Karin Andersen og Bent Høie

Feriereiser for mennesker med bistandsbehov

Mennesker med bistandsbehov kan miste bistanden når de passerer kommunegrensene. De har ingen rett til tjenester når de er på tur i utlandet.

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stilte helse- og omsorgsminister Bent Høie spørsmålet:

"Vil statsråden sikre at lovverket gir mennesker som trenger brukerstyrt personlig assistent mulighet til selv å bestemme hvor tjenestene utøves slik at det blir mulig å reise ut av landet?"

Svaret fra helse- og omsorgsministeren kan kort oppsummeres som NEI.

Spørsmålet var snevert, svaret var deprimerende og begrunnelsen var mangelfull.

Oppholdskommuneprinsippet

Omsorgstjenester ble innført som en plikt for kommunen med sosialtjenesteloven i 1991. For å sikre den enkelte tjenestemottaker, fikk vi oppholdskommuneprinsippet som sier at den kommunen tjenestemottaker oppholder seg i, har en plikt til å yte de nødvendige tjenestene.

Oppholdskommuneprinsippet var ment som en sikkerhet for tjenestemottaker. I praksis fungerer det ofte som et skjulested for kommuner som selv ønsker å kontrollere tjenestemottakers bevegelsesfrihet. Kommunen en skal reise til, kan skjule seg bak de først må fatte vedtak.

NFU har vært involvert i saker hvor oppholdskommuneprinsippet er benyttet for å hindre personer å dra på fotballkamp i nabokommunen.

Dagliglivets gjøremål

Problemstillingen er ikke knyttet til brukerstyrt personlig assistanse, men til omsorgstjenester. Da vi fikk sosialtjenesteloven i 1991, ble det presisert at en skulle sikre et tjenestetilbud til de som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål.

Daglilivets gjøremål ikke omfatter feriereiser. Følgelig har en heller ikke rett til tjenestester fra bostedskommunen om en drar på feriereiser.

På tide å tenke nytt

En bør presisere og informere om oppholdskommuneprinsippet langt bedre enn det som er gjort i dag. Fungerer oppholdskommuneprinsippet etter intensjonen, kan det være en god sikkerhet for dem som er avhengig av bistand. I dag kan det fungere motsatt.

Sosialtjenesteloven ble utarbeidet for over 20 år siden. Dengang var feriereiser langt mindre vanlig enn i dag. Det er på høy tid å vurdere om ikke 'dagliglivets gjøremål' bør få et langt bredere innhold i dag enn dengang en la grunnlaget for de sosiale tjenestene.

Jens Petter Gitlesen

25 januar 2014
  • 2014-01-28 Ja, vi er gjerne fler som blir med på et slikt møte ! Hvor blir det av likeverd ? og hva med diskriminerende lover og holdninger? Jørn Nilsen
  • 2014-01-25 Jeg vil gjerne møte ministeren for å diskutere temaet! Bodil Negård

Tips noen om siden