Illustrasjonsfoto

PISA-syndromet og røverne fra didaktikkfeltet

Forslaget til forskrift om ny grunnskolelærerutdanning er dels et resultat av Norges middelmådige plassering i PISA-undersøkelsene og dels et resultat av fagdidaktikernes forsøk på å skaffe mer plass til egne interessefelt. Taperne på forslaget, vil være elever flest og spesielt elever med utviklingshemning.

Avskilting av samtlige lærere i grunnskolen?

Selv om en mener at samtlige av dagens lærere er noen ukvalifiserte idioter, kan det være fornuftig å ikke si det. Landet sliter med lærermangel og svak rekruttering til lærerutdanningen. Kunnskapsdepartementets forslag til ny lærerutdanning har en annen ordbruk, men forslaget innebærer at en samlet lærerstand ligger milevis fra kompetansen som kreves for å undervise i fremtidens skole.

Den nye ideallæreren

Lærerutdanningen skal utvides fra fire til fem år og det skal bli en masterutdanning. Lærerne skal bli lektorer. I og for seg, kan det være positivt med en mer omfattende lærerutdanning.

Pedagogikkfaget forsvinner som eget fag, men vil inngå i "profesjonsfag". Spesialpedagogikk forsvinner fra lærerutdanningen, men kan inngå i det som kalles "skolerelevante fag". Til forskjell fra "profesjonsfag" og "skolerelevante fag", har en "undervisningsfag", dvs. de fagene som står på elevenes timeplan og som er like skolerelevante som de skolerelevante fagene.

Manglende matematikkferdigheter har vært en gjenganger i skoledebatten. Nå skal en sikre seg at alle lærerne får fordypning i både norsk og matematikk.

Ut fra de senere års skoledebatt, er det liten tvil om at den kommende ideallæreren er den som fordyper seg i matematikk, norsk, engelsk og naturfag. I følge departementets forslag, vil den nye ideallæreren ha følgende utdanning:

Fag Studiepoeng
Matematikk 150
Norsk 30
Engelsk 30
Naturfag 30
Profesjonsfag 60

 

Profesjonsfag omfatter 15 studiepoeng kristendom, religion og etikk. I tillegg kommer, pedagogikk, didaktikk, læreridentitet, begynneropplæring, grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring.

Masteroppgaven skal skrives i fordypningsfaget som også vil ha fagdidaktisk og pedagogisk innhold. En kan altså skrive om motivasjonsproblemer i matematikk, men ikke om motivasjonsproblemer i skolen. En kan skrive om inkludering i norskundervisningen, men ikke om den inkluderende skolen.

To og et halvt års fordypning i matematikk, kan være å skyte litt over mål når det gjelder nødvendig kompetanse for å lære en førsteklassing. Ser en på dagens fagplaner, så vil en se at på 7. trinn skal eleven lære seg enkel brøkregning, dvs. finne fellesnevner, multiplisere, dividere, addere og subtrahere enkle brøker. To og et halvt års fordypning i matematikk, vil utvilsomt gjøre fremtidens matematikklærere til noen kløppere i enkel brøkregning, men en bør stille spørsmål med om en ikke skyter spurv med kanoner.

En sivilingeniør innen byggfag, har til sammenligning 50 studiepoeng matematikk. Det er svært sjelden at norske bygg faller sammen. 

Forskningsbasert utdanning

Forslaget til rammeplan inneholder mange og fine ord om forskningsbasert utdanning. Når det gjelder matematikken som benyttes i 1. til 7. trinn i grunnskolen, har det vært lite forskningsbasert utvikling siden Pytagoras. Han ble levde for snaut 2600 år siden og var spesielt flink i brøkregning.

Tanken om at mer faglig fordypning hos grunnskolelæreren gir større læringsutbytte hos eleven er heller ikke forskningsbasert. Riktig nok finnes undersøkelser som viser at veiledning og kursing i svært skolerelevant undervisning, kan gi resultater. Men forslaget om ny grunnskolelærerutdanning er basert på helt andre forhold enn forskning.

PISA-syndromet

Norge har vært i midtskiktet på PISA-rangeringene. Det samme gjelder de andre internasjonale testene som TIMSS og PIRLS. Det er ytterst uklart hva disse internasonale testene forteller om kvaliteten i opplæringen, rent bortsett fra at elevenes prestasjoner er overraskende stabil over tid. Men testresultatene har vært svært premissgivende for skoledebatten. Selv de ubetydeligste endringer i PISA-skåre, blåses opp til å ligne store omveltninger.

