Tore Hagebakken

Vår mann på Stortinget

– Over natten den 12. mars gikk Norge fra å være et velferdssamfunn, tilbake til eldre tiders familieomsorg, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap). Situasjonen medførte at stortingsrepresentanten ble kritisk til mange av smittevernstiltakenes iboende sosiale urettferdighet.

Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (Ap) har gjennom mange år hatt et sterkt fokus på situasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Han var saksordfører for forslaget som resulterte i stortingsmeldingen «Frihet og likeverd». Tore Hagebakken har tatt opp et mangfold av saker angående mennesker med utviklingshemming. På NFUs landsmøte i 2016, ble Tore Hagebakken tildelt NFUs æredspris. I den senere tid har stortingsrepresentanten satt fokus på situasjonen til mennesker med nedsatt funksjonsevne i dagens smittesituasjon.

Hva var bakgrunnen for at du tok opp funksjonshemmedes situasjon i Stortinget?

– Over natten den 12. mars gikk Norge fra å være et velferdssamfunn, tilbake til eldre tiders familieomsorg. Mange med bevegelseshemming mistet den nødvendige assistansen og ble avhengig av familie og venner for å komme seg opp om morgenen og i seng om kvelden. De ble i praksis fengslet i sin egen leilighet. Myndighetene stengte ned tolk/ledsagertjenesten til døvblinde. Den informasjonen fikk ikke de som benyttet tjenesten fordi de ikke hadde tolk/ledsager. Utviklingshemmede ble underlagt besøksforbud, utgangsforbud og mange var isolert i egen leilighet hele dagen. Arbeidsplassen var stengt og dagtilbudet var stengt. Jeg hørte om eneforsørgere til hjemmeboende barn med store bistandsbehov som mistet alle tjenestene og som hadde full jobb. Det er ikke mulig å både drive omfattende bistand overfor egne barn i hjemmet samtidig med at en skal være på jobb. Når en får slike tilbakemeldinger, så må en som folkevalgt følge dem opp.

Dersom en skal begrense smittespredningen, så må en iverksette tiltak. Hva burde vært gjort annerledes?

– Smittevern er viktig, men en må tenke seg om og vurdere fordeler og ulemper med mulige tiltak også under epidemier. I kriser og kriselignende situasjoner hvor en må handle raskt, er det forståelig at det oppstår spesielle situasjoner som en ikke forutså, men at funksjonshemmede får problemer når tjenestene til funksjonshemmede stenges, er noe som en ikke trenger å være ekspert for å innse. Det var neppe nødvendig å stenge tjenestene til funksjonshemmede i kommuner og områder hvor det ikke var registrert smitte. Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet og Norges institusjon for menneskerettigheter advarte mot farene for menneskerettighetsbrudd overfor blant annet mennesker med utviklingshemming. Jeg har ikke registrert at henvendelsene er blitt fulgt opp.

– På NFUs nettsider var det skrevet om Helse- og omsorgsdepartementets forslag om nye lovparagrafer i smittevernloven som ville gitt utvidede muligheter for tvangsbruk overfor mennesker uten samtykkekompetanse.  Jeg tok saken opp i Stortingets helse- og omsorgskomite og mer enn antydet at Arbeiderpartiet ikke kunne støtte et slikt forslag. Slike inngripende tiltak krever grundig utredning. Heldigvis innså Helse- og omsorgsdepartementet. etter påtrykk fra NFU at ut i fra smittesituasjonen i landet, så trengte en ikke forhaste seg. En må alltid vurdere nødvendigheten av tiltak, sikre at effekten av tiltakene står i forhold til målsetningen og at tiltakene ikke er diskriminerende. Tiltakene må heller ikke komme i konflikt med menneskerettighetene som Norge har forpliktet seg til å følge. Når det gjelder mennesker som ikke forstår og heller ikke forholder seg til smittesituasjonen, så er det ikke tvangsbruk, men det å tilrettelegge og tilpasse både tjenestene og livssituasjonen for å unngå tvangsbruk som bør være hovedfokus, sier Tore Hagebakken.

