KrF

Hva mener Kristelig Folkeparti?

Kristelig Folkeparti forkortes til KrF. Vi sier at partiet tilhører mellompartiene. Dette betyr at partiet er mer opptatt av økonomisk utjevning og av offentlig planlegging og kontroll enn høyresiden i politikken, men mindre opptatt av slike saker enn venstresiden.

KrF sin nettside ser en at partiet vil styrke familiene og fremme menneskeverd. KrF vil være en stemme for de stemmeløse, for dem som havner bakerst i køen fordi andre er sterkere: Barna, de pleietrengende, de undertrykte, det ufødte livet og de fattige.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.

KrF er opptatt av at alle skal kunne leve verdige og gode liv, og ser utfordringen som det snakkes om her. Vi har vært opptatt av å styrke Husbankens ordninger som skal sikre at flere boliger er universelt utformet. Det betyr både å forbedre eksisterende boliger, men også å øke tilgangen på universelt tilrettelagte boliger på utleiemarkedet. Slik vil det være flere aktuelle boliger å leie billigere.

2. Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb.

KrF har de siste årene jobbet målrettet og gitt mer penger til varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) slik at også de som trenger tilrettelegging skal kunne jobbe Vi har et mål om å fortsette å etablere flere slike arbeidsplasser. Vi vil også styrke funksjonsassistentordningen og traineeordningen i det offentlige, og sikre at både offentlige arbeidsplasser aktivt må rekruttere mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi vil også utvide muligheten man har til å gi tidsubestemt lønnstilskudd for dem med nedsatt arbeidsevne. Alle disse tiltakene vil gjøre det lettere å komme inn i arbeidslivet.

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

KrF vil at alle elever og barnehagebarn skal få et tilpasset tilbud igjennom hele skoleløpet. Det er avgjørende at alle gis like muligheter til opplæringen og at tilbudene gis i nærområdet. Vi vil at alle grunnskoler skal være universelt utformet og øke støtten til TT-ordningen – spesielt i områder hvor det ikke er alternativ kollektivtransport. På den måten vil alle kunne delta mer i det som skjer både i og utenfor skolen.

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.

Dette er noe KrF har vært svært opptatt av. Vi sier ofte at man ikke har spesielle behov, man har helt vanlige behov og trenger bare litt hjelp til å få det til. Vår løsning har vært å styrke BPA-ordningen. Den skal, sammen med andre assistanseordninger, sikre selvbestemmelse, aktivitet og deltakelse i dagligliv, utdanning, arbeid og fritidsaktiviteter. Ordningen skal ta utgangspunkt i brukerens behov og tilpasses deretter.

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

En av KrFs viktigste saker er å få innført et “Fritidskort” for barn og unge. Det er en sum penger alle barn skal få, som skal sikre at alle – uansett størrelsen på foreldrenes lommebok – skal kunne delta i fritidsaktiviteter. Dette vil også gjelde de med funksjonsnedsettelse. I tillegg vil vi øke støtten til TT-ordningen slik at den tar høyde for at ikke alle bor i området med god og tilgjengelig kollektivtransport. Å delta i fritidsaktiviteter er ikke forbeholdt barn og unge - også voksne har behov for dette. KrF har sagt at alle som mottar offentlig omsorg skal sikres mulighet til å delta i kulturliv, idrett, trosutøvelse og aktiv samfunnsdeltakelse.

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv.

Ordningen med verge er en svært inngripende ordningen, men det er likevel slik at noen vil ha behov for nettopp dette. KrF er opptatt av at ingen uten reelt behov for det skal bli satt under vergeordningen, og at vergene skal lytte til behov og ønskene til de som er satt under det.

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

Flere regjeringer har utsatt inkorporeringen av konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) fordi denne konvensjonen er utformet annerledes enn andre konvensjoner Norge har inkorporert. Rettighetene er likevel innbakt i lovverket, gjennom at konvensjonen er ratifisert. KrF har programfestet å inkorporere konvensjonen i norsk lov. I forbindelse med stortingsbehandling av et representantforslag sist vår, foreslo vi å igangsette nødvendige utredninger av dette. Å starte med en utredning er vanlig praksis i lovprosesser, og ville vært et viktig steg på veien mot inkorporering. KrF ønsker å inkorporere konvensjonen, men mener at vi er nødt til å vite hvilke praktiske konsekvenser dette vil gi, og avdekke ev. utilsiktede konsekvenser vi ikke ser uten den nevnte utredningen.

8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

KrF er opptatt av valgfrihet; at alle skal kunne velge et tilbud som passer for seg. Det gjør at vi mener det må finnes en variasjon av ulike boliger å bo i, både på og utenfor institusjon. Vi er svært skeptiske til institusjonspreget boligmiljø for dem som ikke har behov for dette. Spesielt er vi opptatt av at barn og unge skal kunne bo så hjemlig og normalt som mulig. Derfor har vi blant annet sagt at vi vil gi penger til ordninger der familier kan gå sammen om å bygge felles boliger til sine barn.

