Elev

Barn og unge med utviklingshemming er oversett av ekspertutvalget

Forslagene for å bedre situasjonen i barnehage og skole for barn og unge med særskilt behov for tilpasning, har har knapt hatt fokus på de som har størst behov for tilpasninger. Foruten å frata barn og unge rettigheter, går forslagene ut på å beholde dagens tiltak.

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging produserte rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen har et sterkt fokus på de 15-25 prosent av barn og unge som de mener har behov for særskilt tilrettelegging, men ekspertgruppen synes ikke å være like inkluderende overfor alle. De etablerer "en til treprosentsgruppen" av spesielle barn og unge. Barn og unge med vedvarende og omfattende behov og individuelle tiltak "som ikke kan skje innenfor rammen av vanlig undervisning og pedagogisk praksis i skole og barnehage". Denne gruppen som i stor grad består av barn og unge med utviklingshemming, multifunksjonshemming og store sansetap, er avspist med to siders omtale i rapporten på snaut 300 sider (se avsnitt 8.2.3)

Foruten å fjerne retten til spesialundervisning, hjemle spesialavdelinger og spesialskoler, så foreslår ekspertgruppen tiltak som allerede er lovpålagt, de fleste i opplæringslovens kapittel 5, det kapittelet som ekspertgruppen vil fjerne:

 • Forslagent for å styrke situasjonen for barn og unge med utviklingshemming er: "Barn og unge med behov for omfattende tiltak skal sikres dette". Forslagets innhold samsvarer med opplæringslovens § 5-1 som ekspertgruppen vil fjerne. 
 • Ekspertgruppen mener at tiltakene "...skal basere seg på utredninger som gjennomføres av den lokale pedagogiske veiledningstjenesten og ofte i samarbeid med habiliteringstjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien". Sakkyndig vurdering skal altså produseres omtrent på samme måte som i dag, av en kommunal instans som betjener skolene, omtrent som dagens PP-tjeneste og omtrent som beskrevet i opplæringslovens § 5-3, en bestemmelse ekspertgruppen vil fjerne.
 • "Når de varige og omfattende tiltakene innebærer et klart avvik fra rammeplan og kompetansemålene i læreplan, skal det utvikles en individuell opplæringsplan", slik som i opplæringslovens § 5-5 som ekspertgruppen vil fjerne.
 • "Varige og intensive individuelle tiltak vil kun unntaksvis nødvendiggjøre at opplæringen foregår i et eget organisatorisk tilbud", hevder ekspertgruppen og åpner med det døren for spesialavdelinger og spesialskoler. 

Når ekspertgruppen snakker om inkludering, så lyder det hult. Ekspertgruppen fremstiller sine løsninger som fremtidsrettet, men løsningene er til forveksling dagens opplæringslov. Forskjellen er først og fremst at ekspertgruppen fjerner elevenes rettsikkerhet.

Jens Petter Gitlesen

28 april 2018

 • 2023-05-22 http://allbest.blog.jp/ http://wellwell.blog.jp/ carbide rod blade http://good-deed.blog.jp/ cast iron inserts high feed milling insert http://laborers.blog.jp/ carbide insert http://various-styles.doorblog.jp/ carbide china Anonymt
 • 2023-02-10 Thank you so much for this article. Ekitapyeri
  Kitabinipdfindir
  Kitap Oku Pdf indir
  PDF Oku indir
  Alexander Sverson
 • 2022-12-01 It's a great presentation based on a thorough investigation. I appreciate your honesty. Hi, I'm surprised by your writing. I found it very useful. 토토사이트 majornoriter
 • 2022-12-01 What an impressive new idea! It touched me a lot. I want to hear your opinion on my site. Please come to my website and leave a comment. Thank you. 메이저토토사이트 totoforce
 • 2020-10-18 Anonymt
 • 2020-10-18 3IL5jD http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz
 • 2018-05-01 Skal man komme med kritikk kan det være lurt å lese mandatet fra regjeringen. I mandatet har jeg lagt merke til følgende to ting. 1) Drøfte om og hvordan organisering lokalt og hvordan praksis i barnehage og skole kan bidra til et mindre behov for spesialundervisning og 2) Ekspertgruppen skal se hen til vurderinger og relevante forslag i NOU 2016: 17 På lik linje. I nevnte NOU 2016: 17 På lik linje foreslår bl.a. NFU å legge ned spesialskolene. Dette kan vanskelig forstås på noe annen måte enn at både regjeringen og ekspertutvalget mener at nedleggingsforslaget til NFU innebærer at det er mindre behov for spesialundervisning enn dagens 5-1 legger opp til. NFU ser ut til å ha et selektivt forhold til hva opplæringslovens §5-1 sier for i paragrafens 2. avsnitt står det bl.a. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Når NFU vil legge ned spesialskolene tar de ikke hensyn til elever med dyp og alvorlig utviklingshemming. Steinar Wangen
 • 2018-04-29 Edvin M. Eriksen, det er greit at Thomas Nordahl heller ikke er ekspert på alt, men en trenger ikke være ekspert for å kjenne innholdet i opplæringslovens kapittel 5. Men at ingen i utvalget kjenner til den gruppen som benytter mest av ressursene på spesialundervisningsfeltet, blir for dumt, spesielt når de foreslår kapittel 5 fjernet Jens Petter Gitlesen
 • 2018-04-29 Thomas Nordahl er vel ingen ekspert når det gjelder behov og rettigheter for elever med utviklingshemming eller elever med utviklingsforstyrrelser. Edvin M Eriksen
 • 2018-04-29 Ja, dette er svært viktig at kommer frem! Unni Wærstad

Tips noen om siden