Partiet Rødt

Hva mener Rødt?

Rødt er det partiet som ligger lengst til venstre. Rødt ønsker en sterk stat og høy skatt for rike. Skatteinntektene vil de bruke til å hjelpe fattige, syke og andre som har lite og trenger mye.

nettsiden til Rødt skriver partiet at det viktigste er å jobbe for at det skal bli mindre forskjeller mellom folk. Rødt mener at myndighetene og ikke  private skal drive skoler, sykehjem og sykehus. Det mener Rødt er myndighetenes oppgave.

1. Når uføretrygden er på rundt 18.000 kroner utbetalt i måneden, så er det lite penger igjen når husleien kan være både 10 og 12 tusen i kroner i måneden.

Rødt vil rette opp de trygdekuttene som er gjennomført de siste årene for arbeidsløse, uføre og syke. 1 G må gjeninnføres som friinntektsgrense for uføre. Vi vil reversere skatteøkningen for uføre fra 2015. Uføretrygd skal skattes på lik linje med pensjon. Vi mener at de uføres pensjon skal være pensjon, ikke stønad. Stønadene skal økes fra 66 til 80 prosent opp til 3 G av pensjonsgivende inntekt. Med disse tiltakene vil en som er uføretrygdet få betydelig mer disponibel inntekt etter at faste utgifter som husleie er betalt.

2. Mange ønsker å jobbe, men få har en jobb.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha rett til utdanning og arbeid på lik linje med alle andre. Alle NAV-kontorer må ha tilgang på kompetansen som kreves for å kunne hjelpe mennesker med funksjonsnedsettelser til å skaffe seg og beholde relevant arbeid. Det må være skolebøker og studielitteratur i tilgjengeliggjort format.

Arbeidsgivere må få økonomisk støtte til tilrettelegging som er nødvendig, varig tilretteleggingen. Det må også tilrettelegges for flere VTO-plasser (varig tilrettelagt arbeid innen ordinær bedrift) og VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid i skjermet bedrift).

3. Mange elever må gå på spesielle skoler eller i spesielle avdelinger og er lite med andre elever.

Det er viktig at barn- og ungdom med nedsatt funksjonsevne ivaretas spesielt i barnehage og på skolen. Barn og ungdom med særskilte behov må sikres tilbud etter skoletiden også etter 7. klasse, ut videregående skole og uten egenandel. Rådgivningstjenestene i skolesystemet må sikres kompetanse i spørsmål som gjelder funksjonsnedsettelse og utdanning/arbeidsliv

4. Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte.

Tjenester til mennesker med utviklingshemming utøves i kommunene og dermed er kvalitet og omfang på disse påvirket av kommunenes økonomi. Rødt har et budsjettopplegg som sikrer en god økonomi i alle kommuner, men det er ikke nødvendigvis slik at det er tilstrekkelig. Med utgangspunkt i at Rødt mener at alle som har behov for offentlige omsorgstjenester skal sikres det, så kan det være en vei å gå og se på en nasjonal norm for kommunal omsorg innenfor dette området kombinert med en større andel av øremerking av midler.

5. Fritidsaktiviteter kan det være lite av. For dem som trenger hjelp for å komme til aktiviteten eller hjelp for å delta i aktiviteten, kan det være umulig å delta.

Det er helt sentralt at fritiden blir meningsfull og med aktivitetstilbud også for de med funksjonsnedsettelser, blant annet for å hindre utenforskap. Et viktig verktøy er tilgang på god og riktig assistanse, som de som selv har assistansebehov, må være med på å utforme. Personlig assistanse muliggjør likestilt deltakelse i samfunnet. En lov om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som bygger på FN-konvensjonen, vil sikre personer med nedsatt funksjon rett til å delta i samfunnet som alle andre. Dagens lov gjør ikke det. I tillegg må det gis penger til universell utforming i kultursektoren.

6. Ordningen med verger kan føre til at en mister muligheten til å bestemme selv. Det beste ville vært en ordning hvor en fikk hjelp til å bestemme selv.

Rødt legger til grunn at retten til å bestemme over eget liv er det bærende prinsippet for alle. Så lenge en person ikke er fradømt samtykke, må vergeordningen være frivillig. Veiledning fra for eksempel NAV er et alternativ, det betinger at veileder er kompetent. Brukers interesser og behov må være styrende og må ivaretas. Dersom det etableres en ordning med verge, må brukeren og pårørende være trygge på at vergen er kompetent og habil.

7. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er ikke gjort til norsk lov slik som kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen. Skal CRPD bli tatt inn i norsk lov?

Ja. Rødt vil innlemme FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov, fjerne tolkningserklæringene mot artikkel 12, 14 og 25 og ratifisere tilleggsprotokollen om individklageordning.

8. I kommunene bygges det boliger og organiseres tjenester som samlet fremstår som institusjoner stikk i strid med overordnede politiske målsettinger. Dette hindrer mennesker med utviklingshemming å leve livet med utgangspunkt i egne preferanser, interesser og behov.

Rødt mener det ikke er akseptabelt at kommuner bryter nasjonale bestemmelser og for eksempel øker antall boenheter i bofellesskap fordi kommunen må være kostnadseffektiv. Da blir bofellesskapene institusjoner, mens bofellesskap i størst mulig grad skal utformes som og oppleves som egen bolig. For de som ikke er avhengig av å bo i et bofellesskap med heldøgns bemanning er det viktig at alle nye boligprosjekter skal ha universell utforming, og det offentlige skal betale for tilpasning av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne.

