Frp-logo

Hva mener Fremskrittspartiet?

Fremskrittspartiet eller Frp som en ofte kaller partiet, sies å tilhøre høyresiden av politikken. Partier på høyresiden er mer kritiske til skatter og avgifter enn partiene på venstresiden. Partiene på høyresiden er mer skeptisk til statlig styring og mer for private løsninger enn partiene på venstresiden.

Frp sin nettside møtes en med slagordet: Stopp Rødt, SV og MDG - Stem Frp. Frp betrakter altså partiene Rødt, SV og MDG som sine hovedmotstandere. Frp er for en streng invandringspolitikk, mens partiene Rødt, SV og MDG vil øke invandringen.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.

FrP ønsker at uføre skal ha en minsteytelse som det går an å leve av, og at inntektsveksten skal være på linje med alderspensjoner. Har man restarbeidsevne, skal det lønne seg å arbeide.

2. Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb.

Arbeidsmarkedstiltakene er blant de viktigste virkemidlene i det arbeidsrettede velferdsapparatet, og attførings- og vekstbedriftene er sentrale aktører for å lykkes med å inkludere flere arbeidslivet.

Arbeids- og utdanningsreiser er en helt avgjørende ordning for mange funksjonshemmede som trenger transport til og fra arbeid eller utdanning, men som ikke kan nyttiggjøre seg ordinært transporttilbud. Dette tilbudet bør gjøres til en varig ordning slik at funksjonshemmede kan delta i arbeidslivet.

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

Frp vil jobbe for at alle får den tilpassede undervisningen de har krav på. Vi har gjennom mange år jobbet for en skole der alle får mest mulig tilpasset undervisning, og der alle har tilgang til tilpassede læremidler og et inkluderende læringsmiljø. Skoleeier skal ha plikt til å sikre elever med spesielle behov nødvendige hjelpemidler. I dag opplever mange lang saksbehandlingstid for å få spesialundervisning. Ordningen er også mange steder preget av mye byråkrati og sen innsats. Det må bli enklere å få nødvendig spesialundervisning på et tidligere tidspunkt. Det må stilles tydeligere krav til PPT.

Universell utforming er også noe som Frp vil satse videre på, og kommuner, fylkeskommuner og staten har sammen et stort ansvar for at Veikart for universelt utformet nærskole 2030 følges opp. Frp støtter veikartet, og vil fortløpende vurdere om det er mulig å gjennomføre tiltakene raskere. Frp har hatt merknader og forslag om dette i statsbudsjettet. Videre la FrP ned mye arbeid i behandlingen av Stortingsmelding nr 6 – «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» I meldingen ble det innført en rekke viktige tiltak som må få tid til å virke, og som på sikt vil gi positive effekter. FrP vil også lokalt følge med på at «Tett på» følges opp i praksis, og bidra til at kommunene som skoleeiere klarer å prioritere sine kjerneoppgaver. En skole som ivaretar alle elever er en slik kjerneoppgave.

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.

FrP har kjempet for å bedre tjenestene til mennesker med utviklingshemming lenge, og vi fikk endelig rettighetsfestet BPA-ordningen i 2015. Men vi er absolutt ikke i mål, for tildeling av timer, brukermedvirkning og valgfrihet i kommunene varierer veldig mellom kommunene. Vi vil derfor forskriftsfeste dagens retningslinjer for BPA for å sikre at lovens intensjon blir oppfylt. Vi vil også at BPA skal rettighetsfestes som et likestillingsverktøy, ikke som en del av helselovgivningen og det finansieres gjennom NAV gjennom overslagsbevilgning.

Vi ønsker i tillegg en gjennomgang av livssituasjonen, levekår og tjenester for psykisk utviklingshemmede i Norge, med sikte på å forbedre tjenestene for brukerne.

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

FrP mener at de frivillige lag- og organisasjoner må sikres trygge rammer, slik at de kan ha gode tilbud til alle. Vi vil utvide momskompensasjonen og øke skattefradraget. Vi vil også legge bedre til rette for at utviklingshemmede får anledning til å delta i kultur- og idrettsaktiviteter.

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv.

Utgangspunktet for vergemålsordningen er frivillighet. Vergemålet skal tilpasses den enkelte vergehavers behov, og skal ikke være mer omfattende og inngripende enn behovet tilsier. Vergemålsordningen skal verne om de aller mest sårbare i samfunnet, som ikke er i stand til å ivareta sine interesser. Fremskrittspartiet ønsker en helhetlig gjennomgang av dagens vergemålsordning, for å sikre at den enkeltes rettigheter blir tilstrekkelig ivaretatt.

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

Norge har ratifisert CRDP, og vi er forpliktet til å følge og etterleve konvensjonen. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har, og skal ha, de samme rettigheter som alle andre i Norge.

8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

Det er en av kommunenes primæroppgaver å sørge for en godt tilrettelagt bosituasjon for mennesker med funksjonshemming. Enkelte hjelpemidler får man også hos NAV. Institusjonen skal være individuelt tilrettelagt og møte de behovene som er. Det at kommuner ikke oppfyller kravene har vi sett eksempler på og må ryddes opp i. FrP har sett utfordringer i de minste kommunene med svakest økonomi på det som går på ressurskrevende tjenester. Vi sørget derfor for å øke overføringene til de minste kommunene i kommuneproposisjonen for 2021 på det som angår ressurskrevende tjenester.

--------------------

Jens Petter Gitlesen

24 august 2021

Tips noen om siden