Oslo og Oppland, – natt og dag?

Hvorfor er andelen elever utenfor normalskolen 20 ganger større i Oslo enn i Oppland?

Forskjellene mellom Oslo og Oppland kan ikke forklares med forhold knyttet til befolkning eller geografi. Langs begge disse dimensjonene vil en finne fylker som har langt større avstander og kommuner med gjennomgående færre innbyggere per kommune.

Det er vanskelig å se andre forklaringer på forskjellene enn gammel vane. Stort sett er det slik at dagen i dag er omtrent som gårsdagen. Slik er det også med skolene. Oslo hadde mange spesialskoler, noe som bidrar til at spesialkompetansen ikke er like tilgjengelig for læreren i den ordinære klassen. Rektorene har mindre erfaring med å tilrettelegge for elever med spesielle behov. De økonomiske ressursene knyttet til tilrettelegging er ofte konsentrert om spesialskolene og de spesielle avdelingene. Tanken på en inkluderende skole er fjern, fordi en aldri har hatt en inkluderende skole.

 

Den svenske kommunen Essunga kommune, bør tjene som et eksempel for mange norske kommuner. Kommunen er en jordbruks og industrikommune med 5500 innbygger. Høsten 2007 viste de nasjonale prøvene at kommunen hadde den dårligste skolene i Sverige. Allerede i 2010, var skolene i Essunga blitt de beste skolene i Sverige. Hovedgrepene var:

  • Rektor ble fritatt for all jobbing med administrasjon og dokumentasjon. Rektor skulle ha fokus på å bedre resultatene og skape en bedre skole for elevene.

  • Forskningsbasert undervisning.

  • Samtalegrupper hvor lærerne diskuterte hvordan de kunne nyttiggjøre seg forskningsresultater og egne erfaringer fra undervisningen.

  • Nedleggelse av alle spesialgruppene og full inkludering. Dette medførte en kraftig økning av økonomiske og pedagogiske ressurser til de ordinære klassene.

 

Tre år etter snuoperasjonen, i 2010, var kommunen blant de ti beste i Sverige på alle de punktene hvor de tre år tidligere hadde vært blant de fem dårligste – snittkarakterer, andel elever som kom inn på videregående og andel elever som fikk bestått i alle fag.


Les mer på nettsidene til utdanningsnytt.no:

 

Jens Petter Gitlesen

16 mai 2013

Tips noen om siden