Vågå kommunes våpenskjold

Vågå kommune retter baker for smed

Vågå kommune vil tvangsflytte fire innbyggere for å få budsjettet i balanse.

Den 17. desember vedtok kommunestyret i Vågå et budsjett i balanse for 2014. En underdekning på 17 millioner skulle dekkes inn. Det er åpenbart en utfordring. Mange og upopulære tiltak ble vedtatt. Verst gikk dette ut over fire leietagere i Moavegen bufellesskap. De må saldere budsjettet med mot sin vilje å bli flyttet fra hjemmene sine. Hjem som de har bodd i siden 1992!

NFUs lokallag har tatt hånd i hanske. De gir seg ikke uten kamp. Onsdag i forrige uke kalte styremedlemmene i lokallaget, Marie Kongsli Kleiven, Ellen Ulvolden, Kari Strangstad, Nina Andby støttet av nestleder i NFU Bjug Ringstad, gruppelederne for samtlige fire partier i kommunestyret inn på teppet.

Politikerne var ikke klar over at de fire hadde leiekontrakter forankret i Husleieloven, og neppe er oppsigbare. Likevel valgte de i kommunestyret å fatte et vedtak som i realiteten er å gjøre regning uten vert. De har vedtatt et budsjett i «liksombalanse», vel vitende om at de 2 millionene i innsparing som tvangsflyttingen skal bidra til, ikke er en realitet.

Lokallaget og verger er klinkende klare. De kommer ikke å gi seg uten kamp. For det første er et budsjettvedtak ikke en oppsigelse. Hver enkelt leietager må få en skriftlig og begrunnet oppsigelse. Dernest kan leietagerne innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt protestere skriftlig til Vågå kommune mot oppsigelsen. Har leieren protestert i samsvar med første punkt, faller oppsigelsen bort om ikke Vågå kommune har reist søksmål mot leieren innen tre måneder etter at leierens frist løp ut.

Retten skal prøve om oppsigelsen er lovlig, og om den eventuelt skal settes til side. Oppsigelsen skal settes til side dersom retten ut fra en vurdering av begge parters forhold finner at den vil virke urimelig.

Vi får håpe Vågå kommune tar til vettet lenge før det blir nødvendig med så drastiske tiltak. Etter NFUs oppfatning er Vågå kommunes vedtak fullstendig uakseptabelt og etter vår mening i strid med underskrevne leieavtaler. At budsjettsituasjonen er vanskelig har vi forståelse for. At tiltak må iverksettes er nødvendig. Men å saldere budsjettet med utkastelse og tvangsflytting kan ikke være en del av løsningen.

Les mer om saken

Jens Petter Gitlesen

20 desember 2013

Tips noen om siden