Vest politidistrikt diskriminerte to overgrepsofre med utviklingshemming

Våren 2020 sendte NFU inn to klager til Diskrimineringsnemnda, hvor vi hevdet at Vest politidistrikt har diskriminert to overgrepsofre, på grunn av flere mangler ved etterforskningen av overgrepene. Vest politidistrikt hadde henlagt begge sakene, uten at det var iverksatt tilstrekkelig etterforskning. 10. mars 2021 konkluderte Diskrimineringsnemnda med at begge overgrepsofrene har blitt diskriminert av Vest politidistrikt.

Sakene gjaldt mistanke om overgrep mot to personer med utviklingshemming, begått av en navngitt tjenesteyter. Begge de personene hadde hatt atferdsendringer etter å ha mottatt tjenester fra den samme tjenesteyteren. Den ene hadde også formidlet til familie, at han hadde vært utsatt for overgrep.

I den ene saken konkluderte diskrimineringsnemnda med at personen var utsatt for både direkte og indirekte diskriminering. Disse momentene ble lagt vekt på av nemnda:

-          Ved påstand om så alvorlige lovbrudd som seksuelle overgrep reagerer politiet normalt raskt. Nemda legger til grunn at en person uten funksjonsnedsettelse og vansker med kommunikasjon ville blitt tatt inn til avhør i løpet av kort tid etter en anmeldelse. Å beramme avhør med nesten fire ukers ventetid, utgjør direkte forskjellsbehandling på grunn av funksjonsnedsettelse.

-          Det er indirekte diskriminering at avhørene ikke var tilrettelagt på en måte som var egnet til at han fikk forklare seg.

-          Det finnes ikke spor av at øvrige alminnelige etterforskningsskritt i sedelighetssaker med sårbare grupper ble vurdert av politiet, og politiet brukte lang tid på å iverksette alminnelige etterforskningsskritt. Selv om dette skyldes kapasitetsproblemer hos politiet, utgjør det indirekte diskriminering, fordi personen ikke har samme mulighet til å varsle om manglene ved etterforskningen.

-          Når avhørene var mangelfullt tilrettelagt, er personen prisgitt politiets øvrige etterforskning. Når også denne er mangelfull stilles personen dårligere enn andre under politiets etterforskning. Også dette er indirekte diskriminering.

I den andre saken konkluderte Diskrimineringsnemnda med at personen var utsatt for direkte diskriminering. Denne saken ble henlagt av politiet uten at personen selv var innkalt til avhør. Disse momentene ble lagt vekt på av nemnda:

-          Nemnda kan ikke se noen annen grunn til at tilrettelagt avhør ikke ble gjennomført, annet enn personens kommunikasjonsvansker.

-          Politiet har vist til journalnotater, som de har tolket dithen at det vil være en belastning for personen å gi en forklaring, og at det var lite sannsynlig at et tilrettelagt avhør ville være et egnet sted for han å komme med opplysninger. Det ville vært naturlig at politiet hadde kontrollert opplysningene i journalnotatene med den aktuelle habiliteringspsykologen før de tok stilling til hvorvidt avhør skulle gjennomføres eller ikke.

NFU er svært fornøyd med Diskrimineringsnemndas vurderinger og avgjørelser. Vi forventer at alle politidistriktene innretter seg etter diskrimineringsnemndas uttalelser, og sikrer at overgrepsofre med utviklingshemming sikres lik tilgang til rettssystemet i fremtiden.

Tips noen om siden