Foto av de tre grunderne på Erlandsens Conditori

Erlandsens Conditori og Robert Eriksson

De tre grunderne ved Erlandsens Conditori har gjort det som arbeidsmarkedsmyndighetene burde, nemlig å skape et meningsfullt arbeid. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson bør benytte anledningen, støtte initiativet fra Halden og bidra til å sikre den arbeidsmarkedspolitikken overfor mennesker med utviklingshemning som han forfektet som opposisjonspolitiker.

Historisk lavmål

Arbeidsmarkedssituasjonen til mennesker med utviklingshemning er på et historisk lavmål. Mennesker med utviklingshemning regnes ikke med lenger. Omsorgstanken har vunnet over likeverdighetsprinsippet. Mennesker med utviklingshemning har i all hovedsak et tilbud om dagaktivitet noen dager i uken. Det blir stadig vanligere med et dagtilbud som en integret del av bo- og tjenestetilbudet.

Da barn med utviklingshemning mot slutten av 1800-tallet fikk anledning til å gå på skole, var det fordi en innså at mennesker med utviklingshemning kan yte. Utdanning var et middel for å utnytte den produktive kapasiteten i samfunnet. Oppblomstringen av dagsentre og styrkningen av omsideologien, viser at de dominerende holdningene er langt mer usiviliserte i dag enn for 130 år siden.

I følge professor Karl Elling Ellingsen (se side 9), har det vært en nedgang på antall personer med utviklingshemning i arbeid på 25% siden 1992 og på 40% siden 1995.

Best når det ikke gjelder?

Tidligere stortingsrepresentant Robert Eriksson var den av stortingspolitikere som sterkest fremmet livsvilkårene for mennesker med utviklingshemning.

 • I Dokument 8:129 S (2011–2012), ble følgende forslag fremmet:
  «Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om en opptrappingsplan, innen februar 2013, som ivaretar intensjonen om at personer med utviklingshemming får tilpasset utdanning hvor målsettingen er arbeid, reell arbeidsevnevurdering og en egnet arbeidsplass.»
 • I innstilling til statsbudsjettet for 2013, var daværende stortingsrepresentant Robert Eriksson blant dem som foreslo:
  • Mer bruk av fleksibelt lønnstilskudd
  • Økt satsing på sosialt entreprenørskap
  • Økt satsing på arbeidstrening blant unge
  • Økt tilretteleggingstilskudd
  • Styrking av funksjonsassistentordningen
  • Økt bruk av lese- og skrivehjelp
  • 7300 nye tiltaksplasser for personer med nedsatt funksjonsevne. 2000 nye tiltaksplasser øremerkes mennesker med utviklingshemning innen VTA-tiltak.
 • I innstilling til statsbudsjettet for 2012, foreslo Fremskrittspartiet, anført av daværende stortingsrepresentant Robert Eriksson:
  • Mer bruk av fleksibelt lønnstilskudd
  • Økt satsing på sosialt entreprenørskap
  • Økt satsing på arbeidstrening blant unge
  • Økt tilretteleggingstilskudd
  • Styrking av funksjonsassistentordningen
  • Økt bruk av lese- og skrivehjelp
  • 8000 nye tiltaksplasser.

Passiv når det gjelder?

I en interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP), sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson:

«Interpellanten trekker frem en fantastisk bedrift fra Halden, Erlandsens Conditori. Før jeg gikk inn i salen, og før vi startet denne interpellasjonsdebatten, fikk også jeg gleden av å møte Malin, Kim og Daniel. Dette er uten tvil tre kreative, fremoverlente og skapende mennesker som har vært med på å skape sin egen arbeidsplass, som skaper en egen virksomhet, som leverer på samme måte som alle andre ordinære virksomheter gjør, og som gjør det med entusiasme, pågangsmot og stolthet. Den gnisten vi ser i disse menneskene, skal vi ta vare på. Ut fra den gnisten vi ser i Malin, Kim og Daniel, skal vi lage arbeidsmarkedspolitikk, politiske løsninger og tiltak fremover. Dette vil gjøre at flere mennesker får en gnist og en mulighet i vårt samfunn.»

Men arbeids- og sosialminister Robert Eriksson har ikke iverksatt tiltak for å ta vare på gnisten som Malin, Kim og Daniel, representerer. Det er heller ikke kommet tiltak som bedrer arbeidsmarkedssituasjonen for mennesker med utviklingshemning. Rett nok er antallet VTA-tiltak økt med 200, men det skal vi takke KrF for.

Nylig fremmet regjeringen et forslag om å overlate hele arbeidsmarkedspolitikken overfor mennesker med utviklingshemning til kommunene (se Meld.st. 14 (2014-2015), side 9). Forslaget står i motsetning til tidligere løfter og er svært diskriminerende.

Hva Robert Eriksson kan gjøre

Arbeids- og sosialministeren har varslet økt satsning på lønnstilskudd, tilretteleggingstilskudd, arbeid med bistand og støtte til sosialt entreprenørskap. Erlandsens Conditori kan gå inn under alle de fire kategoriene. Ordningen med funksjonsassistanse, kunne også vært velegnet, men her er det forskrifter som sier at funksjonsassistanse kun er for personer med bevegelseshemning og synsvansker. Kanskje arbeids- og sosialministeren kunne rettet opp det diskriminerende regelverket? Om en ikke skulle finne egnede eksisterende virkemidler, så vet Robert Eriksson at det går utallige millioner til forsøksvirksomhet gjennom arbeids- og sosialdepartementet. En liten flik av forsøksmidlene kunne sikret Erlandsens Conditori i lang tid.

Uansett, bør arbeids- og sosialministeren glemme forslaget om å overføre arbeidsmarkedstiltakene overfor mennesker med utviklingshemning til kommunene. Forslaget er diskriminerende. I tillegg vet vi hvordan det kommunale tilbudet vil bli: Maling, tegning, trolldeig og musikk fra kl. 10.00 til kl. 14.00,  tre dager i uken.

Kom igjen arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Du hadde de rette holdningene og den rette driven da du var i opposisjon. Nå har du mulighet for å realisere politikken du ønsket å gjennomføre.

Vis handlekraft!

Jens Petter Gitlesen

29 mars 2015

Tips noen om siden