Foto av penger

Privatøkonomisk effekt av ny uføretrygd

Mange hevder feilaktig at de er kommer dårligere ut etter trygdereformen. Flere frykter at de kommer dårligere ut. Her ser vi på hvordan endringen i uføretrygd påvirker økonomien til personer med utviklingshemning.

NFU har mottatt flere henvendelser om kraftig reduksjon i trygdeutbetalinger etter den nye uføretrygden ble innført. I mange tilfeller skyldes reduksjonen en for høy trekkprosent på skattekortet, dvs. at vedkommende vil få mye penger igjen på skatten. Med den nye trygden, skal skatten betales over 10,5 måneder, mens den tidligere ble betalt over 11 måneder.

De aller fleste personer med utviklingshemning, vil komme litt bedre ut som følge av endringene i uføretrygd. For de fleste vil endringene være små.

Eksempler

  • Skatteetaten har gjennomgått et detaljert eksempel for ordningen "Ung ufør", hvor vedkommende verken har renteinntekter, rente utgifter eller lønnsinntekter. Vedkommende vil ha 3748 kroner mer utbetalt i 2015 enn i 2014.
  • En person med ordningen "Ung ufør" og 40.000 kroner i lønnsinntekt, vil ha ca. 2308 kroner mindre netto i 2015 enn i 2014.
  • En person med ordningen "Ung ufør", uten ekstra lønnsinntekt, men med 40.000 kroner i renteutgifter, vil ha ca. 884 kroner mindre netto i 2015 enn i 2014.

Reduksjon i uføretrygden

Inntektsgrensen for avkorting i trygdeytelsene er redusert til 0,4G. Personer med utviklingshemning som kommer over denne grensen, bør være klar over unntaksbestemmelsen som ble foreslått i lovforslaget (side 131):

"Personer som mottar uføretrygd i varig tilrettelagt arbeid (VTA), er heltidsbeskjeftiget og har en liten bonuslønn i tillegg til uføretrygden. Timelønnen er dermed veldig lav. Departementet foreslår at dagens unntak fra de generelle reglene for denne gruppen videreføres, slik at bonuslønn fra VTA ikke fører til reduksjon av uføretrygden. Det foreslås at slike bestemmelser tas inn i forskrift."

I innstillingen til Stortinget, ble samme unntaksbestemmelse foreslått av en samlet Arbeids- og sosialkomite.

Bostøtte, kommunale egenandeler og overgangsordninger

Foreløpig er bostøtten skjermet fra effekten av at uføretrygdedes skatt og inntekt er økt. Men det er varslet endringer fra juni 2016. Fra Husbankens nettsider kan en lese:

"Det er opprettet en overgangsordning for å forhindre at eksisterende søkere faller ut av bostøtteordningen som følge av uførereformen.

I hovedsak vil endringen i uføretrygden ikke få betydning for bostøttemottakere før vi tar i bruk skatteoppgjøret for 2015. Det gjør vi fra og med juli 2016. Men for noen husstander kan endringene i uføretrygden få betydning allerede fra januar 2015.

Det er derfor opprettet en overgangsordning for å forhindre at uføretrygdete faller ut av ordningen i perioden januar 2015 - juni 2016.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skal legge fram et forslag for Stortinget til hvordan bostøttemottakere med uføretrygd skal behandles etter 1. juli 2016"

Fremtidig bostøtte er en stor usikkerhetsfaktor som det ikke er mulig å si noe om effekten av.

Høyere brutto inntekt kan være et motiv for kommunene til å øke egenandlene på kommunale tjenester. Erfarer en vesentlige økninger i de kommunale egenandelene, bør en spesifisere økningene og forhøre seg om lovligheten med NFU.

Hvordan privatdisponibel inntekt vil være når overgangsordningene faller fra, er det neppe noen som vet nå. Før overgangsperiodene er over, vil det trolig skje andre og vesentlige endringer på feltet.
Jens Petter Gitlesen

26 januar 2015
  • 2015-05-04 Bostøtten ble endret 1.1.15. Da ble 65% av husstandens formue lagt til inntektsgrunnlaget mot 16% tidligere. Dette medførte at min datter mistet sin bostøtte. Arvid Drolsum
  • 2015-02-05 Som mor har eg brukt Mykje tid , Krefter og Penger for min son. Han har fått tomt , bygd seg hus med støtte frå Husbanken . Ein gong fekk han Bustønad . Ikkje støttekontakt . Du blir sliten av slikt . Og nå dette . Det er det Staten som tjener på . Henny-M. H. Langvik ( mor)
  • 2015-01-27 Jette Wavik. Det er litt vanskelig å forstå hva du mener med privat pensjon. Er det pensjon som det tidligere er gitt skattefradrag for så skal denne vanligvis beskattes ved utbetaling. Er det en forsikringspensjon som tilbakebetales så vil beskatningen som regel omfatte kun avkastningen av sparedelen. Men for å være på den sikre siden så må du i slike tilfeller kontakte selskapet hvor den private pensjonen er tegnet. Det finnes også egne regler for samordning av pensjon mellom private og offentlige pensjoner og som gjør forholdene enda mer innviklet. Når det gjelder skattetrekket så ta kontakt med skatteetaten så vil de korrigere trekket slik at utbetalingene blir tilnærmet lik utbetalingene i 2014. Arnt Stensland
  • 2015-01-26 Hva med privat pensjon som nå regnes som bi inntekt og skattes med prosent trekk mens uføretrygden er tabell.Tygden fra nav har blitt justert opp men det blir ikke den private. Før ble det trukket 15% nå 35%.Om dette har jeg ikke funnet noe info jette wavik
  • 2015-01-26 Det kan være fornuftig å være litt avventende før en trekker konklusjoner. Endringene i trygd og skatt gir små effekter. Utformingen av bostøtte og endringer i tilgangen på tilskudd og lån og betingelsene for tilskudd og lån fra Husbanken, er det som først og fremst vil påvirke mulighetene mennesker med utviklingshemning har for å etablere seg i eget hjem. Jens Petter Gitlesen
  • 2015-01-26 Men det betyr at det skal bli vanskeligere for uføretrygdede å kjøpe og eie sin egen bolig. Elfinn Færevåg
  • 2015-01-26 Takk for ryddig og god informasjon. Elfinn Færevåg

Tips noen om siden