– Smittevernloven ble revidert våren 2019. Jeg var saksordfører. Sakspapirene var omfattende og grundige. Det var lite partipolitisk strid. Det er heller ikke på dette feltet de partipolitiske skillelinjene går. Under revisjonen av smittevernloven var det spesielt fokus på tuberkulose og andre svært langvarige sykdommer som både er svært smittsomme og krevende å behandle. Svært få isoleres med tvang, så godt som alltid godtar folk at de må isoleres eller så makter en å legge tilrette uten bruk av tvangsisolasjon, slik at smittede ikke smitter andre. De siste 50 årene har vi knapt hatt behov for å isolere folk med tvang. Jeg er langt i fra overbevist om behovet for nye lovregler på feltet nå, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken som lover å følge utviklingen nøye.

Jens Petter Gitlesen

3 juni 2020

 • 2023-11-22 Nice post. I loved industrial outdoor storage listings ASD
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 슈퍼헐크주소 슈퍼헐크주소
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 레고도메인 레고도메인
 • 2023-11-21 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly 기가도메인 기가도메인
 • 2023-11-21 This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck 세븐사이트 세븐사이트
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 무지개사이트 무지개사이트
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 스마일사이트 스마일사이트
 • 2023-11-21 Thank you for your blog. It's awesome! 캡사이트 캡사이트
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 저금통도메인 저금통도메인
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 부천오피 부천오피
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 보증업체 보증업체
 • 2023-11-21 You…are…my…hero!!! I cant believe something like this exists on the internet! Its so true, so honest, and more than that you dont sound like an idiot! Finally, someone who knows how to talk about a subject without sounding like a kid who didnt get that bike he wanted for Christmas. 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-11-21 That is the amazing piece of writing, Thanks a lot for the purpose of rendering everybody this. Have post 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-11-21 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 레고사이트 레고사이트
 • 2023-11-21 This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck w벳 토토사이트 w벳 토토사이트
 • 2023-11-21 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly 기가사이트 기가사이트
 • 2023-11-21 Hi buddies, it is great written piece entirely defined, continue the good work constantly 굿모닝사이트 굿모닝사이트
 • 2023-11-18 These is apparently just like definitely great. Most of these modest items are designed through the use of variety of base consciousness. I love these significantly 저금통토토 저금통토토
 • 2023-11-01 A fast proactive and knowledgable Healthcare Lawyer or Attorney is recognized in the news is Healthcare Law Partners. 먹튀사이트 주소 먹튀사이트 주소
 • 2023-10-31 이 게시물을 통해 모든 작품을 연주하는 데 대한 귀하의 좋은 지식이 매우 도움이되었다는 것을 알고 있습니다. 나는 이것이 내가 찾고 있던 문제를 발견하는 첫 번째 장소임을 알립니다. 당신은 영리하면서도 매력적인 글쓰기 방법을 가지고 있습니다. https://udong777.com/ https://udong777.com/
 • 2023-10-31 이 때문에 제공하기 전에 적용 가능한 조사를 할 수 있다는 것이 진정으로 우수합니다. 그렇게하면 더 큰 문서를 공유 할 수 있습니다. https://udong777.com/ https://udong777.com/
 • 2023-10-31 이 때문에 제공하기 전에 적용 가능한 조사를 할 수 있다는 것이 진정으로 우수합니다. 그렇게하면 더 큰 문서를 공유 할 수 있습니다. 토토사이트 토토사이트
 • 2023-10-31 "좋은 게시물입니다.이 게시물은 정말 좋은 정보를 제공합니다. 확실히 살펴 보겠습니다. 정말 유용한 팁이 여기에 제공됩니다. 정말 감사합니다. 좋은 작업을 계속하세요. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-10-31 "이것은 훌륭한 기사입니다. 많은 정보를 감안할 때 이러한 유형의 기사는 사용자의 웹 사이트에 대한 관심을 유지하고 계속해서 더 많은 정보를 공유합니다. 행운을 빕니다. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-10-31 나는 그들이 매우 도움이 될 것이라고 확신하기 때문에 사람들을 귀하의 사이트로 다시 보내기 위해 귀하의 사이트를 내 소셜 미디어 계정에 추가하고 공유했습니다. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-10-31 이 때문에 제공하기 전에 적용 가능한 조사를 할 수 있다는 것이 진정으로 우수합니다. 그렇게하면 더 큰 문서를 공유 할 수 있습니다. https://www.bitsofwisdom.org/blog https://www.bitsofwisdom.org/blog
 • 2023-10-31 이 때문에 제공하기 전에 적용 가능한 조사를 할 수 있다는 것이 진정으로 우수합니다. 그렇게하면 더 큰 문서를 공유 할 수 있습니다. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-10-31 It’s really a fantastic website, thanks for sharing. There's no doubt i would fully rate it after i read what the idea about this article is. You did a nice buy web traffic buy web traffic
