Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Ber om tilsyn med Molde kommune

NFU ber Statsforvalteren i Møre og Romsdal føre tilsyn med Molde kommune. Alt tyder på omfattende lovbrudd da kommunen kuttet i enkeltvedtakene til 69 personer med utviklingshemning.

Den 8. november sendte NFU følgende brev til Statsforvalteren i Møre og Romsdal ba Statsforvalteren føre tilsyn med kommunens kutt i enkeltvedtak.

Angående kutt i tjenester til personer med utviklingshemning i Molde kommunele

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) ber Statsforvalteren i Møre og Romsdal føre tilsyn med de 58 innbyggerne med utviklingshemning i Molde kommune som i følge saksfremlegget «Orientering til Drift og forvaltningsutvalget om prosjektarbeidet i Tiltak funksjonshemmede», datert den 01.04.2019, har fått nye enkeltvedtak med mindre tjenester enn i tidligere vedtak. Saken omtaler kutt i tjenestene for 69 personer, men elleve av disse klaget og fikk vedtaket opphevet.

Vi vet at rettsikkerheten på feltet er svak, rettsuvitenheten er stor. Noen evner ikke å klage på vedtak, mens andre tør ikke klage på kommunen som en er helt avhengig av. En del av de 58 personene kan ha verge som ikke kjenner personen eller av andre årsaker ikke bidrar til å klage på kutt i vedtak om tjenester.

Forvaltningslovens § 35 setter strenge krav til endring av løpende vedtak. Skal lovlige og iverksatte vedtak endres uten klage, så skal det være til fordel for dem vedtaket gjelder. Nye vedtak som kutter i tjenestetilbudet er ingen fordel. Det synes også usannsynlig at samtlige av de 58 personene som har fått kutt i tjenestetilbudet har utløpte vedtak. Om noen skulle ha utløpte vedtak, så åpner heller ikke det for vilkårlig tildeling av nye vedtak.

Fra saksfremlegget til Drift og forvaltningsutvalget, går det frem at kommunen ikke hadde tid til brukermedvirkning. Dette er i strid med pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1 og/eller § 3-3 samt forvaltningslovens §17 som både direkte og indirekte pålegger kommunen å involvere dem som enkeltvedtak om tjenester gjelder. Vi kan heller ikke se at kommunen har fulgt forpliktelsene etter konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), artikkel 4, pkt. 3 som sier at myndighetene aktivt skal trekke inn og rådføre seg inngående med de aktuelle organisasjonene for mennesker med nedsatt funksjonsevne ved all politikkutforming.

Det går også frem fra saksfremlegget at kommunen har lagt til grunn anbefalingene fra konsultentselskapet Rune Devold AS. I tillegg har kommunen gjennomgått eksisterende vedtak med dataprogrammet Buddha som Molde kommunen fikk tilgang til via Rune Devold AS. Verken rapporten fra Rune Devold AS eller dataprogrammet Buddha forholder seg til norsk lovverk eller CRPD. Helse- og omsorgstjenesteloven gjelder den enkelte med bistandsbehov og åpner ikke for den gruppetenkningen og kollektive tjenester som ligger bak mange av de påpekte innsparingene. Det er vanskelig å se at kuttene i tjenestetilbudet er i samsvar med helse- og omsorgstjenestelovens formål som blant annet er å «bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer», å «sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre» og «sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud». Skal kommunen følge helse- og omsorgstjenestens formål og lovens § 3-1, så kreves en individuell vurdering langt ut over dataprogrammet Buddha og gjennomgangen som saksdokumentet viser til.

De nye vedtakene synes verken å være utarbeidet med bakgrunn i rådene fra Rune Devold AS og dataprogrammet Buddha. Forvaltningslovens §§ 24 og 25 setter krav til når og hvordan enkeltvedtak skal grunngis, krav som i følge saksfremlegget «Orientering til Drift og forvaltningsutvalget om prosjektarbeidet i Tiltak funksjonshemmede» ikke er fulgt.

Konsultentselskapet Rune Devold AS legger i all hovedsak to premisser til grunn for kutt i vedtak. I de tilfellene hvor kostnadene i Molde kommune overstiger tilsvarende kostnader i Eigersund kommune, så hevder konsultentselskapet ukritisk at det er rom for innsparinger. Videre vektlegger både konsulentselskapet Rune Devold AS og dataprogrammet Buddha det de kaller for «skalaeffekter» og «samordningseffekter», dvs. at det i større grad gis kollektive og ikke individuelle tjenester.

