Elev

Barn og unge med utviklingshemming er oversett av ekspertutvalget

Forslagene for å bedre situasjonen i barnehage og skole for barn og unge med særskilt behov for tilpasning, har har knapt hatt fokus på de som har størst behov for tilpasninger. Foruten å frata barn og unge rettigheter, går forslagene ut på å beholde dagens tiltak.

Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging produserte rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen har et sterkt fokus på de 15-25 prosent av barn og unge som de mener har behov for særskilt tilrettelegging, men ekspertgruppen synes ikke å være like inkluderende overfor alle. De etablerer "en til treprosentsgruppen" av spesielle barn og unge. Barn og unge med vedvarende og omfattende behov og individuelle tiltak "som ikke kan skje innenfor rammen av vanlig undervisning og pedagogisk praksis i skole og barnehage". Denne gruppen som i stor grad består av barn og unge med utviklingshemming, multifunksjonshemming og store sansetap, er avspist med to siders omtale i rapporten på snaut 300 sider (se avsnitt 8.2.3)

Foruten å fjerne retten til spesialundervisning, hjemle spesialavdelinger og spesialskoler, så foreslår ekspertgruppen tiltak som allerede er lovpålagt, de fleste i opplæringslovens kapittel 5, det kapittelet som ekspertgruppen vil fjerne:

  • Forslagent for å styrke situasjonen for barn og unge med utviklingshemming er: "Barn og unge med behov for omfattende tiltak skal sikres dette". Forslagets innhold samsvarer med opplæringslovens § 5-1 som ekspertgruppen vil fjerne. 
  • Ekspertgruppen mener at tiltakene "...skal basere seg på utredninger som gjennomføres av den lokale pedagogiske veiledningstjenesten og ofte i samarbeid med habiliteringstjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien". Sakkyndig vurdering skal altså produseres omtrent på samme måte som i dag, av en kommunal instans som betjener skolene, omtrent som dagens PP-tjeneste og omtrent som beskrevet i opplæringslovens § 5-3, en bestemmelse ekspertgruppen vil fjerne.
  • "Når de varige og omfattende tiltakene innebærer et klart avvik fra rammeplan og kompetansemålene i læreplan, skal det utvikles en individuell opplæringsplan", slik som i opplæringslovens § 5-5 som ekspertgruppen vil fjerne.
  • "Varige og intensive individuelle tiltak vil kun unntaksvis nødvendiggjøre at opplæringen foregår i et eget organisatorisk tilbud", hevder ekspertgruppen og åpner med det døren for spesialavdelinger og spesialskoler. 

Når ekspertgruppen snakker om inkludering, så lyder det hult. Ekspertgruppen fremstiller sine løsninger som fremtidsrettet, men løsningene er til forveksling dagens opplæringslov. Forskjellen er først og fremst at ekspertgruppen fjerner elevenes rettsikkerhet.

Jens Petter Gitlesen

28 april 2018

Tips noen om siden