 • 2023-10-31 "여기에 제공해 주신 귀중한 정보와 통찰력에 감사드립니다 ... 저금통도메인 저금통도메인
 • 2023-10-31 이봐, 내가 만난 멋진 게시물이 지난 일주일 동안 비슷한 종류의 게시물을 찾고 있었지만 거의 발견하지 못했습니다. 대단히 감사 드리며 더 많은 게시물을 찾을 것입니다. 스마일사이트 스마일사이트
 • 2023-10-31 이봐, 내가 만난 멋진 게시물이 지난 일주일 동안 비슷한 종류의 게시물을 찾고 있었지만 거의 발견하지 못했습니다. 대단히 감사 드리며 더 많은 게시물을 찾을 것입니다. 무지개사이트 무지개사이트
 • 2023-10-31 비슷한 주제에 대한 흥미로운 정보를 읽을 수있는 페이지로 여러분을 초대합니다. 세븐사이트 세븐사이트
 • 2023-10-31 이봐, 내가 만난 멋진 게시물이 지난 일주일 동안 비슷한 종류의 게시물을 찾고 있었지만 거의 발견하지 못했습니다. 대단히 감사 드리며 더 많은 게시물을 찾을 것입니다. 기가도메인 기가도메인
 • 2023-10-31 오랫동안 나와 내 친구는 유익한 블로그를 찾고 있었지만 지금은 올바른 위치에 있습니다. 당신은 내 마음에 방을 만들었습니다! 레고도메인 레고도메인
 • 2023-10-31 여기 처음 왔어요. 나는이 게시판을 발견했고 그것이 정말 도움이되었고 많은 도움이되었다는 것을 발견했습니다. 나는 무언가를 돌려주고 당신이 나를 도왔던 다른 사람들을 돕고 싶습니다. 슈퍼헐크주소 슈퍼헐크주소
 • 2023-10-31 터키에서 온라인 스포츠 베팅을 할 수있는 베팅 사이트 목록은 바로 방문하십시오. 꽁포 꽁포
 • 2023-10-31 "여기에 제공해 주신 귀중한 정보와 통찰력에 감사드립니다 ... 토스주소 토스주소
 • 2023-10-31 여기 처음 왔어요. 나는이 게시판을 발견했고 그것이 정말 도움이되었고 많은 도움이되었다는 것을 발견했습니다. 나는 무언가를 돌려주고 당신이 나를 도왔던 다른 사람들을 돕고 싶습니다. 인디벳도메인 인디벳도메인
 • 2023-10-30 "여기에 제공해 주신 귀중한 정보와 통찰력에 감사드립니다 ... 바나나도메인 바나나도메인
 • 2023-10-30 웹 로그를 다시 방문하게되어 반갑습니다. 몇 달이 지났습니다. 오랫동안 기다려온이 기사를 멋지게. 이 게시물은 대학에서 내 과제를 합산하는 데 필요하며 귀하의 글과 똑같은 주제를 가지고 있습니다. 감사합니다, 좋은 공유 달팽이벳 달팽이벳
 • 2023-10-30 귀하의 블로그에 대한 훌륭한 정보입니다. 시간을내어 저희와 공유해 주셔서 감사합니다. 이것에 대한 놀라운 통찰력, 다른 아티스트에 대한 많은 정보를 자세히 설명하는 웹 사이트를 찾는 것이 좋습니다. 시작토토 시작토토
 • 2023-10-30 " '훌륭한 유용한 리소스를 무료로 제공하는 가격을 알 수있는 웹 사이트를 보는 것이 좋습니다. 귀하의 게시물을 읽는 것이 정말 마음에 들었습니다. 감사합니다! 훌륭한 읽기, 긍정적 인 사이트,이 게시물에 대한 정보를 어디서 얻었습니까? 지금 귀하의 웹 사이트에서 몇 가지 기사를 읽었으며 귀하의 스타일이 정말 마음에 듭니다. 백만명에게 감사하고 효과적인 작업을 계속하십시오. 이브벳토토 이브벳토토
 • 2023-10-30 " '훌륭한 유용한 리소스를 무료로 제공하는 가격을 알 수있는 웹 사이트를 보는 것이 좋습니다. 귀하의 게시물을 읽는 것이 정말 마음에 들었습니다. 감사합니다! 훌륭한 읽기, 긍정적 인 사이트,이 게시물에 대한 정보를 어디서 얻었습니까? 지금 귀하의 웹 사이트에서 몇 가지 기사를 읽었으며 귀하의 스타일이 정말 마음에 듭니다. 백만명에게 감사하고 효과적인 작업을 계속하십시오. 보스도메인 보스도메인
 • 2023-10-30 " '훌륭한 유용한 리소스를 무료로 제공하는 가격을 알 수있는 웹 사이트를 보는 것이 좋습니 에이전트도메인 에이전트도메인
 • 2023-10-30 오랫동안 나와 내 친구는 유익한 블로그를 찾고 있었지만 지금은 올바른 위치에 있습니다. 당신은 내 마음에 방을 만들었습니다! 저금통도메인 저금통도메인
 • 2023-10-30 " '훌륭한 유용한 리소스를 무료로 제공하는 가격을 알 수있는 웹 사이트를 보는 것이 좋습니다. 귀하의 게시물을 읽는 것이 정말 마음에 들었습니다. 감사합니다! 훌륭한 읽기, 긍정적 인 사이트,이 게시물에 대한 정보를 어디서 얻었습니까? 지금 귀하의 웹 사이트에서 몇 가지 기사를 읽었으며 귀하의 스타일이 정말 마음에 듭니다. 백만명에게 감사하고 효과적인 작업을 계속하십시오. 짱구주소 짱구주소
 • 2023-10-30 What a fantabulous post this has been. Never seen this kind of useful post. I am grateful to you and expect more number of posts like these. Thank you very much. 토토솔루션 토토솔루션
 • 2023-10-30 Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information and entertaining descriptions. Your point of view is the best 카지노 커뮤니티 카지노 커뮤니티
 • 2023-10-29 hey! I just want to give an full-size thumbs up for the pleasant info you've got right here in this put up. 툰코 툰코
 • 2023-10-29 In yoast seo be able unite the keyword you'd kind of thine submit yet web page in conformity with office because of into the iquire results. 카지노 올인토토 카지노 올인토토
 • 2023-10-29 Useful post. This is my first time I visit here. I found so many intriguing stuff with regards to your blog particularly its conversation. Actually its incredible article. Keep it up 먹튀사이트 주소 먹튀사이트 주소
 • 2023-10-29 In yoast seo be able unite the keyword you'd kind of thine submit yet web page in conformity with office because of into the iquire results. 카지노사이트추천 카지노사이트추천
 • 2023-10-29  am glad to read this post, it’s an impressive one. I am always searching for quality posts and articles and this is what I found here, I hope you will be adding more in future 꽁머니 꽁머니
 • 2023-10-29 In yoast seo be able unite the keyword you'd kind of thine submit yet web page in conformity with office because of into the iquire results. 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-10-29 I have recently started a blog, the info you provide on this site has helped me greatly. 카지노 커뮤니티 카지노 커뮤니티
 • 2023-10-29 I used to be able to find good info from your articles. 바카라사이트 바카라사이트
 • 2023-10-24 Good day,your writing style is great and i love it, 툰코 sdasda
 • 2023-10-23 Impressive work on the essayist's part. 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-10-20 How amazing this article is. In my opinion, every paragraph is well explained so I could easily understand. I can also share my opinion here. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-10-16 Nice concept revealed your blog thanks for sharing is a best feature and latest. 뉴토끼 뉴토끼
