Foto av Trude Stenhammer

Melding mottatt, tid for konkret handling!

Trude Stenhammer utfordrer norske myndigheter til å ta lærdom fra England og innføre et veletablert system for å forebygge, identifisere og etterforske overgrep mot risikoutsatte voksne.

Melding mottatt, tid for konkret handling!

Trude Stenhammer, spesialrådgiver, Stiftelsen SOR

NFU, Autismeforeningen, LUPE, Norsk Nettverk for Downs Syndrom, FFO, ASVL, Fagforbundet, FO og SOR har alle oppfordret stortingspolitikerne til å sette ned et offentlig utvalg. Oppfordringen kommer i kjølvannet av Meld . St. 45 (2012–2013) «Frihet og likeverd». Våre organisasjoner mener at det må jobbes videre med denne meldingen. Årsaken er at synes å være et stort sprik mellom politiske føringer og visjoner, og den praktiske virkeligheten som personer med utviklingshemning og deres pårørende står overfor i kommuner og tjenesteapparat.

En av utfordringene er en tilsynelatende manglende rettsikkerhet for offeret, når det begås overgrep. Journalisten Thomas Ergo har de siste årene skrevet om en rekke personlige skjebner, hvor mennesker med utviklingshemning har blitt utsatt for grove, og tidvis også langvarige overgrep. Det groveste eksemplet er Jonny Andre Risvik som ble drept i Stavanger i 2010.

Gjerningsmennene- og kvinnene bak overgrep unnslipper ofte straffeforfølgelse. Slike saker har gjerne blitt dysset ned, eller varslerne har blitt mistrodd.

SOR har oppfordret norske myndigheter til å se nærmere på Safeguarding of Vulnerable Adults-systemet (SOVA) i England. I 2000 publiserte den britiske regjeringen et White Paper (som ligner på Melding til Stortinget) om risikoutsatte voksne som heter «No Secrets». «No Secrets» gir klare føringer på hvordan offentlige og private tjenester skal arbeide for å forebygge, identifisere og etterforske overgrep mot risikoutsatte voksne. En viktig del av disse prosedyrene er såkalt «Lessons learnt», hvor tjenesteapparatet innsats evalueres i etterkant av slike alvorlige hendelser. Dette står i kontrast til enkelte norske kommuner og organisasjoners motvilje mot å se på hva som kunne vært gjort bedre i slike saker.

Vi er av den oppfatning at norske myndigheter enkelt kan forbedre tjenesteapparatenes innsats overfor risikoutsatte voksne, ved å innføre et lignende system som det engelske. Det er viktig å merke seg at SOVA referer til alle risikoutsatte voksne, ikke bare personer med diagnosen utviklingshemning. Fra internasjonal forskning vet vi at alle personer med funksjonsnedsettelser har en høyere risiko for å bli utsatt for overgrep. En av flere positive effekter av et nasjonalt system er at vi vil kunne stoppe overgripere som flytter seg fra kommune til kommune, fra organisasjon til organisasjon, og dermed reduserer vi antallet ofre. Ved å innføre et SOVA-system ville vi kunne stryke rettsikkerheten til et stort antall mennesker her til lands.

13 januar 2014

Tips noen om siden