Vi sprenger grenser, –berget som fødte en mus

Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen innså at elever med utviklingshemning kunne ha et svært lavt, til og med negativt læringsutbytte. For å rette på forholdene lanserte hun "Vi sprenger grenser" våren 2011. Nå er "Vi sprenger grenser" blitt en realitet. Ingen grenser er sprengt og ingen tiltak for å bedre utviklingshemmedes plass i norsk skole er iverksatt eller påtenkt.

Vi sprenger grenser, et tiltak for å øke oppmerksomheten om opplæringstilbudet til elever med generelle lærevansker og utviklingshemminger, kan en lese på side 13 i Meld. St. 18 (2010–2011)
Læring og fellesskap.

Nå er omsider det meste på feltet startet opp. På Statped sine nettsider, kan en lese om de iverksatte tiltakene.

Det er ingen grunn til å betvile at involverte pedagoger, byråkrater og forskere forsøker å gjøre en god jobb på feltet. Men programmet vil ikke endre noe ved den norske skolen. En kan heller ikke forvente at elever med utviklingshemning vil få et bedre læringsutbytte av de iverksatte tiltakene. Men både Statped og de involverte elevene kan oppleve positive effekter av programmet.

Spesialskolene er på frammarsj og segregeringen er større i dag enn da vi hadde de statlige spesialskolene. Få er mer utestengt fra normalskolen enn elever med utviklingshemning. En bør stille et alvorlig spørsmål med pilotprosjektene til Statped som ikke er i rammen av nærskolen og idealene i norsk skolepolitikk.

Våren 2013 viste Stortinget til «Vi sprenger grenser» som planla en pilotskole i Osloregionen som drev inkluderende opplæring på tverrs av dirskrimineringsgrunnlagene. Nå synes verken Utdanningsdirektoratet, Statped eller prosjektledelsen å være klar over hva Stortinget sa og Statped planla i fjor.

Forholdene er ikke spesielle verken på utdanningsfeltet eller i «Vi sprenger grenser». Det systematiske i politikken overfor mennesker med utviklingshemning synes å være at Stortinget bestemmer, så sørger forvaltningen for å ikke gjennomføre det som er bestemt.

Jens Petter Gitlesen

26 juni 2014
  • 2014-06-27 Ja, som eg skreiv i ,Samfunn for alle', einaste grensene som er sprengde er tidsgrensene! Etter Midtlyng-utvalet sin fiasko, er dette no følgt opp av nok ein misære! Kravet om ein skule for alle har aldri vore så fjern, og NFU aldri vore viktigare. Her er det ikkje nok med EI stortromme! Heile organisasjonen må aksjonere, på alle nivå! Steinar Sandnes

Tips noen om siden