Figur 1: Norske elevers skåre på de fem publiserte PISA-undersøkelsene i fagene lesing, matematikk og naturfag.

Finnland har alltid vært blant de landene med høyest skåre på PISA-undersøkelsene, noe som har fått norske politikere og fagfolk til å se til Finland. Forslaget til ny grunnskolelærerutdanning har hentet mye fra finnsk lærerutdanning og overgår denne i fokuset på faglig fordypning. I Finland kreves f.eks. 120 studiepoeng i fagene en skal undervise i på videregående. I Norge skal en satse på mattelærere med 150 studiepoeng for å lære elevene i første klasse å bli innforstått med tallenes betydning.

Dessverre har en glemt å stille spørsmål med de internasjonale testenes evne til å fange opp kvaliteten med skolen. Den danske statistikkprofessoren Svend Kreiner har vist at Danmarks plassering på PISA-undersøkelsens matematikkdel først og fremst avhenger av spørsmålssammensetningen. Sammenligner en landenes skåre i matematikk på PISA- og TIMSS, vil en finne en negativ korrelasjon mellom landene innen OECD-området, dvs. at de landene hvor elevene er over gjennomsnittlig flinke i matematikk etter PISA-rangeringen, har en tendens til å være under gjennomsnittlig flinke i matematikk etter TIMSS-rangeringen.

Figur 2: Sammenhengen mellom landenes PISA-skåre i matematikk og landenes skåre i entreprenørskap (fra Young Zhaos nettside).

Interessant er det også å se på sammenhengen mellom den sterkt negative sammenhengen mellom landenes skåre i PISA og entreprenørskap i landene.

Skal en vurdere et lands skolesystem, bør en ideelt sett vurdere i hvilken grad tilstrømingen av nye voksne bidrar til å holde vedlike og å viderutvikle vårt samfunn og verdiene som vårt samfunn bygger på. PISA forteller lite om dette. Kan hende en ikke bør se til Finnland for å sikre landet vårt en god fremtid?

Fokuset på finsk lærerutdanning er enøyd. Det er langt flere forskjeller mellom landene enn lærerutdanningen. Selv med et smalt fokus på lærerutdanningen, så skilles norsk og finsk lærerutdanning på flere sentrale områder enn faglig fordypning.

I Finland er lærerutdanningen i stor grad faglig styrt. I Norge er utdanningen politisk styrt. I Finland har lærerutdanningen fått utvikle seg gradvis siden 1974, uten politisk innblanding. I Norge er politisk initierte reformer malen. Lærerutdanningen er reformert i 1976, 1980, 1992, 1998, 2003, 2010 og skal nå reformeres igjen i 2017.

Hadde politikerne og Kunnskapsdepartementet ment noe med forskningsbasert skole og undervisning, burde de i det minste ventet med en ny reform til en hadde kunnet registrere effekten av forrige reform.

 Det å påvirke elevprestasjonene via endringer i lærerutdanningen er en langdryg prosess. Forslaget fra regjeringen skal etter planen iverksettes i 2017, dvs. at de først uteksaminerte kommer bak katerteret i 2022. I år 2040, vil rundt halvparten av lærerne ha den nye utdanningen. Men lenge før det, har det kommet andre politikere som skal markere seg med nye reformer.

Det største skillet mellom finnsk og norsk lærerutdanning, er kanskje prestisjen og interessen. I Finnland er det kun 10-15% av søkerne som kommer inn på lærerutdanningen. I Norge har vi lærermangel og lave søkertall til lærerutdanningen. Det å få de flinkeste elevene fra videregående skole til å søke lærerutdanning, er kanskje vår største skolepolitiske utfordring.

Røverne fra fagdidaktikken

Fagdidaktikerne var godt representert i Rammeplanutvalget. De ansatte innen lærerutdanningen kan deles i to leire. Noen har fokus på pedagogikk, dvs. det å etablere gode opplæringsbetingelser. Pedagogikken er en fagoverskridende disiplin som ofte ble fremstilt som "limet" i lærerutdanningen. Så har en fagdidaktikerne som er opptatt av undervisningsfag som norsk, matematikk, naturfag, religon mm. og hvordan en best kan formidle kunnskapen om disse fagene til elevene.

Fagfolk er som regel ikke helt habile i vurderingen av eget fag i forhold til andres fag. Pedagogisk orienterte folk mener at pedagogikken har for liten plass, de som jobber med norsk-faget, mener at norskfaget har for liten plass. Resultatet fra Rammeplanutvalget er et glitrende eksempel på nettopp dette. Hadde utvalget bestått av pedagogisk orienterte  folk, ville resultatet trolig gått i motsatt retning av departementets forslag.