 • 2023-10-16 Sweet internet site , super pattern , real clean and employ genial . 툰코 툰코
 • 2023-10-16 Sweet internet site , super pattern , real clean and employ genial . 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-10-16 I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. buy traffic buy traffic
 • 2023-10-16 Very useful info. Hope to see more posts soon!. 스포츠중계 스포츠중계
 • 2023-10-16 Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription... 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-10-16 Sweet internet site , super pattern , real clean and employ genial . 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-10-16 Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription... 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-10-16 I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2023-10-16 Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription... 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-10-15 Very interesting, good job and thanks for sharing such a good blog. your article is so convincing that I never stop myself to say something about it. You’re doing a great job. Keep it up 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-09-30 I have been searching to find a comfort or effective procedure to complete this process and I think this is the most suitable way to do it effectively. 슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2023-09-30 I appreciated your work very thanks 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2023-09-30 I appreciated your work very thanks 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2023-09-30 Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-09-30 Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work 무료스포츠중계 무료스포츠중계
 • 2023-09-30 Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have 카지노사이트추천 카지노사이트추천
 • 2023-09-30 I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post https://www.bazanos.com/ https://www.bazanos.com/majorsite
 • 2023-09-30 Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards 프리미어리그중계 프리미어리그중계
 • 2023-09-30 I can suggest essentially not too bad and even dependable tips, accordingly see it:  스포츠중계 스포츠중계
 • 2023-09-30 You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant 먹튀검증 먹튀검증
 • 2023-09-30 I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post NBA중계 sdfv
 • 2023-09-18 Metal Cutting Insert carbide drilling inserts steel inserts parting and grooving inserts tungsten carbide inserts parting tool inserts threading insert https://millinginserts.mystrikingly.com carbide round insert central and intermediate inserts http://salegoods.blog.jp/ indexable drill bit http://all-best.ldblog.jp/ carbide drilling inserts carbide insert blanks http://wellwell.blog.jp/ Anonymt
 • 2023-09-11 This article was written by a real thinking writer.I agree many of the with the solid points made by the writer. 티비몬 티비몬
 • 2023-09-09 So it is intriguing and great composed and see what they think about other individuals 오피 오피
 • 2023-09-09 On that website page, you'll see your description, why not read through this 야동 야동
 • 2023-09-07 On that website page, you'll see your description, why not read through this 바카라사이트 바카라사이트
 • 2023-09-06 This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information.. 광주스웨디시 광주스웨디시
 • 2023-09-05 Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. 레고토토 레고토토
 • 2023-09-05 This is very useful, although it will be important to help simply click that web page link: 레모나도메인 레모나도메인
 • 2023-09-05 This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post av19 av19
 • 2023-08-31 It is a good site post without fail. Not too many people would actually, the way you just did. I am impressed that there is so much information about this subject that has been uncovered and you’ve defeated yourself this time, with so much quality. Good Works! 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2023-08-31 읽어 주셔서 감사합니다 !! 나는 당신이 게시하는 새로운 내용을 확인하기 위해 북마크에 추가했습니다. 토토총판 토토총판
