Forsiden av regjeringens boligstrategi for vanskeligstilte

Nye ord eller ny boligstrategi?

«Bolig for velferd» er regjeringens nye strategi for vanskeligstilte på boligmarkedet. Strategien er forankret i fem departementer. De politiske uttalelsene vitner om vilje. Hvordan praksis vil bli, vil tiden vise. Men det å etablere en boligpolitikk overfor vanskeligstilte uavhengig av den ordinære boligpolitikken, kan være en uheldig snarvei.

Statsrådens prioriteringer

- Startlånsordningen blir mer tydelig. Vi vil i større grad enn tidligere nå frem til de personene som er vanskeligst stilt på boligmarkedet, og som samtidig har økonomisk evne til å betjene et lån. Personer i målgruppen kan være lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og utviklingshemmede, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på regjeringens nettsider.

Utsagnet skiller seg lite fra det som tidligere kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete sa:
- Intensjonene er veldig klart kommunisert til kommunene fra Husbanken. Startlånet skal gå til unge og andre som har varige utfordringer med å komme inn på boligmarkedet. Det er kommunenes ansvar å sørge for dette. Det er ikke uoverkommelig. Denne ordningen er ikke spesielt vanskelig, egentlig.

Men det kan være et stykke fra det å si noe, til det å gjøre noe. Nå har imidlertid regjeringen tatt to grep:

Strategier kan være nyttige, spesielt hvis de følges opp. Forskrifter kan være svært regulerende, dersom de er klare nok. Hvordan forholdene vil utvikle seg i boligpolitikken, er det vanskelig å lese ut fra boligstrategien og forskriftene om startlån.

Den boligpolitiske utfordringen

Norge sliter med boligmangel, noe som gir utslag i et høyt prisnivå. I motsetning til mange andre markeder, øker tilbudet av boliger lite som følge av prisnivået. Boligbygging begrenses først og fremst av tilgjengelige arealer regulert til boligformål.

Husbanken er blitt prioritert over statsbudsjettets bevilgninger de senere årene, men veksten i boligprisene har medført at antall vanskeligstilte på boligmarkedet har vokst mye mer. Selv personer med lønnsinntekt på over millionen er blitt definert som vanskeligstilte på boligmarkedet og innvilget startlån.

Til tross for rekordstore bevilgninger til Husbanken, medførte de høye boligprisene at Husbanken gikk tom for penger allerede i oktober 2013.

Uansett hvor mye Husbanken formidler av gunstige lån og tilskudd, vil dette ikke redusere boligmangelen. Dette innså Liv Signe Navarsete, dette innser Jan Tore Sanner.

Fra ord til regulering

Husbankens startlånsordning er regulert gjennom forskrift. Tidligere kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete foreslo å endre forskriften. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, har nylig endret forskriften.

Forskjellen mellom forslaget til forskrift og den nye forskriften, finner en i § 3. Innholdet i den nye forskriften er i all hovedsak det samme som i forslaget som var på høring. Den største forskjellen er kanskje presiseringen i forskriften om å vektlegge at søker "har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir." 

Kommunene synes å stå omtrent like fritt som før ved tildeling av startlån. Startlånet gis av kommunen etter kommunale prioriteringer. Klageinstansen er kommunen. Den nye forskriften om startlån synes å være marginalt forskjellig fra forslaget fra vår forrige regjering. Til tross for sterke politiske utsagn om hvem som skal prioritieres i tildelingen av startlån, gjenspeiles prioriteringene ikke i forskriften. Den kommunale skjønnsutøvelsen er som før og vi vet at flere kommuner ikke ønsker at mennesker med utviklingshemning skal etablere seg i selveide hjem.

Håp i hengende snøre

Selv om den reviderte forskriften ikke representerer vesentlig endringer i forhold til tidligere forskrift eller i forhold til høringsutkastet fra den rødgrønne regjeringen, kan forholdene strammes inn. Forskriftens § 5 sier at departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av startlån. Vi får håpe at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gjør dette og sikrer at Husbankens retningslinjer blir klarere enn forskriftens § 3.

Jens Petter Gitlesen

31 mars 2014

Tips noen om siden