--------------------

 

Jens Petter Gitlesen

26 august 2021

 • 2023-09-18 carbide inserts common turning inserts https://carbideinserts.mystrikingly.com http://easytouse.blog.jp/ carbide insert blanks tungsten derby weights http://say-good.blog.jp/ tungsten inserts http://wellwell.blog.jp/ tungsten inserts price http://good-deed.blog.jp/ central and intermediate inserts tungsten long inserts central and intermediate inserts parting tool inserts buy tungsten carbide inserts Anonymt
 • 2023-09-02 We have Narcotics,Adderall, Roxicodone, Xanax, Oxycontin, Hydrocodone, Roxies, Percocets, Hydros, Actavis, Vicodin, Adderall, Ritalin, Suboxone, Dilaudid, Opana ER,Xenical, Alprazolam,ADHD, 💉💊🚬 And Many More. We ship all orders discreetly and we guarantee safe delivery for all packages. Purchase medicine Without a prescription with Overnight Shipping Website : https://www.bigmedstore.com Email: info.bigmedstore@gmail.com Text or Call: +1(754)202-3671 We offer express overnight shipping and delivery is 100% guaranteed with a tracking number provided to you. We ship allover USA, UK, Australia , Europe and many other countries. Buy Oxycodone Online USA At www.bigmedstore.com
 • 2023-06-14 You can join the competition by signing into your Bovada login via bovada.lv login page. Also Get New Casinos games in Bovada login 2023. bovada login james
 • 2023-05-22 http://various-styles.blog.jp/ http://high-quality.blog.jp/ https://www.vingle.net/estool grooving inserts manufacturers cast iron inserts konrad carbide rod tungsten long rods http://allbest.blog.jp/ parting and grooving inserts buy tungsten carbide rods Anonymt
 • 2023-05-22 http://wid.blog.jp/ threading insert http://high-quality.blog.jp/ tungsten long rods tungsten long rods Anonymt
 • 2023-01-12 Fans of Wordle who prefer a challenge will love duotrigordle, a more challenging word puzzle. Instead of trying to identify a single phrase, you now have 37 opportunities to guess 32 separate terms. You can only type one word at a time, and there are 32 different boards displayed on the screen. You must read the boards one block at a time and use the colored hints to identify as many accurate words as possible. Participate in duotrigordle and post your best scores online! James Evans
 • 2022-12-30 A simple dress design can make a big impact. Chinyere is one of the top clothing brands in Pakistan for its unique and simple suit design. Whether you're looking for a casual dress to wear during the day or a more formal dress for an evening out, Chinyere has something to suit your needs. Chinyere
 • 2022-12-30 The end of season sale in Pakistan is a great time to buy clothes from Etisal. You can get great discounts on pret shirts, winter scarves, and bottoms. This is a great opportunity to stock up on your favorite Etisal products. Etisal
 • 2022-12-30 We also offer a warranty on all of our repairs, so you can rest assured knowing that your truck is in good hands. belts and hoses replacement Warren
 • 2022-12-29 If you have been looking for the perfect ladies' wallets in Pakistan, then you have come to the right place. At ECS, you can find the best Wallets for women and girls in Pakistan. ECS brings the best colors and designs of Wallets for women and girls. ECS Wallets for girls are available in several designs, shapes, and sizes. ECS
 • 2022-12-13 google --- BBCODE --- [URL=https://google.com/]google[/URL] [url=https://google.com/]google[/url] --- RARE --- [link=https://google.com/]google[/link] [link name=google]https://google.com/[/link] ((https://google.com/)) ((https://google.com/ google)) [https://google.com/ google] [[https://google.com/ google]] [L=google]https://google.com/[/L] "google":https://google.com/ [google](https://google.com/) tgfsdvsz
 • 2022-09-28 This blog is the best ever! UFABET Anonymt
 • 2022-09-22 You and I both have the same issue. Visit the game dordle game to play some thrilling action games as you search for the solution. miklas
 • 2022-09-22 You and I both have the same issue. Visit the game dordle game to play some thrilling action games as you search for the solution. miklas
 • 2022-08-03 I've been searching for hours on this topic and finally found your post. safetoto, I have read your post and I am very impressed. We prefer your opinion and will visit this site frequently to refer to your opinion. When would you like to visit my site? safetoto
 • 2022-08-02 Your explanation is organized very easy to understand!!! I understood at once. Could you please post about casinocommunity ?? Please!! casinocommunity
 • 2022-07-27 This last can involve a number of details, such as ambient lighting, color, style, storage space, and even the shape of the bathtub. kitchen remodeling Cyrele
 • 2022-07-26 Another example of a Flash series that started out as a straightforward, standalone effort but quickly became very successful and led to the production of further installments is the Fireboy and Watergirl series. It's a lovely platformer where players control both Fireboy and Watergirl, with one of them using the arrow keys and the other using the WASD keys to move about. ferventtesty
 • 2022-03-19 Red is the party on the left. Red wants a stronger state and higher taxes for the rich. Check bise online results They will use the tax proceeds to help the poor, the sick and others who have little or no need. Bise Online
 • 2022-03-19 Red is the party on the left. Red wants a stronger state and higher taxes for the rich. Check bise online results They will use the tax proceeds to help the poor, the sick and others who have little or no need. Bise Online

Tips noen om siden