Bjugn, kommunevåpen

Bjugn kommune sikrer ikke forsvarlige tjenester

Tilsyn med tjenestene til mennesker med utviklingshemming i Njugn kommune avdekker manglende brukermedvirkning, manglende kvalitetssikring og mangelfull kompetanse.

Fylkesmannens tilsyn med Bjugn kommune resulterte i to avvik. Begrunnelsene for avvikene var blant annet:

 • Uklare ansvarsforhold angående hvem som har ansvar for å sikre at vedtakene følges opp og at tiltakene i vedtakene er relevante.
 • Sterkt fokus på oppgaver av typen hjemmehjelp i forhold til målrettet miljøarbeid og aktiviteter.
 • Det er lite fritidsaktiviteter. Fritidsaktivitetene er stort sett kollektive.
 • Det mangler rutiner for å håndtere personer med komplisert atferdsproblematikk, og det uttrykkes bekymring om flere av tjenestemottakerne får forsvarlige tjenester.
 • Flere av tjenestemottakerne som har behov for kjente personer omkring seg, sier at de opplever det som skremmende å motta tjenester fra ukjente vikarer.
 • Det er ytret bekymring knyttet til om enheten innehar tilstrekkelig faglig kompetanse for somatisk helse.
 • Det gis ikke systematisk veiledning i gjennomføringen av tjenestene.
 • Det etterspørres faglig veiledning og internundervisning knyttet til den enkeltes behov og utfordringer.
 • Kommunen gir tilbud om e-læringskurs. Det er ikke alltid tid til å gjennomføre disse i arbeidstiden.
 • Det foreligger en udatert skriftlig prosedyre for opplæring av tilsatte. Denne er ikke tatt i bruk og implementert.
 • Alle ansatte har gjennomført medisinkurs, men ikke alle er oppdatert.
 • Ikke alle medisinkortene i journalsystemet er oppdatert.
 • Legemidlene er oppbevart i ulåst skap.
 • Alle har tilgang til medisinskapet selv om man ikke har ansvar for å gi ut medisiner.


Vi får håpe at kommunen tar fylkesmannens påpekninger alvorlig og gjør Bjugn til en god kommune å bo i også for personer med utviklingshemming.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden