Foto av en vekt

Totalt fravær av rettsikkerhet

Vikna kommune tvangsflyttet Ernst. Fylkesmannen sier at flyttingen er ulovlig, men loven fungerer som en anmodning. Mennesker med utviklingshemning er fredløse.

Sprukne slanger og overgrep

For en tid tilbake sprang en slage på Statfjordfeltet lekk. Ingen ble skadd, men saken ble gransket og Statoil ble bøtlagt.

I vår nedla arbeidstilsynet forbud mot å jobbe i Rosehagen bofellesskap i Bergen. Arbeidsmiljøet var uforsvarlig. Bomiljøet må ha vært minst like ille som arbeidsmiljøet, men ingen ivaretok rettsikkerheten til beboerne. Rett nok har fylkesmannen et tilsynsansvar, men fylkesmannen er underbemannet, vingeklippet og mangler sanksjonsmidler.

I 2010 ble Jonny André Risvik torturert til døde av sine venner som han bodde sammen med. Jonny André Risvik hadde bedt om hjelp for å komme seg bort fra sitt bosted. Stavanger kommune foretok seg ikke noe. Saken ble ikke gransket.

Det er absurd når reaksjonene på en tom sprukket slange er strengere enn overfor de største menneskelige tragediene.

Skiftplan og tvangsflytting

Utfordringer med å få turnus blant sykepleiere å gå i hop var en av begrunnelsene for at Vikna kommune i Nord-Trøndelag den 14. september tvangsflyttet Ernst til sykestuen. Fylkesmannen opphevet kommunens vedtaket fordi det var ulovlig. Men fortsatt er Ernst på sykestuen. Kommunen vil ikke flytte Ernst tilbake. Sosialsjefen forsøker istedet å finne en annen begrunnelse for tvangsflyttingen. Skiftplaner vektlegges tyngre enn menneskerettighetene i Vikna kommune.

Både jurister, politikere og alle andre vet at når noen er blitt ulovlig tvangsflyttet, så skal de flyttes hjem igjen raskest mulig. Men slik er ikke praksis. Ernst blir værende på sykestua mens kommuneadministrasjonen utreder og kommunepolitikerne diskuterer.

Loven som sikrer de sterkeste

Rettssituasjonen til mennesker med utviklingshemning er svak fordi det er en liten gruppe med svak stemme og lite makt. I NFU har vi to jurister og en som jobber politisk. Ut over dette, består vårt arbeid av frivillighet. I arbeidslivet, petroleumslovgivningen og all annen lovgivning, gir lovbrudd konsekvenser. Men mennesker med utviklingshemning kan en ramme så mye en måtte ønske. Når det statlige tilsynet gir kommunen pålegg om å rette opp ulovligheter, så har pålegget karakter av en anmodning. Fylkesmannen mangler sanksjonsmuligheter overfor kommunen i saker som angår livsforholdene til mennesker med utviklingshemning.

Lovbrudd uten konsekvenser

NFU har i mange år etterlyst sanksjonsmidler overfor alvorlige lovbrudd. Gang på gang har Stortinget bedt Regjeringen vurdere å gi fylkesmannen sanksjonsmidler. Den siste stortingsrepresentanten som tok opp spørsmålet var Robert Eriksson (Frp) som i sommer stilte statsråden spørsmålet:

«Det er nå gått to år siden Dokument 8: 36 S (2010-2011) ble behandlet i Stortinget hvor en enstemmig justiskomité ba regjeringen vurder mulige sanksjoner når det gjaldt brudd på lovfestede rettigheter. To justisministere har lovet å komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Hvor langt har man kommet i det tverrdepartementale arbeidet, og når kan Stortinget forvente å få seg forelagt regjeringens vurdering av sanksjonsapparatet?»

Robert Eriksson var den blant stortingsrepresentantene i forrige periode som oftest tok opp uheldige livsforhold og manglende rettssikkerheten for mennesker med utviklingshemning. Nå har arbeids- og sosialminister Robert Eriksson selv anledning til å bidra til å bedre situasjonen.

Hendelse som ikke inntreffer

Ernst ble tvangsflyttet til sykestuen med bakgrunn i lovverket om tvangsbehandling, et lovverk som sorterer under helse- og omsorgsminister Bent Høie. Om arbeids- og sosialminister Robert Eriksson ikke har myndighet til å foreslå endringer i lovverket rundt helse- og omsorgstjenestene, kan han minne helse- og omsorgsminister Bent Høie om regjeringserklæringen som på side 43 sier at regjeringen vil «Etablere en permanent uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser» på sykehusene. Forslaget i regjeringserklæringen er godt, men NFU erfarer at de uønskede og ulovlige hendelsene først og fremst er i kommunene. Det er ingen grunn til å begrense det gode forslaget til kun å gjelde sykehusene, det stedet i helsevesenet hvor det er minst uønskede hendelser.

I oljeindustrien er det mange svært mektige interesser og svært få uønskede hendelser, men det sanksjoneres og nedsettes undersøkelseskommisjoner selv for hendelser som kunne ha medført skade. Statens sanksjonsmidler er sterkest der hvor konsekvensene er minst. Undersøkelseskommisjoner anvendes oftest der hvor lite uønsket skjer.

Hadde Fylkesmannen hatt sanksjonsmuligheter, ville Ernst fått flyttet tilbake til hjemmet sitt. Folk flest vil nok mene at ulovlig tvangsflytting er verre enn en sprukket slange på Statfjordfeltet.

Les mer om tvangsflyttingen av Ernst i Namdalsavisa:

 

Andre kilder fra media:

 

Kilder fra Stortinget:

 

Innspill fra NFU:

 

Jens Petter Gitlesen

14 november 2013
  • 2013-11-16 Saka, det stemmer ikke det du skriver om sanksjonsmidler. I det minste bør du vise hvor sanksjonsmidlene er. Vi har vært på dette feltet siden sosialtjenesteloven ble innført. Mer enn å pålegge kommunen å rette opp, kan ikke fylkesmannen gjøre på våre felt. Her er en artikkel hvor det vises at fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde avdekket ulovligheter i 38 av de 40 siste tilsynene med livsforhold til mennesker med utviklingshemning. http://www.nrk.no/ostlandssendingen/avdekket-tvang-og-vanskjotsel-1.8030139 Jens Petter Gitlesen
  • 2013-11-15 Jeg tror fylkesmannen har nok midler til å sanksjonere kommunen! Det er fylkesmannen som er pliktig til å anmelde lovbrudd begått av kommunen til politiet. Men nei, fylkesmennene ofte allierer med kommuner! Saka
  • 2013-11-14 Til sammenligning kan det nevnes at Vikna kommune ble anmeldt og fikk 200.000 kroner i bot for å ha satt opp strenger på tak i Rørvik for å forhindre måker å lage reir på takene. En bør stille spørsmål med hvorfor en ikke kan tvangsflytte måker når en kan tvangsflytte mennesker. Hvorfor skal måkene i Vikna ha en sterkere rettssituasjon enn menneskene? Jens Petter Gitlesen
  • 2013-11-14 En god gjennomgang, JP. Kommuner - og andre - omgår lover og regler som gjelder oss alle, bare ikke mennesker med utviklingshemning. Nå gjelder det å få Høye og Eriksson til å snakke sammen! Aashild Korsgaard

Tips noen om siden