Sandra V. Borhaug

Rettar til personar med nedsett funksjonsevne på dagsorden

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, er mest aktuell i kommunene. Folk bor, mottar tjenester, går på skole og jobber i kommunene.

Av Sandra V. Borhaug, fylkesleiar NFU Møre og Romsdal

Retten til arbeid og løn

I Ålesund kommune har ein klart å arbeide fram eit samarbeid med HeiltMed om arbeidsplassar til personar med kognitiv funksjonsnedsetting. NAV i Ålesund kommune var først ute og oppretta ei stilling på sitt lokale kontor i Ålesund. Denne stillinga er det kome søkarar til. Europris på Digernes er no ute med utlysning om stilling og vi vonar at det framover vil kome varierte stillingar i fleire kommunar i Møre og Romsdal. Desse stillingene er nybrotsarbeid, mulegens særleg i offentleg sektor. Leiar i lokallaget i Ålesund, Giske og Sula, Janne Muri, har vore ein viktig del av samarbeidet som no er oppstått med HeiltMed i Ålesund.

 

Retten til å velje bustad

Fylkesstyret i NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) har no vedteke bustad og inkludering i skole som sine temaområder for komande periode på to år. Retten til å kunne velje bustad og måtar å organisere sin bustad på, samt mulegheit til å eige sin bustad står sentralt. Dette står i eit mostridsforhold til å organisere kommunale leigebustader som institusjonsliknande bufelleskap, slik som fleire kommunar gjer i dag For å ivareta denne gruppa med særleg sårbare i vårt samfunn, trengs det at styringsmakta vil allokere tilstrekkelege ressursar og at ein hugsar på kva som ikkje har fungert før, slik at ein ikkje trakkar opp att gamle stiar som skapar utanforskap i samfunnet.

 

Retten til å få vere ein naturleg del av samfunnet

FN- konvensjonen for personar med nedsett funksjonsevne (CRPD) er ein viktig del av å sikre inkludering for den ueinsarta gruppa som personar med nedsett funksjonsevne er – då den vil vere retningsgivande for rettane til personar med nedsett funksjonsevne. For å skape eit inkluderande samfunn, må ein starte med barndommen. Barn må få mulegheit til å vere saman med andre barn både i barndommen og i ungdomstida. Mange treng skreddarsaum og då må skolen vere fleksibel. I dag, kan heller ikkje den anerkjende Barnekonvensjonen sikre god inkludering. I høyringsnotatet for ny opplæringslov er der endringar i omgrep, som til dømes universell opplæring, der omgrepa er meir i tråd med Barnekonvensjonen og konvensjonen for personar med nedsett funksjonsevne, dette viser korleis det norske samfunnet no er på veg mot å tilpasse lovverket til dei internasjonale menneskerettane.

 

I Molde har rådet for personar med nedsett funksjonsevne i sak 10/21 Helse og omsorgsplan i Molde kommune 2021 -20033, bedt kommunen konkret om å fastslå at konvensjonen for rettar for personar med nedsett funksjonsevne skal vere retningsgivande i kommunen sine strategiar for helse og omsorg. Det er ei utfordring i dag for forvaltninga at CRPD er ratifisert, men ikkje inkorporert i norsk lov – at ein konvensjon er ratifisert sikrar definitivt ikkje at den er implementert der tenestene kjem i frå. Det er høgst problematisk at menneskerettane til menneske med nedsett funksjonsevne ikkje er anerkjend i den politiske makta i Noreg på lik linje som ein vernar andre sårbare gruppe gjennom FN – konvensjonar.

 

