Foto av barn

Barneboliger og avlastningsboliger for barn

Nasjonale føringer på utforming og beliggenhet av bofellesskap har vært i fokus. Vel så viktig, men langt mer ukjente, er føringene for utforming og beliggenhet av barneboliger og avlastningsboliger for barn.

Trolig finner vi føringene på barneboliger og avlastningsboliger for barn best beskrevet i Helsetilsynets veileder: Kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger.

Det meste om føringer til fysisk utforming finner en godt oppsummert på side 41:

”boligene bør være mest mulig lik et vanlig hjem, med nødvendig tilspasning til barna som skal være der. Boligene bør ligge gunstig til for skole, fritidsaktiviteter og lekeareal. Boligene bør være eneboliger, rekkehus eller leiligheter i den vanlige boligmassen med tilknyttede utearealer. Det bør ikke etableres boliger hvor flere enn fire barn bor, og det bør ikke være avlastningsplasser der barn bor fast. De som bor sammen bør i størst mulig utstrekning passe sammen i alder, interesser og behov."

Når det gjelder fysisk utforming, vektlegges:

 • De fysiske forholdene må til enhver tid være slik at tjenenestene og tiltakene i boligene kan ytes forsvarlig i forhold til barna som bor i boligen.
 • Fysisk tilrettelegging slik at barnet kan delta i daglige gjøremål på en tilfredsstillende måte.
 • Alle rom bør være tilgjengelig for alle uansett hvilke hjelpemidler de er avhengig av.
 • Legge til rette for at barn skal ha mulighet for å opprettholde god kontakt med familie og venner, f.eks. gjennom beliggenhet og besøksmuligheter.
 • Det må legges til rette for at barnet kan ha et privatliv. Det skal legges til rette for mulighet for ro og skjermet privatliv.
 • Det må være tilrettelagt for fysisk utfoldelse etter behov, både inne og ute, for eksempel må det tilrettelegges for trenings- og sanseaktiviteter etter behov. Fellesrom må være tilpasset barnas behov for lek og andre aktiviteter alt etter alder og interesse. 
 • Boligen må være utformet som et ”hjem” for barn som bor fast eller oppholder seg der de fleste døgn i måneden. Det innebærer at personlige eiendeler skal være med og sette preg på boligen.
 • Boligen har kjøkken med spiseplass eller spisestue, stue eller allrom, WC og bad, som alle er så store at de er fremkommelige for barna med hjelpere, og det skal være plass til å oppbevare nødvendige hjelpemidler i eller i tilknytning til boligen.
 • Boligen muliggjør at barn kan få ro og hvile, og at de kan ha besøk. 
 • Boligen er tilrettelagt for trening, og til opplæring i dagliglivets gjøremål.
 • Det er uteareal i tilknytning til eller nær boligen som er tilrettelagt for barna, evt. om e behov løses tilfredsstillende på andre måter.

Med tiden er det blitt vanligere å etablere barneboliger og avlastningsboliger for barn i forbindelse med omsorgssentre og større ansamlinger av omsorgsboliger. Slike løsninger vil sjelden være forenelige med det å skape barnevenlige fysiske eller sosiale miljø. Boliger i barnevenlige boområder, med nærhet til barnehage, skole og fritidsaktiviteter bør prioriteres.

En bør også være varsom med å slå sammen barnebolig og avlastningsbolig. Avlastningsboligene har hyppig skifte av beboere, noe som vil skape et lite stabilt miljø.

Når det gjelder størrelsen på barne- og avlastningsboligene, så gjelder samtlige argumenter for små bofellesskap også for barneboliger og avlastningsboliger for barn.

Jens Petter Gitlesen

17 april 2014
 • 2014-04-17 Se på dette. Vestly?? mons.lilleeng.@hotmail.com

Tips noen om siden