Assistanse

Hva mener partiene om mangelfulle tjenester?

Nasjonalt tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016 viste at mange fikk for lite tjenester og at tjenestene i liten grad var tilpasset den enkelte. Her er partienes løsninger.

 

Arbeiderpartiet_hovedlogo_rod_RGB høyde 50.png

Det nasjonale tilsynet viste urovekkende svikt i tjenestetilbudet til utviklingshemmede. Det alvorligste var den store svikten i helsetjenester, men dessverre svikter det på omtrent alle områder. Arbeiderpartiet har gått i bresjen for å få en stortingsmelding som skal sikre menneskerettighetene til utviklingshemmede på alle livets områder, i tett samarbeid med utviklingshemmedes organisasjoner. Det må gjelde retten til å si sin mening, rett til utdanning og arbeid, helsetjenester av god kvalitet, eie sin egen bolig, økt kunnskap i tjenesteapparatet, retten til gode fritidsaktiviteter og livssynsutøvelse, rett til skolefritidsordning etter 4. klasse. Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse fungerer ikke bra nok. Arbeiderpartiet vil gå grundig gjennom ordningen så fort utredningen foreligger i desember 2021.

 

Frp logo med navn høyde 50.jpg

FrP har kjempet for å bedre tjenestene til mennesker med utviklingshemming lenge, og vi fikk endelig rettighetsfestet BPA-ordningen i 2015. Men vi er absolutt ikke i mål, for tildeling av timer, brukermedvirkning og valgfrihet i kommunene varierer veldig mellom kommunene. Vi vil derfor forskriftsfeste dagens retningslinjer for BPA for å sikre at lovens intensjon blir oppfylt. Vi vil også at BPA skal rettighetsfestes som et likestillingsverktøy, ikke som en del av helselovgivningen og det finansieres gjennom NAV gjennom overslagsbevilgning.

Vi ønsker i tillegg en gjennomgang av livssituasjonen, levekår og tjenester for psykisk utviklingshemmede i Norge, med sikte på å forbedre tjenestene for brukerne.

 

Høyre logo med navn høyde 50.png

Regjeringen foreslår i Likeverdsreforemn å lovfeste rett til en barnekoordinator. Barnekoordinatorordningen skal sørge for at familien og barnet får et tilbud som er koordinert og helhetlig. Rettighetene til barnekoordinator skal gjelder for familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Rettighetene skal gjelde frem til barnet fyller 18 år.

 

 

Kristelig_Folkeparti_Logo høyde 50.jpgKristelig Folkeparti

Dette er noe KrF har vært svært opptatt av. Vi sier ofte at man ikke har spesielle behov, man har helt vanlige behov og trenger bare litt hjelp til å få det til. Vår løsning har vært å styrke BPA-ordningen. Den skal, sammen med andre assistanseordninger, sikre selvbestemmelse, aktivitet og deltakelse i dagligliv, utdanning, arbeid og fritidsaktiviteter. Ordningen skal ta utgangspunkt i brukerens behov og tilpasses deretter.

 

Miljøpartiet de grønne høyde 50.png

MDG skal jobbe for at ingen blir funksjonshemmet i møte med samfunnet. Tjenester som f.eks. BPA, eller brukerstyrt personlig assistanse, skal være et viktig likestillingsverktøy for å øke deltagelse og selvstendighet. Vi vil sørge for at denne og andre tjenester faktisk gjør det de er ment til å gjøre, også for mennesker med mindre funksjonsnedsettelser. Da må tjenesten være tilpasset til den enkelte. I tillegg mener vi at politikk bør utvikles i tettere samarbeid med organisasjoner som jobber for likestilling for folk med funksjonsnedsettelse.

 

Partiet Sentrum høyde 50.jpg

Partiet Sentrum vil:

  • etablere en koordinator for sårbare barn og ungdom som har behov for tjenester og bistand fra flere instanser både innen utdanning og helse
  • styrke retten til bestemmelse i eget liv og over egne eiendeler
  • CRPD-konvensjonen i norsk lov

 

 

rødt logo høyde 50.jpg

Tjenester til mennesker med utviklingshemming utøves i kommunene og dermed er kvalitet og omfang på disse påvirket av kommunenes økonomi. Rødt har et budsjettopplegg som sikrer en god økonomi i alle kommuner, men det er ikke nødvendigvis slik at det er tilstrekkelig. Med utgangspunkt i at Rødt mener at alle som har behov for offentlige omsorgstjenester skal sikres det, så kan det være en vei å gå og se på en nasjonal norm for kommunal omsorg innenfor dette området kombinert med en større andel av øremerking av midler.

 

Senterpartiet logo høyde 50.jpg

Det er viktig at mennesker med utviklingshemming får de tjenester de har krav på at og at disse tjenestene er tilpasset den enkelte mottaker. Vi vil utvide ordningen med funksjonsassistanse til flere funksjonshemninger. Dette kan samordnes med BPA.

 

SV logo høyde 50.png Sosialistisk Venstreparti

Mange rapporter og tilsyn har vist oss at veldig mange ikke får det de har krav på i kommunen sin. SV beholde og forsterke rettighetene til den enkelte, slik at det blir mindre forskjeller mellom kommunene. Det er viktig at staten kontrollerer at tilbudet er godt og at de det gjelder får så mye som mulig av selvbestemmelse og myndighet i eget liv. Staten må gi kommunene nok penger så kommunene ikke kan skylde på at de ikke har penger. SV har foreslått at staten skal gi kommunene mye mer penger til dette og ta en større del av kostnadene til ressurskrevende tjenester. 

 

 

Venstre logo høyde 50.png

Venstre vil at alle skal ha retten til å bestemme over egen hverdag. Funksjonsvariasjon skal ikke hindre adgang til og aktiv deltakelse i utdanning, samfunns eller arbeidsliv.

Jens Petter Gitlesen

7 september 2021

Tips noen om siden