Innvandrings- og integreringsministerr Per Sandberg

Ber innvandrings- og integreringsministeren sikre utviklingshemmedes rettsikkerhet

Norge returnerte en ung mann med utviklingshemming til Afghanistan. Mye tyder på at personens rettsikkerhet ikke ble ivaretatt. NFU ber innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg sikre at rettsikkerheten er ivaretatt og å rette opp eventuell urett.

 

Innvandrings- og integreringsminister
Per Sandberg

                 
                   
                   
                  Grannes den 24.03.2017
                   

 

Om utsendelse av gutt med antatt utviklingshemming til Afghanistan

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) arbeider for å sikre rettighetene til mennesker med utviklingshemming. Innvandringspolitikk ligger utenfor vårt formål og vi har heller ingen synspunkter på invandringspolitikken, ut over det at rettighetene til mennesker med utviklingshemming må ivaretas på en god måte.

Mediaomtalen og spørsmålene fra Stortinget i saken om den unge mannen, Atiqullah, med anslått alder på 19 år som nylig ble returnert til Afghanistan, gir god grunn til å betvile myndighetenes respekt og etterlevelse av rettighetene til mennesker med utviklingshemming.

I statsrådens svar til stortingsrepresentant Freddy de Ruiter den 24. mars 2017, hevder statsråden at verken statsråden eller departementet har myndighet til å gripe inn i enkeltsaker. Påstanden er en sannhet med modifikasjoner. Vi kan minne statsråden om den såkalte Amelie saken hvor departementet nettopp gikk ut med en instruks om hvordan utlendingsforskriften skulle fortolkes. Dersom det er grunn til å tro at utlendingsmyndighetene ikke følger lovverket, Norges folkerettslige forpliktelser eller har urimelige lovtolkninger, oppfatter vi det som statsrådens plikt å rette opp forholdene.

Den unge mannen fra Afghanistan fikk anslått sin kognitive alder til 8-9 år, noe som tilsvarer en IQ i intervallet 44 til 50. Personer med så svake kognitive evner, regnes ikke som strafferettslig ansvarlige i Norge. Lovgiver mener at personer med lavere IQ enn 55 ikke er i stand til å se konsekvensene av sine handlinger og derfor heller ikke kan gjøres strafferettslig ansvarlig for slike handlinger.

Norge har forpliktet seg til å etterleve FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Artikkel 13 pålegger Norge å legge tilrette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne får ivaretatt sine rettigheter. Når det er snakk om en person med antatt IQ i intervallet 44-50, så vil en slik tilrettelegging innebære hjelp fra personer som kjenner vedkommende og som kan fremme vedkommendes interesser, faktaopplysninger og å hjelpe gutten i å besvare spørsmålene fra utlendingsmyndighetene. Det kan også være aktuelt med spesiell tilrettelegging av intervjusituasjonen etter mønster fra etterforsknings- og straffesaker hvor vitner, offer eller tiltalt har en vesentlig svekket kognisjon. Kompetansen ved barnehusene benyttes for slik tilrettelegging. Opplysningene som har kommet fram, tyder på at gutten ikke har fått den tilretteleggingen som han hadde krav på. Det at gutten ble fratatt sitt oppnevnte verge da han fikk sin alder anslått til 19 år, tyder på det motsatte av tilrettelegging. Når en person med en IQ i intervallet 44-50 fyller 18 år, er det vanlige at personen får oppnevnt verge for å hjelpe i viktige spørsmål.

En kan stille langt flere spørsmål knyttet både til etterlevelsen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre konvensjoner. Imidlertid bør betraktningene over være nok til at statsråden sjekker om rettighetene til gutten er blitt fulgt. Hvis de ikke er blitt fulgt, regner vi med at myndighetene vil rette opp eventuelle feil slik at guttens rettigheter blir ivaretatt på en god måte.

NFU har ingen oppfatninger knyttet til om gutten bør få opphold i Norge eller om det er forsvarlig å returnere gutten. Mediaomtalen gir imidlertid god grunn til å stille spørsmål med om guttens har fått sine rettigheter ivaretatt og om Norges folkerettslige forpliktelser er blitt fulgt i saken.

                     Med hilsen    
                   
                   
              Jens Petter Gitlesen (sign.)    

 24 mars 2017

Tips noen om siden