Snorre Ness, NFUs fylkesleder i Nord-Trøndelag

Regjeringen vil svekke innbyggernes rettsikkerhet

Den 23. mai skal kommunal- og forvaltningskomiteen levere sin innstilling til regjeringens forslag om å vingeklippe fylkesmannen. Forslaget innebærer at kommunens rettsikkerhet økes på bekostning av innbyggernes rettsikkerhet. Får regjeringspartiene støtte fra Venstre eller KrF, vil forslaget bli vedtatt.

Regjeringen vil svekke innbyggernes rettsikkerhet

 

Av Snorre Ness, Leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, NFU Nord-Trøndelag.

Den 13. mars i år fremmet Regjeringen et lovforslag som vil styrke kommunenes rettsikkerhet på bekostning av innbyggerne.

For det første vil regjeringen vingeklippe Fylkesmannen ved å endre forvaltningslovens bestemmelser om klagebehandling av enkeltvedtak slik at Fylkesmannen må legge stor vekt på det kommunale selvstyre i vurderingen av den frie skjønnsutøvelsen.

For det andre sier forslaget at Fylkesmannen må føre en selvstendig argumentasjon for at de har lagt stor vekt på det kommunale selvstyre når de opphever eller omgjør kommunale enkeltvedtak.

For det tredje vil regjeringen endre tvisteloven slik at kommunene kan gå til sak mot Staten hvis kommunen er uenig i Fylkesmannens klagebehandling.

Forslaget vil utvilsomt styrke kommunenes rettsikkerhet, men på bekostning av rettsikkerheten til innbyggerne. For innbyggere som får urimelige enkeltvedtak, vil det bli enda vanskeligere å få omgjort vedtaket. Det kan ikke være slik i vårt samfunn at det er kommunenes rettsikkerhet som skal ivaretas. Innbyggere med behov for tilrettelegging og tjenester har i mange sammenhenger lovmessige krav til tjenester, og da må det være innbyggernes rettsikkerhet som må ivaretas.

Alle innbyggerne vil før eller siden rammes av forslaget. Det kan gjelde de som får nei fra kommunen på en byggesøknad, barn som får avslag på barnehageplass, foreldre som krever at skolen skal iverksette tiltak mot mobbing eller bestemor som søker plass på sykehjemmet.

Jo mer en innbygger er avhengig av tilrettelegging, bistand og støtte, jo mer vil personen rammes. Innbyggere med utviklingshemming er i denne gruppen. I 2016 var det nasjonalt tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming. Det ble påvist ulovligheter i over 80 prosent av tilsynene. De nasjonale tilsyn med bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemming i 2005, avdekket ulovligheter i 87 prosent av tilfellene. Det store omfanget av ulovligheter medførte et nasjonalt tilsyn med tvangsbruken også i 2006. Resultatene viste ulovligheter i 90 prosent av tilsynene. I 2009 var det nasjonalt tilsyn med barneboliger og avlastningsboliger for barn. Ulovligheter ble avdekket i 76,9 prosent av tilfellene.

Det skal ikke være slik at rettsikkerheten skal være fraværende når innbyggeren møter kommunen. I slike situasjoner er det uforståelig at Regjeringen vil svekke rettsikkerheten ytterligere. Det å sikre situasjonen til den svake parten, er et grunnleggende prinsipp for velferdsstaten. Ønsker Regjeringen å styrke det prinsippet, så må de styrke innbyggernes rettsikkerhet. Nå foreslår de dessverre det motsatte.

Vi håper at alle partier på Stortinget passer på at denne lovendringen ikke blir vedtatt som foreslått. Det er rett å ha tro på det kommunale selvstyret, men det kan ikke være rett at det kommunale selvstyret skal kunne handle på tvers av innbyggernes lovmessige rett til nødvendige tjenester. Vi kan ikke komme i en situasjon hvor kommunene - gjennom kommunalt selvstyre - kan legge opp til å svekke nasjonalt vedtatte rettigheter. Partiene på Stortinget må derfor bidra at innbyggere med bistandsbehov med rett til tjenester ikke reduseres ved at Fylkesmennene ikke kan omgjøre urettferdige enkeltvedtak.

(Innlegget sto opprinnelig på trykk i Trønder-Avisa den 8. april)

Tips noen om siden