Udlabu omsorgssenter

Juks og fanteri av Voss herad

Voss herad har funnet løsningen på hvordan en skal gjeninnføre institusjonsbygging, lure Husbanken og tvangsflytte innbyggere med utviklingshemning.

Det hele startet med at kommunen ville bygge Udlabu omsorgssenter for 20 eldre. Omsorgssenteret skulle ligge ved siden av sykehjemmet. Omsorgssenteret kvalifiserte til Husbankens generøse tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem samt momskompensasjon, så omsorgssenteret som reiste seg var i hovedsak finansiert av staten.

Underveis i prosessen ombestemte kommuneadministrasjonen seg. De ville benytte 12 av leilighetene overfor mennesker med utviklingshemning. Slik maktet kommunen å tilsnike seg statlige tilskudd som er i strid med Husbankens regelverk. Husbanken fører lite kontroll med tildelingen av midler til kommunene. Systemet er tillitsbasert. Husbanken regner med at en kan stole på informasjonen fra kommunen.

Når kommunen hadde 12 ekstra leiligheter, så den sitt snitt til å «effektivisere driften» ved å flytte beboere i bofellesskapene Righeimsvegen og Bjørgamarka til Udlabu omsorgssenter. Beboerne i de to bofellesskapene ønsket i utgangspunktet ikke å flytte, men da de ble fortalt at de ville miste nødvendige tjenester, så de ingen mulighet for å bli boende. Beboerne ble heller ikke informert om at alle har rett på de nødvendige tjenestene der de bor.

Brukerorganisasjonene ble ikke involvert, men de ble kjent med planene og protesterte, – til ingen nytte. Saken ble heller ikke politisk behandlet, dvs. Bridget Penny fra partiet Rødt fremmet følgende forslag i kommunestyret den 19.11.2020:

«Prosessen med organisering/omorganisering startes på nytt, med medvirkning fra brukere, pårørende, brukerorganisasjoner og kommunalt råd. Arbeidet bør munne ut i en plan for et tilstrekkelig antall små enheter med et variert botilbud for de ulike enkeltpersonene som skal bo der, og med forankring også hos brukere og pårørende. Et faglig godt standpunkt er å bestemme at mennesker med nedsatt funksjonsevne i Voss herad vanligvis skal få tilbud om å bo i bofellesskap med inntil 4 eller 5 beboere. Det må ikke nødvendigvis være langt mellom bofellesskapene, men de skal ligge i normalt utseende hus i normale nabolag med turmuligheter, lekeplasser, treffpunkter og mennesker i ulike aldre – alt det som kjennetegner et godt nabolag».

Forslaget ble støttet av partiene Rødt, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre, men fikk ikke flertall.

Flertallet bestående av Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet motsatte seg politisk behandling av saken og vedtok:

«Heradsstyret realitetshandsamar ikkje sak om flytting av omsorgsbustader til Udlabu.»

Jens Petter Gitlesen

8 juni 2021

Tips noen om siden