Fylkesmannen

Fylkesmannen i Hedmark må granskes

Ei ung kvinne fra Elverum er underlagt et ulovlig tvangsregime, i strid med straffeloven. Det ulovlige tvangsregimet utøves av kommunen med godkjennelse av Fylkesmannen.

I frykt for at kvinnen med lett utviklingshemning skal komme under dårlig påvirkning, er hun overvåket og underlagt restriksjoner på hvem hun får møte og hvem hun får kommunisere med. Kommunen har fattet et vedtak etter helse- og omsorgslovens kapittel 9. Fylkesmannen har stadfestet vedtaket og vedtaket er påklaget fylkesnemnda for barneverns- og sosialsaker. Verken Fylkesmannen eller kommunen synes kjent med lovverket.

Tiltakene som ulovlig er iverksatt overfor kvinnen, er av en slik karakter at om en hadde anvendt dem overfor mennesker uten utviklingshemning, ville det blitt reist straffesak og utøverne av tvangstiltakene  ville blitt fengslet. Politiet i Elverum har aktivt bidratt til å få den unge kvinnen under tvangsregime. Da NFUs fylkesleder lot kvinnen bo hos seg, resulterte det i anmeldelse for kidnapping. Det er lite trolig at politiet vil ha en like sterk interesse i å vurdere de strafferettslige sidene ved de ulovligheten av tiltakene som politiet selv har bistått i å gjennomføre. Det er like lite sannsynlig at Politiet vil starte etterforskning av fylkesmannen og kommunen for ulovlig frihetsberøvelse.

Advokal Jostein Løken krever at de ulovlige tvangsvedtakene opphører øyeblikkelig. Fylkeslege Trond Lutnæs sier til Østlendingen at de har ulik oppfatning av saken. Fylkeslegen må åpenbart ha langt mer enn  velvillig tolkning av helse- og omsorgstjenestelovens § 9-7 som sier at «Dersom vedtaket er påklaget etter § 9-11 andre ledd, kan vedtaket ikke iverksettes før fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har godkjent vedtaket».

Fylkesmannen skal sikre at statlige lover og regler følges. I Hedmark er er myndighetene mest opptatt av å kontrollere livet til mennesker med utviklingshemning. Grunnleggende menneskerettigheter brytes over en lav sko. Det er på høy tid at Fylkesmannen i Hedmark granskes, en granskning som både bør omfatte fylkeslegen og fylkesmannens vergemålsavdeling. Habiliteringstjenesten og politiets rolle bør også inngå i granskningen.

Jens Petter Gitlesen

30 april 2016

Tips noen om siden