Stay home

NFU advarer mot portforbud

Regjeringen har åpnet for å innføre portforbud i av smittevernhensyn i situasjoner med svært høyt smittetrykk. NFU går mot forslaget.

Regjeringen får ikke støtte for sitt forslag fra Folkehelseinstituttet som er regjeringens faginnstans. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener portforbud vil være unødvendig.

NFU begrunner sin motstand mot portforbud blant annet med:

"NFU mener videre at mennesker med utviklingshemming vil være blant dem som vil få det særlig vanskelig under et portforbud. Dette blant annet fordi mennesker med utviklingshemming ofte bor alene og derfor vil være særlig sosialt utsatt ved et portforbud. Departementene viser i høringsutkastet punkt 4.3 til at det ved et portforbud vil være full anledning til å opprettholde sosial kontakt via telefon, e-post, Skype osv. Vi vil understreke at mange utviklingshemmede ikke vil ha denne muligheten til å kompensere for manglende sosial kontakt, da mange ikke har tilgang til, og flere ikke behersker bruk av, slike elektroniske hjelpemidler."

Dersom portforbud skulle bli hjemlet i smittevernloven, så ber NFU om å unnta mennesker med utviklingshemning fra forbudet:

"NFU ønsker at mennesker med utviklingshemming unntas fra en forskriftshjemmel for portforbud. Etter vårt syn er dette det eneste tiltak som reelt vil ivareta mennesker med utviklingshemming og vil kunne hindre at denne gruppen blir uforholdsmessig hardt rammet av et portforbud sammenlignet med befolkning ellers. Dette bør derfor presiseres i lovteksten. NFU viser til at svært mange utviklingshemmede urettmessig opplevde å bli ilagt både besøksforbud, portforbud og andre inngripende, uhjemlede tiltak ved pandemiens begynnelse. Slike tiltak var til belastning og skade for de som ble utsatt for det. Dette viser at utviklingshemmedes rettssikkerhet er sårbar og har klare svakheter, og underbygger etter vårt syn et behov for ekstra beskyttelse i en forskriftshjemmel om portforbud."

Jens Petter Gitlesen

29 januar 2021

  • 2023-03-07 Why couldn't I have the same or similar opinions as you? T^T I hope you also visit my blog and give us a good opinion. casino online casino online
  • 2023-01-10 Thanks for sharing informative post. It is one of the best site that I have visited. Hope you will share more quality blog posts thank you. Rip Wheeler Jacket Mike Rooney
  • 2022-10-12 The assignment submission period was over and I was nervous, safetoto and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime. safetoto
  • 2022-09-06 Looking at this article, I miss the time when I didn't wear a mask. casinocommunity Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us. casinocommunity

Tips noen om siden