Retorikken underbygger dette. Pedagogikk skal ikke lenger inngå som selvstendig fag i lærerutdanningen, men plasseres i en  samlekategori som kalles "profesjonsfag". Fagene på elevens timeplan skal inngå, disse kalles for "undervisningsfag", men undervisningsfagene er også profesjonsfag. Hovedfokuset for dem som skal ta 2,5 år med fordypning i matematikk for bruk i småskolen, vil neppe være den rene matematikken, men formidling av matematikk. Ordbruken skaper et implisitt hierarki. Fagdidaktikk får fokus på bekostning av pedagogikken som både marginaliseres og gjøres usynlig.

Verre er det med spesialpedagogikken. I likhet med pedagogikken, blir heller ikke spesialpedagogikken nevnt i departementets forslag. Men spesialpedagogikken vil heller ikke inngå i profesjonsfaget. Enkelte utdanningssteder vil nok kunne finne rom for å plassere litt spesialpedagogikk i det som kalles for "skolerelevante fag". Norsk, matematikk og pedagogikk er også skolerelevante fag. Når spesialpedagogikken ikke nevnes, men kun kan inngå i en restkategori, så er det et kraftig signal om hvor fokus skal ligge.

Konsekvenser

Ikke et eneste punkt i departementets forslag vil gjøre det enklere for elever med utviklingshemning å bli en del av skolen. Men forslaget vil ramme langt flere elevgrupper, trolig det store flertallet. Hovedutfordringen til det store flertallet av grunnskoleelevene er motivasjon, det å holde fokus på faglig arbeid og det å lære seg gode arbeidsvaner. Mange rammes av mobbing, manglende sosialt samhold. Bekymringer overfor forhold i familen og forhold uten for skolen er vanlige. Dette er noen eksempler på utfordringer som elevene sliter med på tvers av elevenes timeplan. Løsningen på slike utfordringer er ikke et lærerutdanningskrav på 240 studiepoeng undervisningsfag og 60 studiepoeng profesjonsfag.

Pedagogene opplagt marginaliserte og taperne i forslaget. Kan hende spesialpedagogene ønsker å etablere seg som en undervisningsuavhengig profesjon, mer i spesiallærertradisjonen. Problemet er at konkurransen allerede er stor og trolig vil bli større på det feltet. Har en behov for spesiell kompetanse utenfra, er kan det like godt være vernepleiere, psykologer eller sosialfaglig kompetanse, både med og uten mastergrad. Fagdidaktikerne vil også kunne tape på forslaget. Det vil være enkelt for språkfagene og andre deler av universitetssektorens underfinansierte institutter å komme med utdanningstilbud. Lærerutdanningen er en vekstbransje, det er verken språk- eller samfunnsfagene.

Det mest positive med forslaget til ny lærerutdanning er at lenge før ordningen har rammet elevene, kan vi regne med nye lærerutdanningsreformer. Historien viser at slike reformer i gjennomsnitt kommer med seks års mellomrom. Sammensuriumet av endringer som gjør det umulig å etablere en erfaringsbasert lærerutdanning.