 • 2023-08-30 I think this is a really good article. You make this information interesting and engaging. You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing 토토솔루션 sdasd
 • 2023-08-30 I just want to let you know that I just check out your site and I find it very interesting and informative . 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-08-18 Thank you for any other informative blog. The place else may just I am getting that kind of info written in such an ideal means. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-08-05 This is my first time visit to your blog and I am very interested in the articles that you serve. Provide enough knowledge for me. Thank you for sharing useful and don't forget, keep sharing useful info: Warenautomaten kaufen Warenautomaten kaufen
 • 2023-08-03 I favor the idea, such a good deal 토토사이트 토토사이트
 • 2023-08-03 Amazing website sir. A great information given by you in this blog. It really informative and very helpful. Thank you. 바카라 대회 바카라 대회
 • 2023-08-03 I got what you mean , thanks for posting .Woh I am happy to find this website through google. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-08-03 The most interesting text on this interesting topic that can be found on the net ... 슬롯 사이트 슬롯 사이트
 • 2023-08-03 This is worth it to read for everyone. Thank you for sharing good ideas to all your readers and continue inspiring us 슬롯커뮤니티 슬롯커뮤니티
 • 2023-08-02 Quality content is what always gets the visitors coming . 토토사이트 토토사이트
 • 2023-08-02 So it is interesting and very good written and see what they think about other people 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-08-02 This is really awesome, am so glad to read this informative article. mlb중계 mlb중계
 • 2023-08-02 Good day, your writing style is great and i love it, 해외축구중계 해외축구중계
 • 2023-08-02 I must confess this one of the exceptional blog that I have ever come across. Keep sharing this kind of information to users. Administration 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-08-02 What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I've discovered It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Great job. 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2023-08-01 I got what you mean , thanks for posting .Woh I am happy to find this website through google. 완내스 카지노 완내스 카지노
 • 2023-08-01 I've never seen such a great post before. It drives me crazy. It makes me learn a lot of new things. It makes me look at a lot of problems from different angles. It's really good. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-07-31 Nevertheless imagine if you added some great graphics or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could definitely be one of the most beneficial in its niche. https://laoal.com/ https://laoal.com/
 • 2023-07-13 I can assure you that your writing is really good, easy to understand and open-minded.I'm sure you'll get better and better. Thank you so much for sharing. I understand and learn a lot. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-07-03 Successful people do things that others are unwilling to do, things that others dare not do, and things that others cannot do. Such excellent articles cannot be written by others! I think you're really great. 토토사이트 토토사이트
 • 2023-06-28 Thank you for the update, very nice site.. 슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2023-06-28 Your writing very well and provide a lot of useful information. But if you tap water more than half as compared to another article, I would definitely be great 토토사이트 토토사이트
 • 2023-06-28 "Every weekend i used to visit this web page, because i want enjoyment, for the reason that this this web site conations really nice funny material too." 메이저놀이터 메이저놀이터
 • 2023-06-27 Thank you for the good write ups! 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-06-27 I thought I did a good job reading your article. I've been inspired by countless articles, and yours is one of the most impressive! I hope you will read my article and feel the same way I do. Please visit my site 플레이포커머니상 and read my articles too! 플레이포커머니상
 • 2023-06-14 I love seeing more and more people visiting your blog. I, who have been together for a long time, created a forum with the same topic as yours this time. The subject is going to be captured by 플레이포커머니상. 플레이포커머니상