Når Molde kommune benytter seg av rådene fra Rune Devold AS, så er det stor fare for at kommunen bryter selve intensjonen med omsorgstjenestene, nemlig det at personer med bistandsbehov i størst mulig grad skal kunne ta del i dagliglivets gjøremål, på lik linje med andre. Rådene bidrar ikke til å «fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter», slik som CRPD artikkel 1 krever. Et tjenestetilbud som forutsetter samdrift av mennesker med utviklingshemning, uavhengig av den enkeltes ønsker og behov, er diskriminerende. Kommunen synes heller ikke å ha fulgt CRPD, artikkel 19, pkt. b som blant annet sier at «at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering». Rådene som Molde har fulgt, synes å ta alvorlige kutt i personlig bistand og legge tilrette for segregering.

Nasjonale tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning avdekker ulovligheter i ett stort flertallet av tilsynene. Tilsyn fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sivilombudets forebyggingsenhet, gir et enda dystrere bilde av situasjonen. Konsulentselskapet Runde Devold AS gir råd til et hav av kommuner om «effektivisering» av tjenestene til mennesker med utviklingshemning, råd basert på logistikk og lagerholdsteori, uten referanser til kommunenes plikt og individets rettigheter. Når kommunene følger rådene, så kan det få svært store konsekvenser for livskvaliteten til mennesker med utviklingshemning. Et tilsyn med Molde kommunes kutt i de 58 enkeltvedtakene vil både være i henhold til risikovurderinger og det vil kunne ha en preventiv effekt med hensyn til andre kommuners sektorgjennomganger basert på vurderinger fra eksterne konsulentselskaper.

 

  Tom Tvedt             Hedvig Ekberg  
  Forbundsleder             Generalsekretær  

 

 

