Anniken Hauglie (Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD))

Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Urimelig avkorting i uføretrygd

NFU ber arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sikre Stortingets intensjon med å ikke å avkorte uføretrygden som følge av bonuslønn.

Ansatte med arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) vil ikke få avkortet uføretrygden selv om inntekten skulle bli noe større enn 0,4 g. NFU har fått melding om ansatte på kommunalt finansierte tiltak i vekstbedrifter får en slik avkorting. NFU har sendt følgende brev til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie:

 

 

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

 

Om avkorting i uføretrygd som følge av bonuslønn

NFU er gjort oppmerksom på at personer ansatt i vekstbedrifter på samme vilkår som personer med arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA), får avkortet uføretrygd. Forholdet gjelder ansatte med kommunalt finansiert tiltaksplass. Denne praksisen er i strid med Stortingets intensjon da den nye uføretrygden ble behandlet. Praksisen representerer også en uforståelig forskjellsbehandling.

Uføretrygden avkortes som hovedregel når inntekten overstiger 0,4 G. Da regelverket ble foreslått i Prop. 130 L (2010 – 2011) «Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)», så ble det foreslått en skjermingsregel: «Deltakere i varig tilrettelagt arbeid (VTA) mottar uførepensjon. De fleste av disse får i tillegg en bonuslønn som normalt er veldig lav i forhold til den faktiske arbeidstiden. Departementet foreslår derfor at inntekter fra VTA ikke skal føre til reduksjon av uføretrygden». Sitatet er hentet fra proposisjonens side 14, men en kan finne den samme påpekningen flere steder i lovforslaget. Stortinget sluttet seg til forslaget og i Innstilling 80 L (2011-2012), kan en lese at «Komiteen er tilfreds med regjeringens forslag om å holde bonusinntekt fra VTA utenfor avkortingen».

Siktemålet med skjermingen var ikke knyttet til VTA, men ble innført for å unngå en demotiverende behandling som rammer selve siktemålet med bonuslønn. Når VTA eksplisitt ble nevnt, så var det fordi det først og fremst var innen VTA-tiltaket det kunne være aktuelt med bonuslønn som kom litt over 0,4 G. Bonuslønn benyttes også i enkelte arbeidspregede kommunale dagtilbud, men da er timelønnen ofte vesentlig lavere enn de 20 kroner timen som er tariffestet innen VTA. Jeg er godt kjent med intensjonen bak skjermingen. NFU jobbet mye med den saken, både før lovforslaget ble fremmer og under Stortingets behandling av uføretrygden.

Tariffavtalen for personer med VTA-tiltak, er 20 kroner timen. Arbeidsgiverforeningen for Vekst- og attføringsbedrifter (ASVL) opplyser at den gjennomsnittlige bonuslønnen i deres medlemsbedrifter for tiden er 30,60 kroner per time.

Det synes svært urimelig at personer med samme uføretrygd, samme ansettelse, samme tariffavtale og som utøver samme type arbeidsoppgaver i samme bedrift, skal behandles ulikt med hensyn på avkorting av uføretrygden, avhengig av om kommunen eller NAV finansierer tiltaket.

NFU vil be arbeids- og sosialministeren å sikre at avkortingsreglene anvendes i samsvar med lovgivers intensjon og at en sikrer likebehandling, uavhengig av hvem som måtte finansiere tiltaksplasser. Om det er tiltaksplasser finansiert av stat eller kommune, arbeidslignende tilbud i kommunene eller en privat arbeidsgiver med sosial samvittighet, så bør bonuslønnen kunne ivareta sitt siktemål, nemlig å være motiverende.

                                                                        Med hilsen 
                     
                     Jens Petter Gitlesen
                     Forbundsleder

Ønsker du å støtte beboerne i Moavegen bofellesskap som Vågå kommune vil tvangsflytte? Beboerne ble idømt kommunens sakskostnader på drøyt 440.000 kroner av lagmannsretten. En anke til Høyesterett koster også penger, – alt for mye for dem som har vært trygdet hele livet. Bidrag kan gis til:


Bakkontonummer 1506.09.27097
Vipps # 524990 (Husk å trykk "kjøp og betal" før søker på nr.)

Eller du kan gi bidrag via innsamlingsaksjonen på facebook.

19 mai 2019