Sivilombudsmannen

Ber regjeringen stanse ulovlig frihetsberøvelse

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling er bekymret over unødvendig, uforholdsmessig og uhjemlet frihetsberøvelse overfor mennesker med utviklingshemming.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har ansvar for å forebygge krenkelser av forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Når mennesker frihetsberøves, så skal det være nødvendig, forholdsmessig  og hjemlet i lov. Mange av restriksjonene som er pålagt utviklingshemmede i private hjem, er verken nødvendige, forholdsmessige eller hjemlet i noen som helst lov.

I brev til Helse- og omsorgsdepartementet skriver Sivilombudsmannen:

"Ombudsmannen har mottatt bekymringsmeldinger om at det i flere kommuner blir iverksatt omfattende restriksjoner overfor beboere med utviklingshemming som bor i sine private hjem med kommunal oppfølging, eller i kommunale boliger. Restriksjonene skal flere steder omfatte fullstendig besøksforbud også for nærmeste pårørende. Mange av de som på denne måten fratas sin frihet er spesielt sårbare for endringer i dagsrutiner. Disse praksisene gir alvorlig bekymring for at det kan foregå ulovlig frihetsberøvelse i mange kommuner"

"Kombinasjonen av sårbarheten hos de som er fratatt friheten, inngripende pandemitiltak og lavere tilsynsaktivitet gir samlet et krevende risikobilde. Selv om dette er en midlertidig situasjon, er det avgjørende at myndighetene aktivt jobber bevisst med å minske de negative konsekvensene av tiltakene og sikrer at ingen utsettes for umenneskelig behandling, eller for ulovlig frihetsberøvelse."

Sivilombudsmannen ber Helse- og omsorgsdepartementet om å rapportere følgende tilbake til Sivilombudsmannen:

  1. Iverksatte og planlagte smitteverntiltak for frihetsberøvede under covid-19pandemien
  2. Informasjon om midlertidige regelendringer under covid-19 pandemien
  3. Konsekvenser av smitteverntiltak for frihetsberøvedes menneskerettigheter

NFU imøteser svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet med spenning.

Jens Petter Gitlesen

22 april 2020

Tips noen om siden