15 november 2021

 • 2023-03-24 To log in to your Dropbox account and access your storage, follow these steps: Go to the Dropbox website (www.dropbox.com) in your web browser. Click on the "Sign In" button located in the top right corner of the page. Enter the email address and password associated with your Dropbox account. If you have two-step verification enabled on your account, you'll need to enter the verification code sent to your phone or other device. Click the "Sign in" button to access your Dropbox account and your stored files. If you're having trouble logging in to your dropbox support, you can try resetting your password by clicking the "Forgot password?" link on the login page and following the prompts. To download Garmin Express, follow these steps: Go to the Garmin Express website in your web browser. Click on the "Download for Windows" or "Download for Mac" button, depending on your computer's operating system. Follow the on-screen instructions to save the Garmin Express installation file to your computer. Once the download is complete, open the installation file and follow the prompts to install Garmin Express on your computer. Note that you'll need an internet connection to download and install garmin express download, as well as a compatible Garmin device to connect to your computer. To contact Dell customer support, you can use any of the following methods: Online Chat: Go to the Dell support website (www.dell.com/support) and click on the "Chat" icon in the bottom right corner of the page to initiate a chat session with a Dell representative. Phone: Call Dell customer support at the phone number that corresponds to your country, which you can find on the Dell support website. Be sure to have your service tag or express service code ready when you call, as this will help expedite the support process. Email: You can also email dell customer support chat, using the online contact form on the Dell support website. Simply fill out the form with your contact information and a brief description of your issue, and a Dell representative will get back to you as soon as possible. Social Media: Dell also has a presence on various social media platforms, such as Twitter and Facebook. You can reach out to Dell support on these platforms by sending a direct message or commenting on a post. Note that Dell offers different levels of support depending on the product and service you've purchased, so be sure to check the terms of your warranty or service agreement before contacting Dell support. You can contact Netflix customer care by visiting the Help Center on the Netflix website. From there, you can browse through a list of frequently asked questions, or you can click on the "Contact Us" button to reach out to Netflix customer support directly. When you click on "Contact Us", you will be presented with a few different options for contacting Netflix customer support. You can choose to chat with a Netflix representative online, call Netflix customer support, or request a callback from Netflix customer support. If you prefer to speak with a netflix customer service number, representative over the phone, you can call the following numbers: If you are located in a different country, you can find the appropriate phone number to call by visiting the Netflix Help Center and clicking on "Contact Us". You can contact ASUS customer support by phone at the following numbers: United States: Canada: United Kingdom: If you are located in a different country, you can find the appropriate phone number to call by visiting the ASUS website and selecting your country or region from the drop-down menu. From there, you can click on the "asus helpline, " link to find the phone number and other contact information for ASUS customer support in your area. Yes, our customer netflix 1 800 number, representatives are trained experts who are ready to assist you with any issues or questions you may have regarding Netflix. Whether you need help with your account, billing, technical issues, or anything else related to Netflix, we are here to assist you. Please feel free to share your question or concern with me, and I will do my best to provide you with the assistance you need. As an AI language model, I can provide you with some of the common features that make a cricket bat stand out: Willow Wood: The best cricket bats are traditionally made from English willow wood, which is a soft and fibrous wood that provides a good balance between weight and strength. Sweet Spot: The sweet spot is the area on the bat that provides the best response when the ball is hit. The position and size of the sweet spot are critical for ensuring maximum power and control when batting. Handle: The handle of a cricket bat is typically made from cane or rubber and provides the player with a comfortable grip. The handle is also important for absorbing shock and reducing vibrations when the ball is hit. Weight: The weight of a cricket bat is an essential factor in determining how easy it is to control and maneuver. A heavier bat can provide more power, but it may also be more difficult to handle, while a lighter bat may be easier to handle but may not provide as much power. Balance: The balance of a cricket bat is crucial for ensuring that it is comfortable to use and provides good control. A well-balanced bat will feel light and responsive, making it easier to hit the ball accurately. cricket bats, If your [url=https://www.callvoicesupport.com/canon-printer-is-not-responding/]canon printer is not responding[/url], , there are a few things you can try to troubleshoot the issue: Check the power source: Make sure that the printer is properly plugged into a power source and that the power cord is securely connected. Check the connection: Ensure that the printer is connected to your computer or network properly. If it is connected via USB cable, try using a different USB port. If it is connected via Wi-Fi, try resetting the connection by turning off the printer and your router/modem, then turning them back on again. Check for errors: Look for any error messages on the printer's display panel or on your computer. If there are error messages, follow the instructions provided to resolve the issue. Restart the printer: Try turning off the printer and then turning it back on again. Update drivers: Ensure that you have the latest drivers installed for your printer. You can download the latest drivers from the Canon website. Contact support: If none of the above steps resolve the issue, contact Canon support for further assistance. if your Canon printer is printing blank pages,[url=https://www.callvoicesupport.com/how-to-fix-canon-printing-blank-page/]How to Fix Canon Printer Printing Blank Page Error[/url], try the following troubleshooting steps to fix the issue: Check ink levels: Make sure that your printer has enough ink in the cartridges. Replace any empty cartridges and check if this resolves the issue. Clean printhead: A dirty printhead can also cause blank pages to print. Clean the printhead by going to the printer settings and selecting "Maintenance" or "Cleaning". Follow the instructions provided by the printer to clean the printhead. Run print head alignment: The print head alignment can also become misaligned and cause blank pages to print. Go to the printer settings and select "Maintenance" or "Alignment". Follow the instructions provided by the printer to align the print head. Check paper quality: Poor quality paper or incorrect paper size settings can also cause blank pages to print. Make sure that the paper is loaded correctly and that the paper size settings in the printer settings match the size of the paper you are using. Update drivers: Ensure that you have the latest drivers installed for your printer. You can download the latest drivers from the Canon website. Reset printer: Try resetting your printer to its default settings. This can often fix any software issues that may be causing the problem. Contact support: If none of the above steps resolve the issue, contact Canon support for further assistance. If your Netgear router keeps dropping internet connection,[url=https://www.callvoicesupport.com/netgear-drops-connection/]How to Fix Netgear Router Keeps Dropping Internet Connection[/url], try the following troubleshooting steps to fix the issue: Check