Jens Petter Gitlesen

Utviklingshemmede, media og Tangerudbakken

Mye er blitt sagt i tiden etter Radioresepsjonens harselering om Down syndrom. Her er et forsøk på opprydding i meninger og påstander.

1. Mennesker med utviklingshemning er for lite i media

Få grupper deltar mindre i samfunnet og få grupper er mer avhengig av velferdsstaten enn mennesker med utviklingshemning. Det er viktig at mennesker med utviklingshemning, deres utfordringer og levekår kommer frem i media.

2. Vi trenger ingen spesiell etikk for mennesker med utviklingshemning

De etiske retningslinjene som gjelder presse, radio og tv, gjelder også for mennesker med utviklingshemning, både på godt og på vondt. Imidlertid er det tre forhold som bør vektlegges

  • Den som ikke selv velger mediaeksponering, har krav på en spesiell varsom behandling.
  • De som har problemer med å ta til motmæle, har krav på en spesiell varsom behandling.
  • En må vokte seg og unngå stigamtisering i form av diagnoser og lignende. Personer med funksjonsnedsettelsen er ikke først og fremst funksjonsnedsettelsen. Innen diagnosegruppen er svært store variasjoner. En må vokte seg for å redusere mennesker til diagnose.

Innenfor disse reglene, bør en kunne behandle mennesker med utviklingshemning på lik linje med alle andre.

3. Mennesker med utviklingshemning har lett for å få mediafokus i spesielle sammenhenger

Siste store mediasak var Radioresepsjonen. Tangerudbakken er en annen gjenganger. Otto Jespersen, Harald Eia og Baard Tufte er andre som har involvert mennesker med utviklingshemning. Det er bra at media gir rom for mennesker med utviklingshemning, innenfor etiske normer, men det er trist at det svært ofte blir i litt spesielle sammenhenger.

Empo tv har vært flinkte til å bringe frem nøktern realisme og autentisitet.

4. TV-serien viser et glansbilde og ikke alle innser det

Tidligere kommunalminister Liv Signe Navarsete benyttet Tangerudbakken som en av begrunnelsene for ikke å innføre en maksimal grense for Husbankens tilskudd til bofellesskap. De mange "Tangerudbakken"-prosjektene som er startet rundt om kring i landet er forhåpentlig ikke basert på illusjoner.

5. Ingen påstår at beboerne i Tangerudbakken harselerer personer med Downs syndrom

Påstanden kommer blant annet fra beboerne i Tangerudbakken. Opphavet til påstanden er å finne i et sitat i Dagbladet:

«I tillegg til innslaget på Radioresepsjonen har vi Tangerudbakken borettslag og en del sånne serier som harselerer med folk med Downs og viser et bilde som ikke stemmer med virkeligheten.»

 

I ettertid ser jeg at setningen kan misforstås. En bedre formulering, ville ha vært:

 

I tillegg til innslaget på Radioresepsjonen har vi Tangerudbakken borettslag og en del andre serier som harselerer med folk med Downs og viser et bilde som ikke stemmer med virkeligheten.»

Ikke noe annet jeg har skrevet eller uttalt meg om kan tolkes i retning av at beboerne i Tangerudbakken harselerer eller mobber personer med Downs syndrom. Ikke har jeg sett eller hørt andre utrrykke lignende heller.

 

6. NFU er opptatt av offentlig politikk, ikke enkeltindividenes frie valg

Hvordan den enkelte velger å bo, er en privat sak. Myndighetenes boligpolitikk er en sak som NFU er opptatt av. Våre sentrale målsetninger er å sikre inkludering, normalisering, selvbestemmelse, individuelle valgmuligheter og fraværet av institusjoner.

Vår målsetning sammenfaller med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19 som sier at den enkelte selv skal kunne velge hvor og med hvem en vil bo. Ingen skal måtte bo i en spesiell boform.

Jens Petter Gitlesen

12 desember 2014

Tips noen om siden