Tom Tvedt

La oss glemme Likeverdsreformen

Tom Tvedt er i debatt med Olaug Bollestad, 1. nestleder i KrF, om likeverdsreformen. I siste innlegg i Stavanger Aftenblad, hevder Tom Tvedt at likeverdsreformen ikke er noen reform og at den bør glemmes så raskt som mulig.

 

Likeverdsreformen er ingen reform og bør gå i glemmeboken raskest mulig

«Vi trenger ingen likeverdsreform», skrev jeg i Aftenbladet den 28. juli. Olaug Bollestad, 1. nestleder i KrF argumenterte for at vi trengte reformen i sitt tilsvar den 7. august.

Bollestad argumenterte ut i fra foreldres kamp mot systemet. NFU jobber kontinuerlig med utfordringene på systemnivå, og vi bistår i over 600 individsaker per år. Jeg er enig med KrF i at dagens system er for dårlig, men Likeverdsreformen er ikke løsningen.

Det eneste konkrete som er kommet ut av reformen, er noen lovhjemler om koordinering av tjenester. Men koordinering er allerede hjemlet i 27 lover og forskrifter. Når de 27 lovhjemlene ikke har løst problemene, så er det ingen grunn til å tro at verken den 28. eller 29. lovhjemmelen vil gjøre natt til dag. Lover betyr lite så lenge nasjonale tilsyn på feltet påviser lovbrudd i 70-90 prosent av tilfellene.

Museskritt

Det kan være at Likeverdsreformen blir et skritt i riktig retning, men da snakker vi om museskritt. Men det kan også være et museskritt i feil retning. Koordinatorrollen øker avstanden til dem som fatter vedtak og kan fungere som et hinder for å nå dem med makt og myndighet.

NFU erfarer at tjenestetilbudene ofte fremstår som ukoordinerte fordi det gis for lite tjenester eller at kommunen i liten grad yter individuelt tilrettelagte tjenester. Slike forhold løses ikke med koordinering, men med flere og bedre tjenester. Jeg er kun kjent med en eneste individuell klagesak hvor problemstillingen kun var manglende koordinering.

Min kritikk av reformen er verken en generell kritikk av Olaug Bollestad eller KrF. I utøvende politikk overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne, har utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) markert seg svært positivt med en sterk og offensiv satsning for å sikre at bistandsmidler også treffer mennesker med nedsatt funksjonsevne. Olaug Bollestad bidro positivt som opposisjonspolitiker. Sammen med Geir Jørgen Bekkevold (KrF) fremmet hun blant annet representantforslaget hvor Stortingsflertallet ba regjeringen om å utarbeide en melding om grunnleggende rettigheter til mennesker med utviklingshemning.

Burde fulgt programmet sitt

Likeverdsreformen ble unnfanget under regjeringsforhandlingene. Den verken var eller ble utredet. I tillegg byttet Kjell Ingolf Ropstad bort departementets ansvar og myndighet på feltet. I etterpåklokskapens lys, ville det vært langt bedre om KrF hadde hatt rettet søkelys på de feltene hvor regjeringen ikke har levert, f.eks. stortingsmeldingen om grunnleggende rettigheter for mennesker med utviklingshemning og handlingsplanen for universell utforming 2021 – 2025. Ønsket KrF å bedre forholdene for mennesker med nedsatt funksjonsevne, burde de ikke stemt mot å gjennomføre «Veikart. Universelt utformet nærskole 2030». Partiet burde fulgt sitt program og stemt for å innarbeide FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lovverk.

(Innlegget sto på trykk i Stavanger Aftenblad en 23. august 2021)

25 august 2021

 • 2023-02-18 I really like the way that you have expressed yourself. There is a lot to be admired from this post. You might want to click onGreen Puffer Jacket M3GAN Mike Rooney
 • 2023-01-21 What a nice post! I'm so happy to read this. 온라인카지노사이트 What you wrote was very helpful to me. Thank you. Actually, I run a site similar to you. If you have time, could you visit my site? Please leave your comments after reading what I wrote. If you do so, I will actively reflect your opinion. I think it will be a great help to run my site. Have a good day. 온라인카지노사이트
 • 2023-01-09 I'm writing on this topic these days, casino online, but I have stopped writing because there is no reference material. Then I accidentally found your article. I can refer to a variety of materials, so I think the work I was preparing will work! Thank you for your efforts. casino online
 • 2022-11-10 ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' 49erssports.com 49erssports.com 49erssports.com ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' ".' uiwebvg
 • 2022-11-04 There is a lot of information https://banksnear-me.com/ally-bank-near-me/ here that can help any business get started with a successful social networking campaign. AhmedMalik
 • 2022-10-28 I don't know how to express this feeling, which is difficult to write down. At first, I read it without thinking much, but before I knew it, a smile was formed around my mouth. Not only the smile but also various emotions permeated. After reading this, I expressed my feelings on my blog. Come and check it out. 메이저토토 majornoriter
 • 2022-10-28 Sometimes I want to hear an unadorned opinion rather than formal. Everyone knows it's simple but not easy. This posting, which satisfies such a desire, gives a feeling of quenching. Thank you. 메이저토토 totoforce
 • 2022-08-20 Have you seen this door company? They sell doors which are flexible to your architectural style. Visit their site https://caldwells.com/exterior-doors. seo
 • 2022-08-11 Explore 2 player games is a massively multiplayer online game with hundreds of interesting game topics to explore. You and your friends can communicate using the same keyboard gadget. charlestrevino
 • 2022-08-11 Hi there, I want to share with you Bloxorz. This is an online puzzle game where rolling a cylindrical box along the platforms to the red place. sanzi
 • 2022-08-11 Hi there, I want to share with you Bloxorz. This is an online puzzle game where rolling a cylindrical box along the platforms to the red place. sanzi
 • 2022-08-03 I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, baccarat online and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D baccarat online
 • 2022-08-03 I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, baccarat online and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D baccarat online

Tips noen om siden