the power source: Make sure that the router is properly plugged into a power source and that the power cord is securely connected. Check the connection: Ensure that the router is connected to your modem or internet source properly. If it is connected via Ethernet cable, try using a different cable. If it is connected via Wi-Fi, try resetting the connection by turning off the router and your modem, then turning them back on again. Check for interference: Other devices in your home, such as cordless phones or microwaves, can interfere with your Wi-Fi signal and cause it to drop. Move your router away from any sources of interference or turn off any devices that may be causing interference. Change Wi-Fi channel: If your Wi-Fi signal is getting interfered, try changing the Wi-Fi channel on your router. You can do this by logging into your router's settings and changing the Wi-Fi channel. Update firmware: Ensure that you have the latest firmware installed for your router. You can download the latest firmware from the Netgear website. Reset router: If updating firmware doesn't work, try resetting the router to its factory settings. This will erase all of the settings on the router, so you will need to set it up again from scratch. Contact support: If none of the above steps resolve the issue, contact Netgear support for further assistance. They may be able to help you identify the problem and provide a solution. If your [url=https://www.callcontactsupport.com/epson-printer-shows-offline/]epson printer shows offline[/url], it may be due to several reasons such as connectivity issues, outdated or incorrect printer drivers, or a paper jam, among others. Here are some steps you can take to troubleshoot and fix the issue: Check the printer connectivity: Ensure that your printer is properly connected to your computer or network. If it is a wireless printer, check that it is connected to the Wi-Fi network and the signal is strong. You can try restarting the printer and the router to refresh the connection. Check the printer status: On your computer, go to Control Panel > Devices and Printers (or Printers and Scanners in Windows 10) and check the status of your Epson printer. If it shows as "offline," right-click on it and select "Use Printer Online" or "Set as Default Printer." Update printer drivers: If the printer drivers are outdated or corrupted, your printer may not work correctly. Go to the Epson website and download the latest drivers for your printer model. Install them on your computer and restart the printer. Check for paper jams: Sometimes, paper jams can cause the printer to go offline. Check for any paper jams or stuck paper inside the printer and remove them carefully. If none of these solutions work, you can contact Epson support for further assistance. If your Fix [url=https://www.callcontactsupport.com/epson-printing-blank-pages/]Fix Epson Printer Printing Balnk Pages[/url], there could be several reasons behind it. Here are some of the troubleshooting steps that you can follow to fix this issue: Check the ink levels: Make sure that your printer has enough ink in the cartridges. If the ink is low or empty, replace it with a new one. Clean the printhead: The printhead of the printer may be clogged due to dried ink or dust. You can clean it manually by following the printer's manual or use the printer's utility software to clean the printhead automatically. Check the paper tray: Ensure that the paper is loaded correctly in the paper tray. Also, make sure that the paper size and type are compatible with your printer. Reset the printer: Sometimes, resetting the printer can resolve the issue. Turn off the printer, unplug it from the power source, wait for a few seconds, and then plug it back in and turn it on. Update the printer drivers: Check if there is any update available for your printer drivers. Download and install the latest drivers from the Epson website. Contact Epson support: If the above steps don't work, contact Epson customer support for further assistance. Hopefully, one of these steps should fix the issue with your Epson printer printing blank pages. If you are unable to log in to your Arris router [url=https://www.callvoicesupport.com/arris-router-support/]can't login to arris router[/url], here are a few things you can try: Check your connection: Ensure that your computer is properly connected to the Arris router either via Ethernet cable or Wi-Fi. Check the default login credentials: The default username and password for an Arris router is usually 'admin' for both fields. Try entering these credentials to access the router's web interface. Reset the router: If you have changed the router's username and password but can't remember them, you can reset the router to its default factory settings. You can do this by pressing and holding the reset button on the back of the router for about 10-15 seconds. Check the router's IP address: Make sure that you are using the correct IP address to access the router's web interface. The default IP address for an Arris router is usually 192.168.0.1 or 192.168.1.1. Disable any VPN or firewall: If you have a VPN or firewall enabled on your computer, try disabling them temporarily to see if it resolves the issue. Contact Arris customer support: If none of the above steps work, contact Arris customer support for further assistance. By following these steps, you should be able to log in to your Arris router successfully. Here are the general steps for setting up a Netgear router: [url=https://www.callvoicesupport.com/netgear-support/]netgear router setup[/url], Connect your router to a power source and turn it on. Connect your router to your modem using an Ethernet cable. Connect your computer or laptop to your router using another Ethernet cable or wirelessly. Open a web browser on your computer and type in the router's IP address (usually 192.168.1.1 or 192.168.0.1) into the address bar. Press Enter. Enter the default username and password for your Netgear router (usually "admin" and "password", respectively). If you changed the login credentials previously, use those instead. Follow the prompts to set up your router. You may need to enter your Internet Service Provider (ISP) login information, such as your username and password. Once the setup process is complete, you can customize your router settings as needed. Note that the exact steps may vary slightly depending on your Netgear router model. You can refer to your router's user manual for specific instructions. To download To download [url=https://www.callvoicesupport.com/sharp-printer-support/]sharp printer drivers[/url], follow these steps: Visit the Sharp website (https://www.sharpusa.com/) and click on the "Support" link at the top of the page. Click on "Business Products" and select "Printers" from the drop-down menu. Choose the model of your Sharp printer from the list of products displayed. Select your operating system from the drop-down menu and click "Search". Scroll down to the "Drivers" section and click on the "Download" button next to the driver that matches your operating system. Save the driver file to your computer. Once the driver file has finished downloading, double-click on it to begin the installation process. Follow the prompts to install the Sharp printer driver on your computer. Note that if you have a multi-function printer that includes scanning and copying capabilities, you may need to download additional software or drivers to access those features. Check the Sharp website for more information and downloads specific to your printer model. [url=https://www.callvoicesupport.com/canon-support/]canon printer driver[/url], are software programs that allow your computer to communicate with your Canon printer and control its functions. Without the appropriate driver installed, your computer may not be able to recognize your printer or print properly. To download the Canon printer driver, you should visit the official Canon website and navigate to the "Support" or "Downloads" section. From there, you can search for your specific printer model and operating system to find the appropriate driver. Alternatively, you can use a driver update tool such as Driver Easy or Driver Booster to automatically search for and install the latest Canon printer driver for your system. tech help
 • 2023-03-21

