Dommerklubbe

Tingretten godtok tvangsflytting av utviklingshemmede

Nord-Gudbrandsdal tingrett har gitt Vågå kommune rett til å tvangsflytte tre personer med utviklingshemming fra

Tre godt voksne personer med utviklingshemming hadde bodd i Moavegen bofellesskap i 27 år. Kommunen sa dem opp fordi de ville reorganisere tjenestene, samle utviklingshemmede i kommunens nye omsorgssenter – Finntunet, pusse opp Moavegen bofellesskap og omgjøre Moavegen bofellesskap til omsorgsboliger for eldre.

Leieboerne protesterte ved deres verger og protesterte mot oppsigelsen som de fant urimelig.

Vågå kommune brakte saken inn for Nord-Gudbrandsdal tingrett som under tvil fant oppsigelsen rimelig. "I helhetsvurderingen er det særlig lagt vekt på kommunens behov for å kunne omorganisere helse- og omsorgstjenesten for fellesskapets beste", kan en lese fra dommen som vektlegger hensynet til kommunen fremfor hensynet til leietakerne: "Det er ikke vanskelig å sympatisere med de tre leietakerne, menretten har kommet til at kommunens interesser må gis fortrinnsrett".

Det er god grunn til å tro at siste ord ikke er sagt i denne saken.

Tidligere omtale:

Jens Petter Gitlesen

 

29 mai 2018