Snorre Ness

Regjeringen svekker folks rettsikkerhet

Regjeringen har foreslått å vingeklippe fylkesmannens rolle i overprøvingen av kommunens enkeltvedtak. Vi kan ikke forvente at stortingsrepresentantene fra regjeringspartiene går mot forslaget fra egen regjering. Men vi får håpe at verkern Venstre eller KrF støtter regjeringens forslag om å redusere innbyggernes rettsikkerhet.

Regjeringen svekker folks rettsikkerhet

Av Snorre Ness, fylkesleder i NFU Nord-Trøndelag

Regjeringen har sendt forslag om lovendring til Stortinget om overprøvingskompetanse. Får Regjeringen støtte for forslaget, blir det vanskeligere for Fylkesmannen å overprøve kommunale enkeltvedtak og det åpnes for at kommunene kan gå til sak mot staten dersom de er misfornøyd med Fylkesmannens behandling av klagesaker. Forslaget innebærer at rettsikkerheten til innbyggerne svekkes, mens rettsikkerheten til kommunen styrkes.

Regjeringens forslag er stikk i strid med det både Høyre og Fremskrittspartiet, sammen med Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti mente for kort tid siden. Fra innstilling 182 S (2015–2016) om grunnlovsfesting av det kommunale selvstyre, kan en lese:

«Dette flertallet vil imidlertid understreke at man med vedtaket om en ny grunnlovsbestemmelse ikke i utgangspunktet vil endre grensen mellom kompetansen til et kommunalt organ og klageorganet, og at det definitivt ikke ønskes en rettsutvikling som gir private parter dårligere muligheter til å vinne frem med klage enn i dag, jf. senere avsnitt».

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har markert seg med slagordet «pasientenes helsetjeneste» og pasienten i fokus. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som har ansvaret for lovforslaget setter kommunen i fokus og plasserer pasienten i skyggen. Dette blir totalt feil. Tjenestene er til for innbyggerne - ikke for kommunen.

Hvordan Fremskrittspartiet kan bli med på et slikt lovforslag er uforståelig. Ingen har argumentert mer for sterkere statlig styring med kommunale velferdstiltak enn nettopp Fremskrittspartiet.

Alle risikerer å bli rammet hvis lovforslaget blir vedtatt. Det kan være de som får nei på en byggesøknad eller de som ikke får barnehageplass. Sterkest rammet blir de som er mest avhengig av hjelp, bistand og tilrettelegging, dvs. barn, syke, mennesker med nedsatt funksjonsevne og gamle mennesker med bistandsbehov.

Nylig kom NOU 2016: 17 På lik linje. Utredningen viser at mennesker med utviklingshemming diskrimineres på alle livsområder. Det har vært fire nasjonale tilsyn med kommunenes tjenester til mennesker med utviklingshemming. Tilsynene avdekker ulovligheter i 77 til 90 prosent av tilfellene. Vi leser jevnlig historier om gamle mennesker som ikke får sine rettmessige tjenester. Når rettsikkerheten til folk er lav overfor kommunen, så vil det naturlige være å styrke innbyggernes rettsikkerhet. Regjeringen foreslår å svekke den.

Vi får håpe at stortingsrepresentantene fra Høyre ser tilbake på sine egne tidligere standpunkt. Høyre har alltid støttet opp under individets rettigheter i møte med myndighetene. Vi får håpe at representantene fra Fremskrittspartiet husker partiets linje for å sikre at innbyggerne får oppfylt sine individuelle rettigheter av kommunen. Vi får håpe at kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner følger helse- og omsorgsminister Bent Høie. I møtet med kommunen er det innbyggeren som er den svake parten. Det er urimelig å svekke rettsikkerheten til den svakeste parten.

(Innlegget sto opprinnelig på trykk i Namdalsavisa. Gjengitt etter tillatelse fra forfatter)

16 mai 2017

Tips noen om siden