  Try not to simply purchase a wedding suit. Address a legitimate Designer first. Master Exhortation. Independently Customized. 3 Wedding Suit Choices. dad suit

  john
 • 2023-03-20

  Over the long run, the metal layer on the shower handle can become dull and discolored, so to supplant your shower handle, you might ponder supplanting it without supplanting or harming valves. is it bad to shower after eating

  salman
 • 2023-03-17 Really special blog post, Thanks for your time designed for writing It education. Outstandingly drafted guide, if only every webmasters marketed the exact same a better standard of subject matter whilst you, cyberspace was obviously a better set. Satisfy continue the good work! atlanta helicopter tours mshahid
 • 2023-03-15

  We'll likewise examine the tech you're utilizing, and the increases you need to make. pro ai

  salman
 • 2023-03-11 Gacha Life Characters are advanced symbols made by players of the Gacha Life portable game. These characters are intended to be adaptable, with players ready to change their appearance, outfits, and extras. gachalifecharacters.com https://gachalifecharacters.com/ salman
 • 2023-03-10 I am a new user of this site so here i saw multiple articles and posts posted by this site,I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. 3d nipple tattoo mshahid
 • 2023-03-08 Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our. Klimt Cairnhill mshhaid
 • 2023-03-07 Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post.If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information. It is extremely helpful for me.I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You.I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all,.. Finanzen Blog seo
 • 2023-03-01 This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here!I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.I know your expertise on this. I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion straight away! And will restrict the benefits from this information. Slot Demo seo
 • 2023-03-01 This is important, though it's necessary to help you head over to it weblink: oil profit review mshhaid
 • 2023-02-27 GBWhatsApp offers clients some extra protection includes that are not available in the customary WhatsApp application, so clients ought to be satisfied. Gb Whatsapp apk https://apkartist.com/gbwhatsapp-apk/ salman
 • 2023-02-25

  The E-Shram Card is an inventive drive sent off by the Public authority of India to help the chaotic area laborers. e shram card apply

  nomi
 • 2023-02-24 This is also a very good post which I really enjoy reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this. Anime online mshhaid
 • 2023-02-22 I would like to say that this blog really convinced me to do it! Thanks, very good post.I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.It was wondering if I could use this write-up on my other website, I will link it back to your website though.Great Thanks. local Costco Food Court seo
 • 2023-02-22 I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts China Customized Stickers Printing mshhaid
 • 2023-02-20 Hello, this weekend is good for me, since this time i am reading this enormous informative article here at my home.Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. 강남룸싸롱 seo
 • 2023-02-18 Really I enjoy your site with effective and useful information. It is included very nice post with a lot of our resources.thanks for share. i enjoy this post.I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. https://social.msdn.microsoft.com/Profile/Miku%C5%82aMarta seoo
 • 2023-02-18 Love to read it,Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. The Atelier Price mshhaid
 • 2023-02-17

  Itech Portable is an expert in offering an express fix administration for cell phones and tablets alongside a large number of versatile embellishments and renovated gadgets. Mobile Phone Repair Shop London

  JUlian
 • 2023-02-17 This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here keep up the good workYes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. VOG seoo
 • 2023-02-16 Yes i am totally agreed with this article and i just want say that this article is very nice and very informative article.I will make sure to be reading your blog more. You made a good point but I can't help but wonder, what about the other side? !!!!!!ThanksThank you because you have been willing to share information with us. slot88 seo
 • 2023-02-15 Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.i never know the use of adobe shadow until i saw this post. thank you for this! this is very helpful. 토토사이트 seo
 • 2023-02-15 Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site..We have sell some products of different custom boxes.I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post.