Illustrasjonsfoto av barn

Barneboliger ute av kontroll?

Mye tyder på at driftshensyn er den bærende ideen bak etablering av barneboliger og avlastningsboliger for barn.

Barneboligene synes å vokse. Det er en tendens til å samlokalisere barneboliger med avlastningsboliger for barn. I økende grad ønsker kommunene å etablere barneboliger og avlastningsboliger i tilknytning til kommunale omsorgssentre. I de mest ekstreme tilfellene, samlokaliseres barn og demente. Argumentasjonen synes å være effektiv drift og samling av kompetanse.

I Bjørn Farmansgate 27-33 i Stavanger er det i dag tre barneboliger med tilsammen 14 barn og ungdom. I tillegg er det en avlastningsbolig med 9 barn. Nå vil kommunen utvide fra 23 barn til 27 barn. Argumentasjonen synes å være effektiv drift, tilgang på kompetanse og rekrutering av fagfolk.

Stavanger kommune synes ikke å vektlegge de statlige føringene som sier at barneboliger i størst mulig grad skal være som ordinære hjem. En skal ikke blande barneboliger med avlastningshjem og det bør unngå store konsentrasjoner av barn med funskjonsnedsettelser. Føringene er samlet i Helsedirektoratets veileder (se spesielt kap. 7).

Antallet barn med funksjonsnedsettelser som samles på et begrenset areal er spesielt stort i Stavanger, ellers inngår Stavanger kommune i en landsdekkende trend hvor troen på effektiv drift er den bærende ideen for lokalisering av barneboliger og avlastningsboliger for barn.

NFU har fortiden en tilsvarende kamp på gang i Kristiansund. På Voss ville kommunen samle barneboliger, avlastningsboliger for barn, avlastningsboliger for voksne og omsorgsboliger. Etter protester fra NFU, ble prosjektet redusert fra 19 til 15 enheter. I Sørum kommune er Sørvald bo- og behandlingssenter. Det 7200 kvadratmeter store bygget i Sørum inneholder 30 sykehjemsplasser, 10 boenheter for psykisk syke, åtte plasser for funksjonshemmede og seks avlastningsplasser for barn.

De nasjonale føringene for barneboliger og avlastningsboliger for barn synes glemt av kommunene. Gjennom barnekonvensjonen er vi forpliktet til å prioritere barnets beste. I det kommunale selvstyre, er det effektiv drift som synes å være den prioriterte verdien.

Jens Petter Gitlesen

11 mai 2014
  • 2014-05-12 Dette er en viktig sak å kjempe for. Det er helt riktig at barn med omfattende funksjonsnedsettelser og dermed store pleiebehov "samles opp" i store boligenheter for å effektivisere noe som aldri burde effektiviseres, nemlig omsorgen overfor utsatte barn. Angelique Tangen

Tips noen om siden