Jens Petter Gitlesen

13 mars 2016

 • 2024-01-30 This is a great post I seen because of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a magnificent post. ufa1688 ufa1688
 • 2024-01-29 สล็อต ufa789 เว็บพนันครบวงจร แทงบอล บาคาร่า สล็อต ครบจบที่เดียว UFAAUTO789
 • 2023-09-21 You really overloaded me with knowledge, and I appreciate it. after gaining new knowledge from the posts I've read on your blog. I'm excited to get knowledge from your practical experience. I am grateful that you shared. fnaf game sulo239
 • 2023-06-19 Thankyou for the nice and sharing for the comments great blog!! I have found here lots of important information for my knowledge I need. separation agreement in virginia robertjames5418@gmail.com
 • 2023-05-16 My spouse and I stumbled over here from a different page and thought I might as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page again. my home page : mma betting tips OKBET
 • 2023-04-04 Qhaaf Bedding is an esteemed brand of bed sheets in Pakistan that provides a diverse range of premium bedding items. The waterproof mattress protector, which guards your mattress against liquid spills and stains, is one of their popular products. Their waterproof mattress cover gives your mattress an additional layer of defense, enhancing hygiene and extending its life. Qhaaf Bedding's waterproof bedding solutions help create a cozy and salubrious sleep setting. Qhaaf Bedding
 • 2023-03-31 Panache Apparel is an online clothing brand in Pakistan that offers a wide range of Western dresses. Their western wear collection in Pakistan includes trendy and stylish dresses suitable for various occasions. With their quality designs and affordable prices, Panache Apparel is becoming a popular choice among Pakistani women looking for fashionable western dresses Pakistan. Panache Apparel
 • 2023-01-13 Chinyere offers their customers an amazing range of Pakistani casual shirts. Get tops for women in Pakistan today. Only the best casual tops for girls online are available from Chinyere. Chinyere brings only the best casual dresses for their customers, always reaching for high standards. Chinyere
 • 2023-01-13 Ready-to-wear and luxury pret shirts are Etisal's specialty. If you're looking for an amazing embroidered party dress, look no further than Etisal. They always have the perfect party dress available online. Hop on over to their website and check out the latest casual daily wear Pret for women in Pakistan today. Etisal
 • 2022-12-30 We have the expertise and experience to get your truck back up and running in no time. on site truck repair Nora
 • 2022-10-15 Book our pest control services and stay safe in the midst of monsoon. https://hometriangle.com/pest-control masterplaster
 • 2022-09-05 Do you want to impress your friend's dad so you can participate in a song? Prove your worth and beat the Friday Night Funkin . bigbear
 • 2022-08-04 I've been looking for photos and articles on this topic over the past few days due to a school assignment, casinosite and I'm really happy to find a post with the material I was looking for! I bookmark and will come often! Thanks :D slotcasino@gmail.com
 • 2022-08-04 The assignment submission period was over and I was nervous, safetoto and I am very happy to see your post just in time and it was a great help. Thank you ! Leave your blog address below. Please visit me anytime. safetoto
 • 2022-07-27 We’ve been providing quality towing services to residents of Auburn and the surrounding area for years, and we’re always here to help when you need us. Jumpstart Service Kimmy
 • 2022-07-27 A great Fullerton contractor will accept no less. That’s why Orange County area residents trust us so much with their ideas. Brick Masonry Zoren
 • 2022-06-21 We are best service provider in pest control in Bangalore and all over India.Our service includes Termite Treatment ,Bed Bugs Treatment, Mosquito Treatment, Spider Exterminator, White Ant Treatment. Visit pest control services Bangalore pest control services Bangalore
 • 2022-06-21 We are best service provider in pest control in Bangalore and all over India.Our service includes Termite Treatment ,Bed Bugs Treatment, Mosquito Treatment, Spider Exterminator, White Ant Treatment. Visit pest control services Bangalore pest control services Bangalore
 • 2022-05-18 Our centre has all the best equipment and highly trained staff, which makes it a complete solution to your body spa and massage needs. Visit our spa massage centre Bangalore today if you're looking for the best and most ideal spa in Bangalore. spa massage centre Bangalore
 • 2022-05-13 To have a great birthday celebration and other bachelor parties at the close of the week, choose the best Hyderabad Agency that brings out the world of hyderabad girls to the main customer. It's a social service that allows people who want to unwind and forget about the significant tension and suffering in their lives. It provides a variety of traditional hot Hyderabad girls and Commercial Enterprise men to relax and enjoy their weekend. Visit Escort in Hyderabad Escort in Hyderabad
 • 2022-05-05 Skin well being requires sustenance sometimes. Standard spa treatment prompts the shining and sound skin. That is most likely the motivation behind why body spa is so well known among ladies. Visit massage parlour near me Massage parlour near me
 • 2022-05-04 Visit once to Spa69 you become addict to our therapies we have wonderful female therapist who are working to make a plessureful ending sessions. You get all information regarding contact and paakages in our website. Visit Body to body spa near me Body to body spa near me
 • 2022-05-03 Aside from loosened up muscles, your temper will likewise improve, hence furnishing you with an unwavering discernment. A decent outlook will hoist your temperament, assisting you with managing viably during upsetting circumstances. A body back rub will get inspiration, causing you to have a decent outlook on yourself; it additionally hugely affects great wellbeing. Visit b2b spa near me b2b spa near me
 • 2022-05-03 Aside from loosened up muscles, your temper will likewise improve, hence furnishing you with an unwavering discernment. A decent outlook will hoist your temperament, assisting you with managing viably during upsetting circumstances. A body back rub will get inspiration, causing you to have a decent outlook on yourself; it additionally hugely affects great wellbeing. Visit b2b spa near me b2b spa near me
 • 2020-10-18 Anonymt
 • 2020-10-18 HAU2s3 http://pills2sale.com/ levitra nizagara dobsonz

Tips noen om siden