Hanne Bjurstrøm

Ombudet ber Stortinget sikre inkorporering

Det er ingen enkel jobb å oppfylle FNs konvensjon, men norske myndigheter har allerede tatt mange steg i riktig retning. Det er ingen grunn til å ikke ta flere, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombud har kommet med følgende uttalelse angående Stortingets behandling av inkorporering av FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) i norsk lov:

CRPD er ikke en «lavstatus»-konvensjon

9. mars skal Stortinget behandle saken om hvorvidt FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i norsk lov. Det er grunn til å anta at flertallet vender tommelen ned, men det er også grunn til å tro at respekten for CRPD er i ferd med å øke.

Arbeiderpartiet har sagt ja til CRPD i sitt nyeste partiprogram, og er også ventet å stemme for forslaget som nå er lagt frem av SV. Flere bør gjøre det samme. Konvensjonen skal sikre at funksjonshemmede nyter likeverdig rett til anerkjente menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Norge ratifiserte CRPD i 2013, og konvensjonen er rettslig bindende på alle forvaltningsnivåer ved tolkningen av norsk rett. Det betyr ikke at den får plassen den fortjener i norsk praksis, for eksempel i saker som gjelder vergemål, tvang, eller muligheten til å velge bolig.

CRPD er fortsatt den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er inkorporert i norsk lovgivning. Den største gevinsten av å gjennomføre dette, er synligheten. Denne synligheten er spesielt viktig for kommunalt ansatte, som jevnlig møter mennesker med nedsatt funksjonsevne, og behandler deres saker. Så lenge konvensjonen ikke er tatt inn i det norske lovverket, blir det i praksis lettere å sette den til side. Dette har videre skapt et feilaktig inntrykk av at CRPD ikke er forpliktende, noe som får store konsekvenser. Derfor må CRPD inn i norsk lov. I tillegg bør det gjøres en gjennomgang for å identifisere og endre de delene av lov og praksis som ikke stemmer godt nok overens med konvensjonen.

Det er ingen enkel jobb å oppfylle FNs konvensjon, men norske myndigheter har allerede tatt mange steg i riktig retning. Det er ingen grunn til å ikke ta flere.

Det har deler av opposisjonen skjønt. Nå må regjeringspartiene følge etter.

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

24 februar 2021

Tips noen om siden