Norges lover/CRPD

Hva sier partiene om å innarbeide CRPD i norsk lov?

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov? Se partienes svar:

 

Arbeiderpartiet_hovedlogo_rod_RGB høyde 50.png

Ja!

 

Frp logo med navn høyde 50.jpg

Norge har ratifisert CRDP, og vi er forpliktet til å følge og etterleve konvensjonen. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har, og skal ha, de samme rettigheter som alle andre i Norge.

 

Høyre logo med navn høyde 50.png

Nei, vi mener ikke at CRPD skal tas inn i norsk lov. Hvis vi gjør det så gir vi makt fra Norges Storting til en gruppe i FN til å utvikle deler av Norges lover. Vi har skrevet under CRPD-konvensjonen og det betyr at vi bruker den som en rettesnor når vi lager nye lover i Norge. Vi mener at det er viktig at man ser de norske lovene i en sammenheng og derfor er det viktig at vi bestemmer lovene i Norge og ikke bare kopierer inn lover fra utlandet uten å tilpasse de til norsk lov.

 

 

Kristelig_Folkeparti_Logo høyde 50.jpgKristelig Folkeparti

Flere regjeringer har utsatt inkorporeringen av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) fordi denne konvensjonen er utformet annerledes enn andre konvensjoner Norge har inkorporert. Rettighetene er likevel innbakt i lovverket, gjennom at konvensjonen er ratifisert. KrF har programfestet å inkorporere konvensjonen i norsk lov. I forbindelse med stortingsbehandling av et representantforslag sist vår, foreslo vi å igangsette nødvendige utredninger av dette. Å starte med en utredning er vanlig praksis i lovprosesser, og ville vært et viktig steg på veien mot inkorporering. KrF ønsker å inkorporere konvensjonen, men mener at vi er nødt til å vite hvilke praktiske konsekvenser dette vil gi, og avdekke ev. utilsiktede konsekvenser vi ikke ser uten den nevnte utredningen.

 

Miljøpartiet de grønne høyde 50.png

Ja, MDG mener at CRPD skal bli gjort til norsk lov og at alle FNs protokoller skal bli tatt inn uten anmerkninger. Folk med funksjonsnedsettelse skal bli behandlet som likestilte borgere med rettigheter og plikter. Loven må forbedres for å gjøre det klart at alle skal ha like god mulighet til å delta i samfunnet. Det er samfunnet sin oppgave å tilpasse seg slik at så mange som mulig kan delta på en likestilt måte, og å gjøre CRPD til lov er en viktig del av det.

 

Partiet Sentrum høyde 50.jpg

JA det var det aller første politiske vedtaket Partiet Sentrum gjorde.

 

 

rødt logo høyde 50.jpg

Ja. Rødt vil innlemme FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov, fjerne tolkningserklæringene mot artikkel 12, 14 og 25 og ratifisere tilleggsprotokollen om individklageordning.

 

Senterpartiet logo høyde 50.jpg

Senterpartiet vil inkorporere FN's konvensjon for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD) i norsk lov.

 

SV logo høyde 50.png Sosialistisk Venstreparti

SV har flere ganger foreslått at CRPD skal inn i den samme loven om menneskerettigheter. Alle menneskerettigheter er like viktig og særlig for de som opplever mye diskriminering, slik det er med mennesker med utviklingshemming eller funksjonsnedsettelser.

 

 

Venstre logo høyde 50.png

Ja.

Jens Petter Gitlesen

5 september 2021

Tips noen om siden