--------------------

Jens Petter Gitlesen25 august 2021

 • 2023-01-25 This is a great inspiring article. I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Yellowstone Ryan S05 Beige Jacket Mike Rooney
 • 2023-01-12 Hey, thanks for regular posting this useful posts for all users you always gives the right information. Keep posting such a useful and right info. Online mental health therapy in USA. Online therapy
 • 2023-01-12 Hey, thanks for regular posting this useful posts for all users you always gives the right information. Keep posting such a useful and right info. Online mental health therapy in USA. Online therapy
 • 2023-01-11 Pretty! This was an extremely wonderful post. I'm thankful that you're sharing useful and valuable information for all us. rooted in recovery in USA. Root recovery
 • 2023-01-11 Pretty! This was an extremely wonderful post. I'm thankful that you're sharing useful and valuable information for all us. rooted in recovery in USA. Root recovery
 • 2023-01-08 It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. slotsite slotsite
 • 2023-01-05 It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. baccaratcommunity baccaratcommunity
 • 2023-01-02 Easily find and download thousands of original APK, MOD APK, Premium APK of games & apps for free. Only available at modrant com jackymakin
 • 2022-12-20 Thank you for all the knowledge that you share, great article. I was extremely interested in the post, and it's impressive. Ghost Hunter Captures in California. john alex
 • 2022-12-02 Thank you for all the knowledge that you share, great article. I was extremely interested in the post, and it's impressive. all star custom apparel printing has everything you need. With its All Star Custom Apparel printing feature, you can have just what you need. john fink
 • 2022-11-21 Thank you for the information you impart fantastic article. I was very interested in the article and found it remarkable in all honesty. I like visiting your website since I'm always able to find interesting posts like this one. Bravo! I am truly enjoying that. Keep it up! Thank you! backup and disaster recovery in California. Shane cromer
 • 2022-11-10 ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' 49erssports.com 49erssports.com 49erssports.com ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' uiwebvg
 • 2022-10-28 I was so glad to see your post after a long time. You don't know, but I've been watching my blog. I hope you post new posts more often. 먹튀검증사이트 majornoriter
 • 2022-10-28 The four compositions that go straight to the point without introduction are very impressive. The lucid conclusion is also very pleasing. I hope you will continue to post a lot of posts. 먹튀검증사이트 totoforce
 • 2022-10-20 The town of RANDSBURG and all the events will horrify you. I have included old newspapers, authentic documents, and the details of asylum key necklace to explain the entire story. Ghosts Hunter
 • 2022-10-20 Lucy has spent the majority of her life telling stories and creating plays and books for her family. One of the first book on high school girl of Lucy will publish is Margie Wadsworth's Unforgettable Senior Year. She entails the struggle of her life in the fiction books for highschoolers. Lucy Smalls
 • 2022-10-20 Are you looking for a Brand T shirt printing company? All Star Branded Apparel is here to help. With over two decades of delivering stunning custom apparel printing services, we have established ourselves as the market leaders. Whether you want a dozen tshirts or a hundreds of them, prints on each of them will stand out every time. All Star Branded Apparel
 • 2022-10-19 Are you looking for a brand t shirt printing company? All Star Branded Apparel is here to help. With over two decades of delivering stunning custom apparel printing services, we have established ourselves as the market leaders. All Star Apparel
 • 2022-10-19 We are computer repair in monterey which develop strategic cyber security plans to meet your business’s distinguished security needs. Shane
 • 2022-10-19 We are computer repair in monterey which develop strategic cyber security plans to meet your business’s distinguished security needs. Shane
 • 2022-10-19 Infocusmedia publishing presents a couple’s guidebook to help soulmates understand their feelings of romance and distress they experience in their relationships. What is your definition of a perfect marriage life? Remember it is an emotionally turbulent ride and won’t always be a fantasy tale unless you put in the right amount of effort. The 7 Secrets to What Makes Love Last suggests practical ways, backed up with factual details, to build a rock-solid bond with your spouse. Infocus
 • 2022-10-18 To break this grip of negativity, a novel concept of grounding has been introduced in the book about mental illness that resets the mind, relieves it of unnecessary pressures. Book about mental illness
 • 2022-09-26 Wonderful article. Fascinating to read. I love to read such an excellent article. Thanks! It has made my task more and extra easy. Keep rocking. So Help Me Todd Jacket tom devid
 • 2022-09-03 I Found Your Blog Very Much Informative. Thanks For Sharing Keep Sharing More. Top Gun Jacket Don winkines
 • 2022-08-31 Your Content is Written Very Nicely. Keep sharing more With us! Vampire Academy Jackets Andrew Smith
 • 2022-08-10 I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I feel strongly that love and read more on this topic. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot. waffle game Cary Grant
 • 2022-08-05 bubble shooter Hey! This is the very first time that I have visited your website. We are a group of new activities and volunteers in a field that is somewhat related. The site provided us with useful info to work with. You have done an incredible job, particularly with reference to this! leesinyon
 • 2022-08-03 First of all, thank you for your post. casino online Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^ casino online
 • 2022-08-02 Of course, your article is good enough, majorsite but I thought it would be much better to see professional photos and videos together. There are articles and photos on these topics on my homepage, so please visit and share your opinions. majorsite
 • 2022-07-12 The video game poppy playtime is a unique survival game that is full of interesting details. MOB Games is putting it out there. You've all probably played both of the chapters of the American Indie thriller game. Nina
 • 2021-09-23 The plants vs zombies emulator is not just one of the best tower defense games out there, it also gives you a tremendous value for the mere 10 euro you pay for it. PopCap has really surpassed anything they have done before with this game’s beautiful graphics, depth and modes that will keep you busy for months. You’ll love every minute of it of every hay day. I would recommend it if you enjoy a game that requires some strategy but is easy going and fast paced--definitely worth the buy! Lucille Parham
 • 2021-09-11 Her får KRF min stemme!! Kristian
 • 2021-08-25 Krf får ikke min stemme. Jeg håper inderlig de kommer under sperregrensen. De er direkte hyklerske når det kommer til å ta i bruk CRPD. De er opptatt av det ufødte liv mens det fødte liv som trenger omsorg, hjelp og støtte kanskje hele livet, ønsker de ikke å gi samme rettigheter som alle som er født "friske". Jeg finner det svært uetisk. Bente Urke

Tips noen om siden