Fylkesmann Sigbjørn Johnsen

Hvor er Sigbjørn Johnsen?

Fylkesmannen er regjeringens forlengede arm i fylkene. Deres oppgave er blant annet å arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. Når de ansatte under Fylkesmannen i Hedmark ikke utøver denne jobben, må Sigbjørn Johnsen sikre at Fylkesmannens oppdrag ivaretas.

Fylkesmannen kjenner til og har aktivt bidratt til iverksetting av tvangsvedtak som er påklaget fylkesnemnda for barneverns- og sosialsaker. Lovverket er klinkende klart på feltet:

"Dersom vedtaket er påklaget etter § 9-11 andre ledd, kan vedtaket ikke iverksettes før fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har godkjent vedtaket", kan en lese av helse- og omsorgstjenestelovens § 9-7.

spørsmål fra stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap), svarte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H):

"Som representanten påpeker i spørsmålet sitt, fremgår det klart av lovens § 9-7 siste ledd at vedtak som er påklaget etter § 9-11 andre ledd, ikke kan iverksettes før fylkesnemnda har godkjent vedtaket. Dersom vedtaket allerede er iverksatt når det påklages, må gjennomføringen av vedtaket avbrytes inntil vedtaket eventuelt er godkjent av fylkesnemnda."

Til tross for påklagede vedtak, er slike vedtak iverksatt både i Elverum kommune og i Stange kommune. Forholdet er velkjent og Fylkesmannen i Hedmark har vært usedvanlig dypt involvert i sakene. Elverum kommune skriver om den uhjemlede tvangsbruken på kommunens nettside. I saken fra Stange fikk Sigbjørn Johnsen nylig overlevert underskrifter i protest mot forholdene.

Fylkesmannen skal bidra til rettsikkerhet. Fylkesmannen har tilsynsansvar overfor kommunenes etterlevelse av helse- og omsorgstjenesteloven. Det er slett ikke uvanlig at Fylkesmannen fører tilsyn med kommunene og at det avdekkes ulovlig tvangsbruk. Det er imidlertid uvanlig at Fylkesmannen og habiliteringstjenesten spiller en aktiv rolle i det å iverksette og å opprettholde uhjemlede tvangstiltak.

Det er på høy tid at Sigbjørn Johnsen sikrer at Fylkesmannen i Hedmark utøver sin oppgave og setter en stopper for den ulovlige tvangsbruken i Elverum og Stange. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen bør i forlengelsen be helsetilsynet og statens sivilrettsforvaltning føre tilsyn med sitt embete og habiliteringstjenesten i Hedmark. Det er mye som tyder på alvorlig svikt og at systemet som skal bidra til rettsikkerhet og faglig forsvarlighet, kanskje bidrar til det motsatte.

Jens Petter Gitlesen

15 mai 2016

Tips noen om siden