Kommunevåpenet til Kautokeino

Kautokeino sikrer ikke faglig forsvarlighet

Tilsyn med tjenestene til voksne med utviklingshemming avdekker at Kautokeino kommune har lite individuelt tilpassede tjenester, lite brukermedvirkning og lie opplæring av tjenesteyterne.

Tilsynet med Kautokeino resulterte i ett avvik: Kautokeino kommune har ikke et system som sikrer faglig forsvarlighet i helse- og omsorgstjenester til alle personer med utviklingshemming.

Til grunn for avviket lå blant annet:

  • Virksomheten er ikke bemannet ut fra den enkelte tjenestemottakers individuelle behov. Det er ikke samsvar mellom bemanning og tjenestemottakernes vedtak om tjenester.
  • Behovet for kompetanse kartlegges ikke.
  • Tjenesteyternes kompetanse sikres ikke og det er ikke noe system for å sikre tjenesteyterne den nødvendige kompetansen.
  • Brukermedvirkningen er i liten grad systematisert og en finner den ikke igjen i styrende dokumenter.

Tilsynsrapporten kan leses på Helsetilsynets nettsider.

Jens Petter Gitlesen

2 juli 2017

Tips noen om siden