15 september 2021

 • 2022-08-16 I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? 하노이 밤문화 하노이 밤문화
 • 2022-08-15 Why couldn't I have the same or similar opinions as you? T^T I hope you also visit my blog and give us a good opinion. casinocommunity casinocommunity
 • 2022-08-13 From some point on, I am preparing to build my site while browsing various sites. It is now somewhat completed. If you are interested, please come to play with casino online !! casino online
 • 2022-08-12 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! baccaratcommunity baccaratcommunity
 • 2022-08-11 I came to this site with the introduction of a friend around me and I was very impressed when I found your writing. I'll come back often after bookmarking! baccarat online baccarat online
 • 2022-08-08 I've been troubled for several days with this topic. bitcoincasino, But by chance looking at your post solved my problem! I will leave my blog, so when would you like to visit it? bitcoincasino
 • 2022-08-07 That's a really impressive new idea! 바카라사이트추천 It touched me a lot. I would love to hear your opinion on my site. Please come to the site I run once and leave a comment. Thank you. 바카라사이트추천
 • 2022-08-04 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know baccaratcommunity ? If you have more questions, please come to my site and check it out! baccaratcommunity
 • 2022-08-02 I am very impressed with your writing casinosite I couldn't think of this, but it's amazing! I wrote several posts similar to this one, but please come and see! casinosite
 • 2022-07-24 The assignment submission period was over and I was nervous, casino online and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime. casino online
 • 2022-07-13 I appreciate that I found much useful information in this article. 안전놀이터 If you need some more information , I might also share my own information. totomargin
 • 2022-07-06 Fantastic article. This is, in my opinion, one of the best posts ever written. Your work is excellent and inspiring. Thank you very much. [url=https://dordle-game.com]dordle[/url] wendy
 • 2022-07-05 This is the perfect post.바카라사이트 It helped me a lot. If you have time, I hope you come to my site and share your opinions. Have a nice day. 바카라사이트
 • 2022-07-04 In my opinion, the item you posted is perfect for being selected as the best item of the year. You seem to be a genius to combine 익스트림캔디 and . Please think of more new items in the future! 익스트림캔디
 • 2022-07-04 Your writing is perfect and complete. casinocommunity However, I think it will be more wonderful if your post includes additional topics that I am thinking of. I have a lot of posts on my site similar to your topic. Would you like to visit once? casinocommunity
 • 2022-06-24 I always think about what is. It seems to be a perfect article that seems to blow away such worries. 마하캔디 seems to be the best way to show something. When you have time, please write an article about what means!! 마하캔디
 • 2022-06-24 Of course, your article is good enough, totosite but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions. totosite
 • 2022-06-17 I am contemplating this topic. I think you can solve my problems. My site is at " 열공캔디 ". I hope you can help me. 열공캔디
 • 2022-06-17 When I read an article on this topic, safetoto the first thought was profound and difficult, and I wondered if others could understand.. My site has a discussion board for articles and photos similar to this topic. Could you please visit me when you have time to discuss this topic? safetoto
 • 2022-06-07 Very good idea! Let's promote klondike solitaire jihouni
 • 2022-05-31 In the past, there were no places to learn if you didn't have money, but these days, even if you don't have money, I think it's really nice to have a place to learn, especially here토토사이트 totosite
 • 2022-05-18 i am for the primary time here. I came across this board and I to find It truly useful & it helped me out a lot. I’m hoping to provide something back and help others such as you aided me.토토사이트 totoguy
 • 2022-05-09 Thank you very much for posting it. Please leave a message. I can't thank you enough for your blog. Do your heart a favor from the bottom of your heart! It's fantastic 사설토토 totoright
 • 2022-05-09 I've seen countless posts on topics similar to this one, but I haven't been able to find an article as neatly organized as yours. Your article will be of great help to the article I want to write. I am attaching the address of the article I am writing to the link below. 사설토토 totovi
 • 2022-05-09 Thank you so much for sharing this information, this will surely help me in my work and therefore, I would like to tell you that very few people can write in a manner where the reader understands just by reading the article once. Thank you. 먹튀검증 totoguy
 • 2022-04-21 Why couldn't I have the same or similar opinions as you? T^T I hope you also visit my blog and give us a good opinion. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2022-04-20 I'm so happy to find you. I also wrote several articles similar to the theme of your writing. I read your article more interesting because there are similar opinions to mine and some parts that are not. I want to use your writing on my blog. Of course, I will leave you my blog address as well. 메이저토토 메이저토토
 • 2022-04-20 I praise your view as an expert on the subject you wrote. How can it be so easy to understand? In addition, how good the quality of information is. I know your efforts to write this article better than anyone else. Thank you for sharing a good message. 메이저토토 메이저토토
 • 2022-04-20 I'll definitely come back later to read this. I will read it carefully and share it with my team members. This post contains the information I've been looking for so much. You don't know how grateful I am to you. 토토사이트 토토사이트
 • 2022-03-08 My heart hurts. Whenever I read something beautiful, my heart aches and I'm sad. That's how much I feel.메이저놀이터 majorsite
 • 2022-01-04 Good! What you believe, remember, you can achieve super smash flash 2 free David
 • 2021-11-05 The quality and quantity of work produced in here is absolute informative. Thanks for sharing. My site:: 토토안전 Patricia
 • 2021-09-17 Veldig godt innlegg, og spesielt en smart tilnærming, synes jeg. Dette burde vi vel prøve i Trondheim også? Torstein Vik

Tips noen om siden