 • 2023-06-13 high feed milling insert deep hole drilling inserts http://wide-world.publog.jp/ http://itime.blog.jp/ tungsten long rods carbide rod stock carbide rod blade special inserts tungsten rods price parting tool inserts Anonymt
 • 2023-06-11 I've been reading all the articles related to 플레이포커머니상 for the past hour, but I don't know why I saw this post now. It seems like very useful information. 플레이포커머니상
 • 2023-06-08 "Hmm!! This blog is really cool, I’m so lucky that I have reached here and got this awesome information. " 한국야동 한국야동
 • 2023-06-08 Good post. I was constantly checking this blog and I got good information. I was impressed! ;) 먹튀검증 토토사이트2
 • 2023-06-08 I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post 英文補習 英文補習
 • 2023-06-05 Can you give me the complete and detailed information on this recipe? Thank you! https://mtline9.com 먹튀커뮤니티
 • 2023-05-31 This post has benefited me a lot. It's very comfortable to read. Your point of view is very pertinent. I agree with you very much.먹튀신고 먹튀신고
 • 2023-05-25 You actually make it look so easy with your performance but I find this matter to be actually something which I think I would never comprehend. It seems too complicated and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it! 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-05-25 I enjoy looking through an article that will make people think. Also, thank you for allowing for me to comment 해외축구중계 해외축구중계
 • 2023-05-25 It is a good site post without fail. Not too many people would actually, the way you just did. I am impressed that there is so much information about this subject that has been uncovered and you’ve defeated yourself this time, with so much quality. Good Works! 해외스포츠중계 해외스포츠중계
 • 2023-05-25 I have to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I really hope to view the same high-grade content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 해외축구중계 해외축구중계
 • 2023-05-25 Hey there! I simply wish to give you a huge thumbs up for the great information you’ve got right here on this post. I am coming back to your website for more soon. 슬롯커뮤니티 슬롯커뮤니티
 • 2023-05-25 "Appreciation to my father who shared with me concerning this web site, this weblog is genuinely remarkable. " 스포츠중계 스포츠중계
 • 2023-05-25 "I like it when folks come together and share thoughts. Great website, stick with it!" 바카라사이트 바카라사이트
 • 2023-05-24 I’ll right away seize your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me know so that I could subscribe. Thanks. 토토사이트 토토사이트
 • 2023-05-24 Quality articles is the main to attract the viewers to pay a quick visit the website, that’s what this web page is providing. 먹튀신고 먹튀신고
 • 2023-05-22 I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post 傢俬設計 傢俬設計
 • 2023-05-22 Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign  搬屋存倉 搬屋存倉
 • 2023-05-22 I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You 數學補習 數學補習
 • 2023-05-22 parting tool inserts http://easytouse.blog.jp/ parting tool inserts bta drilling tool bta drilling carbide wear rods http://standard.ldblog.jp/ threading inserts steel inserts cast iron inserts Anonymt
 • 2023-05-21 thank you for your interesting infomation 脫髮問題 脫髮問題
 • 2023-05-21 Nice to bet in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share 中三英文補習 sdasda
 • 2023-05-21 The blog and best that is extremely useful to keep I can share the ideas of the future 토토사이트 토토사이트
 • 2023-05-21 Our client can choose any of them as per their convenient.  슬롯사이트 슬롯사이트
 • 2023-05-21 I realize that this content is worth to read. 스포츠중계 스포츠중계
 • 2023-05-21 Our client can choose any of them as per their convenient.  메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-05-21 This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not every day that I have the possibility to see something like this.. 補習社 補習社
 • 2023-05-21 I realize that this content is worth to read. 스포츠중계 스포츠중계
 • 2023-05-21 Our client can choose any of them as per their convenient.  카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-05-20 이 멋진 기사를 공유해 주셔서 감사합니다 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-05-20 이 멋진 기사를 공유해 주셔서 감사합니다 안전놀이터 안전놀이터
