Brukerpanel

Ønsker du å delta i et brukerpanel?

To til tre pårørende-medlemmer som kan delta i et brukerpanel, knyttet til et doktorgradsprosjekt om kontinuiteten i tjenestetilbudene til barn med utviklingshemning og familiene deres.

Regionalt kompetansesenter hablitering og rehabilitering i Helse Vest, i samarbeid med Universitetet i Stavanger, har iverksatt et doktorgradsprosjekt. Kontinuiteten i tjenestetilbudene til barn med utviklingshemning og deres familier samt faktorer som påvirker dette skal undersøkes.

I denne forbindelsen ønskes to til tre pårørende-medlemmer, fra Norsk forbund for utviklingshemmede og Handikappede barns foreldreforening, som kan delta i et brukerpanel. Det vil dreie seg om digitale møter inntil to ganger i året.

Brukerpanelet skal bidra til å utvikle prosjektet. Det er erfaringskunnskap vi ønsker at skal inkluderes i forskningen og det stilles fra vår side ingen andre kvalifikasjoner enn et ønske om å bidra.

Representantene må kunne formidle personlig erfaring fra det å motta og samarbeide med flere tjenester (minimum fra siste fem –seks år), og ha oversikt og kunnskap om foreldreerfaringer med habilitering og samhandling. Det første møtet vil omhandle innspill på prosjektplanen. Deltaking i brukerpanelet vil godtgjøres med kr 500 pr møte (ca. to timers varighet). Kontaktpersoner for doktorgradsprosjektet:

Nærmere beskrivelse er gitt i vedlagt brev.

Interesserte kan kontakte Ph.D. kandidat Bjørn Roar Vagle Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering, bjorn.roar.vagle@helse-bergen.no / mobil 907 63 640

24 april 2021

Tips noen om siden