Sheida Sangtarash

En politiker med fremdrift og omtanke

Politikeren Sheida Sangtarash (SV) har utmerket seg med å fremme interessene til mennesker med utviklingshemming. Nå er hun av foreslått til sentralstyret og arbeidsutvalget i SV. Vi får håpe at landsmøtet i SV ser hvilken juvel de har i Sheida Sangtarash og følger innstillingen fra den forberedende valgkomiteen som har foreslått Sheida som AU-medlem. Mennesker med utviklingshemming fortjener det.

Sheida Sangtarash (SV), kom til Norge som flyktning fra Iran og ble en ivrig forkjemper for levekårene til mennesker med utviklingshemming i Norge. Vi ble facebookvenner den 5. februar 2014. Hun var stundet i spesialpedagogikk og søkte informasjon om føringer i boligpolikken overfor mennesker med utviklingshemming.

I 2015 ble hun medlem av kommunestyret i Bærum. Igjen søkte hun samarbeid med Norsk Forbund for utviklingshemmede. Sheida søkte til stadighet informasjon om politikken overfor mennesker med utviklingshemming. Informasjonen brukte hun dels i Bærum kommunes behandling av saker med relevans for innbyggere med utviklingshemming, dels brukte hun informasjonen som bakgrunn for debatter i media.

I ett års tid har Sheida vært møtende vararepresentant på Stortinget hvor hun sitter i Helse- og omsorgskomiteen. Hun markerer seg som en sterk forkjemper for rettighetene og rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemming. Blant annet har hun vært opptatt av den manglende oppfølgingen av det nasjonale tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming er knapt representert i noen demokratiske organ. Vi får håpe at både SV og alle andre partier ser betydningen av tillitsvalgte med god kjennskap til den gruppen som i størst grad er avhengig av en velfungerende velferdsstat og som i minst grad blir involvert i vårt demokrati.

På likestillingsfeltet, er det mye som gjennstår, både når det gjelder kjønn, etnistitet, seksuell legning og funksjonsnedsettelse. Det er viktig med ha politikere som jobber mot diskiminering på flere diskrimineringsgrunnlag, på tvers av diskrimineringsgrunnlagene og som har solidaritet også med mennesker som selv ikke har en stemme i debatten.

- Jeg er opptatt av likestilling på alle områder og kjemper mot alle former for diskriminering, sier Sheida Sangtarash. Erfaringene jeg har fra arbeidslivet har nok fått øynene opp for utfordringene som barn og voksne med utviklingshemming kan stå overfor. Da jeg begynte å jobbe, så var det som tjenesteyter overfor mennesker med utviklingshemming. Jeg utdannet meg til førskolelærer, videre til spesialpedagog og har i hele mitt yrkesaktive liv jobbet med barn og unge, og voksne med funksjonsnedsettelser.

Mange ville kanskje forventet at du først og fremst var opptatt av etnisitetsfeltet?

- Selv om jeg opprinnelig kom fra Iran, så er jeg Norsk politiker, jeg er kvinne, mor, kommunestyrerepresentant og møtende vararepresentant til Stortinget. Roller, identitet og erfaringer er ingen endimensjonal sak. Alle er vi så mye forskjellig. Nettopp dette er en hovedutfordring i politikken og tjenestene overfor mennesker med utviklingshemming. Selv om en har kognitive utfordringer, så er en så mye mer enn utviklingshemmingen. Vi snakker om mennesker med vilje, interesser, synspunkter og mange roller. Når politikerne behandler politikken overfor mennesker med utviklingshemming, så har de en tendens til å behandle alle som en pakke og fokusere på deres svake sider. Slikt gjør man ikke overfor andre innbyggere. Det legges helt andre normer til grunn for mennesker med utviklingshemming enn for de fleste andre gruppene i samfunnet.

- Mitt fokus på utviklingshemming, kommer nok i stor grad av mine arbeidserfaringer og faglige bakgrunn, men jeg er opptatt av likestilling på alle områder. Vi bør bli flinkere til å se på tvers av diskrimineringsgrunnlagene. Kvinnekampen har pågått i over 100 år og pågår fortsatt. Kvinnekampen er på denne måten unik, for den ser på tvers og kjemper mot alle former for diskriminering, og for likestilling.

Hvorfor valgte du å engasjere deg i SV?

- Jeg ønsker et samfunn hvor alle er inkludert og alle har de samme grunnleggende rettighetene. Det gjelder både kvinners rett til yrkesdeltakelse og det gjelder retten til yrkesdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser. Skal samfunnet gå i denne retningen, så trenger vi en sterk velferdsstat som omfordeler ressursene, iverksetter tiltak for å sikre likestilling og å skaper økonomisk- og sosial trygghet. Disse grunnleggende hensynene står sterkt i SV, derfor var SV partiet for meg.

Vi får håpe at landsmøtet i SV ser hvilken juvel de har i Sheida Sangtarash, følger innstillingen fra den forberedende valgkomiteen foreslår Sheida til partiets arbeidsutvalg og sentralstyre. Mennesker med utviklingshemming fortjener det.

Jens Petter Gitlesen

25 mars 2019

Tips noen om siden