Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Heia Høie!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil gjennomgå tvangslovgivningen på helse- og omsorgsfeltet. Dette er den gledeligste nyheten fra regjeringen siden barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne nedsatte Rettighetsutvalget. Heia Høie!

I en kronikk i Aftenposten skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie:

"Derfor kommer vi til å sette ned et utvalg som skal se på tvangsregelverket og foreslå modernisering. Utvalget skal vurdere om vi bør ha ett felles regelverk for tvang som skal gjelde alle pasientgrupper og diagnoser. Viktigst av alt: Det nye lovverket skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser."

NFU har lenge arbeidet for å nedsette et slikt utvalg. Dagens regulering av bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, er i stor grad et resultat av forhold som ble avdekket under institusjonstiden og i forbindelse med nedleggelsen av institusjonsomsorgen. Etter at vi fikk lovverket om tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning, har vi fått diskrimineringslovgivning og menneskerettslige forpliktelser som ikke inngår i tvangslovverket. Utøvelsen av tvangsbestemmelsene har levd sitt eget liv. Mens en opprinnelig pratet om rundt 200 personer med utviklingshemning hvor det kunne være påkrevd med eget regelverk, er det i dag over 2000 personer med utviklingshemning som er underlagt registrert bruk av tvang og makt. Det er flere personer med utviklingshemning som er underlagt "livstidsstraff" etter helse- og omsorgstjenesteloven enn antall personer som er dømt til livstidsstraff etter straffeloven. Mørketallene på feltet er store og variasjonen mellom fylkene er enorm.

I utgangspunktet er det svært fornuftig av helse- og omsorgsministeren å tenke i retning av et diagnoseuavhengig lovverk. Et slikt lovverk vil ikke være diskriminerende. Diagnose er i seg selv heller aldri en akseptabel begrunnelse for bruk av tvang og makt. Det er uforståelig at en person som skårer 67 i en IQ test, skal kunne underlegges et regime som det er ulovlig å anvende over en person som oppfører seg likt, men som har en IQ på 70.

Det er svært gledelig at statsråd Høie vektlegger pasient- og brukerperspektivet. Hele hensikten med helse- og omsorgstjenestene er å hjelpe dem som er avhengig av hjelp. Omsorgstjenestene skal ikke kunne forveksles med verken påtalemyndigheter eller kriminalomsorg. Omsorgstjenesten skal heller ikke være en oppdragelsesanstalt.

Den 30. januar hadde NFU møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie og tvangsbruken overfor mennesker med utviklingshemning. Vi satt igjen med et inntrykk av at statsråden forsto vårt budskap, men vi vet at statskverna maler sakte. Jeg hadde ikke forventet at statsråden kom med konkrete utspill før tidligst til høsten.

Takk til helse- og omsorgsminister Bent Høie som synes å forstå alvoret på feltet og som viser en oppsiktsvekkende handlekraft. Står fortsettelsen i forhold til starten, vil vi gå lysere tider i møte!

Jens Petter Gitlesen

12 april 2016

  • 2022-05-13 To have a great birthday celebration and other bachelor parties at the close of the week, choose the best Hyderabad Agency that brings out the world of hyderabad girls to the main customer. It's a social service that allows people who want to unwind and forget about the significant tension and suffering in their lives. It provides a variety of traditional hot Hyderabad girls and Commercial Enterprise men to relax and enjoy their weekend. Visit Escort in Hyderabad Escort in Hyderabad
  • 2022-05-05 Skin well being requires sustenance sometimes. Standard spa treatment prompts the shining and sound skin. That is most likely the motivation behind why body spa is so well known among ladies. Visit b2b spa near me b2b spa near me
  • 2022-05-04 Spa69 is top most Body To Body Massage service provider which is kept privacy of customer in a good manner to give best top most types massages by expert therapists. Visit Body to body spa near me Body to body spa near me