Foto av Bjug Ringstad, nestleder i NFU

Den reformen var jeg aldri enig i……

Bjug Ringstad, NFU sin nestleder, har mange erfaringer med kommunene. Han er ikke ukjent med at kommunene nekter å følge nasjonale politiske målsetninger i politikken overfor mennesker med utviklingshemning.

Den reformen var jeg aldri enig i……

Av Bjug Ringstad, nestleder

For noen år siden var jeg på oppdrag som fullmektig i en kommune. En virksomhetsleder informerte stolt om at de var i ferd med å etablere et bofellesskap for 16 personer med utviklingshemming. Da jeg påpekte at dette var i sterk strid med intensjonen i ansvarsreformen, svarte hun at «den reformen var jeg aldri enig i». Hadde hun bare vært den eneste. Men hun representerer en underskog av personer som uten blygsel har underminert ansvarsreformen. Det skulle være en umulighet at ganske alminnelige saksbehandlere og for den saks skyld kommunale beslutningstakere, glatt kan sette enstemmige stortingsvedtak til side. Jeg forutsetter at Stortinget nå for det første vedtar en utvidet ansvarsreform. En reform som i tillegg til å legge til rette for å bo i eget hjem, inkluderer barnehage, skole, arbeid og tjenester. For det andre at Stortinget vedtar tydelige og bærekraftige statlige styringssystemer. «Frittgående reformsabotører» må fratas enhver form for handlingsrom. Dette handler ikke om kommunal handlefrihet, men grunnleggende menneskerettigheter.

 

Jens Petter Gitlesen

5 november 2013
  • 2013-11-09 Veldig enig, det er også grunn til å påpeke oppflging spesielt av opplæringsloven, jeg mener det fremdeles er §8 som omtaler på hvilket grunnlag man kan ta elever ut av base/klasse. Barn har rett til å gå på nærskolen, men ofte opprettes/brukes spesialskoler fordi foreldre er redde for at barna skal mobbes i nærskolen eller føle seg ensomme. Dette tapper kommunene for spesialpedagogisk kompetanse i grunnskolen og kan i verste fall føre til en ond sirkel. Akershus fylkeskommune hadde tidligere en praksis med opptak til 13 studieprogram selv om det er lovfestet 12 studieprogram. Det trettende var selvfølgelig Alternativ Opplæring og mange videregående skoler har fremdeles den fysiske, segregerte løsningen for elever som fint kan innlemmes i fellesskapet med en annen måte å arbeide på. Mvh Inger Johanne Norberg Inger Johanne Norberg
  • 2013-11-07 Jeg har ei datter som nor i egen leilighet men under felles tak med andre funksjonshemmede. Slik at hun kan også velge å være sammen med andre funksjonshemmede i fellesrom. Jeg er veldig glad for at hun slipper å komme alene men stadig treffer andre som er i hennes situasjon også og til felles trøst. Anonymt
  • 2013-11-06 Tror nok at mange som "var i mot reformen" var i et system som ikke hadde enkelt mennesket i fokus - men snarer brukte sin energi og kompetanse til å styre de utviklingshemmede inn i dette systemet. Reportasjer om andre grupper etterkrigstidens Norge i NRK nylig hadde overraskende mange likhets trekk når det gjaldt hvem som måtte tilpasse seg. Oscar Eide

Tips noen om siden