Illustrasjon

Habiliteringstjenesten og kommunereformen

Regjeringen vurderer å overføre oppgaver fra spesialisthelsetjenestens habiliteringstjeneste til kommunene. NFU advarer mot forslaget.

Det er mange gode grunner for å beholde habiliteringstjenesten som en del av helseforetaket:

  1. Habiliteringstjenesten skal vurdere kommunale forslag til bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning. Siktemålet er først og fremst å vurdere om det kan benyttes tiltak uten tvang og makt. Dersom det ikke lar seg gjøre, skal en velge det minst inngripende tiltaket. Overføres spesialisthelsetjenestens habiliteringsoppgaver, svekkes rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning. En tar i realiteten bort den eneste faglige og uavhengig instansen som kan vurdere kommunenes forslag til bruk av tvang og makt.
  2. Behovet for spesialkompetanse er såpass stort at det er kompetansemangel selv i store kommuner og regioner. Det mangler f.eks. psykiatere med kjennskap til utviklingshemning i mange eksisterende helseforetak. Slik er situasjonen selv om ca. 40%  av voksne med utviklingshemning medisineres mot psykiske lidelser. Vi må erkjenne at tilgangen på spesialkompetanse er såpass liten at det vil være utelukket å etablere denne i kommunene.
  3. Spesialisthelsetjenestens habiliteringstjeneste er det eneste organet som får innsyn i kvaltieten i tjenestetilbudet i de kommunale bofellesskapene. Fylkesmannen driver lovtilsyn, men dette arbeidet er i stor grad knyttet til formelle sider av lovverket. Spesialisthelsetjenesten bidrar med faglige innspill til systemer som i stor grad er lukket for offentligheten og hvor samfunnets kontrollsystemer i liten grad fungere.

Det er langt fram før oppgavene til de nye kommunene blir bestemt. Nå skal Stortinget behandle Meld.st. 14 (2014-2015) hvor regjeringen vurderer å overføre oppgaver fra habiliteringstjenesten til kommunene. Vi får satse på at den vurderingen ender opp med å beholde spesialisthelsetjenestens habiliteringstjeneste og å styrke den.

Jens Petter Gitlesen

27 april 2015
  • 2015-05-04 Som avdelingsleder ved Avd for nevrohabilitering Oslo universitetssykehus, synes jeg dette er urovekkende. Disse politiske signalene kan være basert på Kommunal og moderniseringsdepartementets såkalte Sluttrapport fra ekspertutvalg 2014: "Kriterier for god kommunestruktur", og dessuten på de politiske intensjoner om reduksjon av spesialisthelsetjenestene slik disse fremgår av "Samhandlingsreformen". Det kan virke som om man ikke har nødvendig innsikt i hva habilitering i spesialisthelsetjenestene er ("ekspertutvalget" har såvidt jeg kan se ikke medlemmer fra helsetjenesten og referansegruppen består nesten bare av ordførere fra hele landet). Man differensierer i teksten ikke mellom rehabilitering og habilitering, noe som blir svært villedende for dem som skal ta politiske avgjørelser. Myndighetene kan derfor komme i skade for å nedlegge noe de ikke vet hva er. "Habilitering i spesialisthelsetjenesten" har imidlertid definerte oppgaver beskrevet i Helsedirektoratets veiledere (Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten IS 1739 og Prioriteringsveileder for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten IS 1821(også en som er laget for barn og ungdom). Det er her på samme måte som for alle andre spesialiteter angitt arbeidsoppgaver og ansvarsområde for definerte målgrupper. Habilitering i spesialisthelsetjenesten skal i all korthet utføre faglige oppgaver som kommunal habiliteringstjeneste ikke kan klare selv overfor målgruppene. For eksempel årsaksdiagnostikk ved utviklingshemning; oppfølgning av følgetilstander etter hjerneskader; nevropsykologisk utredning og diagnostikk; psykoedukasjon; funksjonell analyse og veiledning i alternativer til bruk av makt og tvang m.m. Habilitering i spesialisthelsetjenesten skal ikke utføre bo- og omsorgsoppgaver, daglig oppfølgning m.m. det skal habilitering i kommunen gjøre. Hvis skillet her ikke er tydelig, kan myndighetene komme til å tro at man effektiviserer eller forbedrer noe ved å ta fra spesialistdelen og gi til kommunene. Nils Olav Aanonsen avdelingsoverlege Avd for nevrohabilitering Oslo universitetssykehus Nils Olav Aanonsen

Tips noen om siden