 • 2023-05-20 이 멋진 기사를 공유해 주셔서 감사합니다 토토솔루션 토토솔루션
 • 2023-05-20 이 멋진 기사를 공유해 주셔서 감사합니다 토토솔루션 토토솔루션
 • 2023-05-20 I realize that this content is worth to read. 카지노사이트 카지노사이트
 • 2023-05-06 usually i in no way touch upon blogs however your article is so convincing that i never stop myself to mention some thing approximately it. You’re doing a first-rate process guy and thank you for the publish,thrilling stuff to read. Keep it up. Extraordinary publish! I'm absolutely on the point of throughout this statistics, is very useful my buddy. Also awesome weblog here with all the valuable statistics you've got. Preserve up the coolest work you're doing here! 토토서치 먹튀검색 토토서치 먹튀검색
 • 2023-05-06 I know that you explain it very well. And I hope that other readers will also experience how I feel after reading your article. I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! 토토마트 토토검증업체 토토마트 토토검증업체
 • 2023-05-06 This article is an appealing wealth of informative data that is interesting and well-written. I commend your hard work on this and thank you for this information. You’ve got what it takes to get attention. You are a very persuasive writer. I can see this in your article. You have a way of writing compelling information that sparks much interest. I really got into this article. I found it to be interesting and loaded with unique points of interest. I like to read material that makes me think. Thank you for writing this great content. I really like your writing so a lot! percentage we keep up a correspondence extra about your article on AOL? I require an expert on this area to unravel my problem. Maybe that's you! Taking a look ahead to look you. 검증나라 검증나라
 • 2023-05-06 First rate data! I recently came throughout your blog and had been analyzing alongside. I idea i'd depart my first remark. I don’t recognise what to mention besides that i've top notch statistics! I recently came in the course of your blog and had been analyzing alongside. I notion i might depart my first observation. I don’t recognize what to mention except that i have. I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this especially splendid examine!! I honestly certainly appreciated each part of it and that i also have you ever stored to fav to study new records in your web page. I have read your article; it is very informative and helpful for me. I respect the valuable statistics you provide to your articles. Thanks for posting it . I assume that is an informative publish and it's miles very beneficial and informed. Consequently, i would love to thanks for the efforts you've got made in writing this article. You made such an exciting piece to read, giving each issue enlightenment for us to benefit information. Thanks for sharing the such statistics with us to read this. This is the first time that i visit here. 토토매거진 검증업체 토토매거진 검증업체
 • 2023-05-06 I like visiting your site since I always come across interesting courses like this one. Great Job, I greatly appreciate that. Do Keep sharing! Attractive blog post, the nation's a truly nice web log that you have got these, compete the best get the job done, can be once again. Very informative post! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign. Believe it or not, it is the sort of info I've long been attempting to discover. It matches my needs a lot. Thanks for creating this details. I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming! 토토홀리검증목록 토토홀리검증목록
 • 2023-05-06 wonderful weblog. I e 먹튀 먹튀
 • 2023-05-06 I as well believe thence , perfectly pent post! Youre so cool! I dont suppose Ive read something such as this before. So nice to seek out somebody by incorporating authentic ideas on this subject. realy i appreciate you for starting this up. this excellent website are some things that’s needed online, somebody after a little bit originality. helpful work for bringing something new to the web! You really should take part in a tournament for starters of the best blogs on-line. I am going to recommend this great site! Nice post! This is a very nice blog that I will definitively come back to more times this year! Thanks for informative post.