Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Ekskluderende inkludering

Statsråd Solveig Horne utelater Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) fra utvalget som skal foreslå tiltak overfor utviklingshemmede.

Stortinget vedtok å nedsette et bredt sammensatt utvalg for å foreslå tiltak som sikrer målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning. Utvalget ble for smalt til å romme NFU.

De siste tyve årene er det nedsatt en rekke offentlige utvalg for å sikre ulike befolkningsguppers levekår. Aldri før har en utestengt befolkningsgruppen som det gjelderer fra utvalget. Det ville vakt protester om samene ikke var representert i samerettsutvalget.

Den som leser norske statsvitenskaplige klassikere som Knut Dahl Jacobsen og Stein Rokkan, finner representasjonen interesserepresentasjon velbeskrevet allerede i arbeider fra 1960-tallet.

Forskjellen mellom 2014 og det siste tyve årene, er at Norge nå har ratifiserte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser. I artikkel 4, tredje punkt, 3 heter det:

 

"arbeidet med å utvikle og gjennomføre lovgivning og politikk som tar sikte på å gjennomføre denne konvensjon, og i andre beslutningsprosesser som gjelder spørsmål knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal partene aktivt trekke inn og rådføre seg inngående med mennesker med nedsatt funksjonsevne, også barn med nedsatt funksjonsevne, gjennom de organisasjoner som representerer dem.

Det blir både tynt og skjevt når den eneste pårørende i utvalget er utvalgslederen Osmund Kaldheim. Han representerer ingen andre enn seg selv. 

Utvalgets sammensetning varsler dårlige tider for sivilsamfunnet.

Jens Petter Gitlesen

16 oktober 2014

Tips noen om siden