Vergemålsloven i strid med FN-konvensjonen?

Komitéen som overvåker FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har en forståelse av konvensjonens bestemmelser om rettslig handleevne som ikke samsvarer med vergemålsloven.

Komitéen som overvåker FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne har publisert sin tolkning av konvensjonens artikkel 12, knyttet til det å frata noen deres rettslige handleevne.

Norske myndigheter hadde en fortolkningserklæring av konvensjonens artikkel 12:

"Norge anerkjenner at personer med nedsatt funksjonsevne har rettslig handleevne på lik linje med andre, i alle sammenhenger. Norge anerkjenner også forpliktelsene til å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne mottar den støtte og bistand de trenger for å utøve sin rettslige handleevne. Norge erklærer videre dets forståelse av at konvensjonen tillater fratakelse av rettslig handleevne eller bistand til å utøve rettslig handleevne og/eller tvungent vergemål der slike tiltak er nødvendige, som en siste utvei og underlagt kontrollmekanismer."

Komitéen som overvåker FN konvensjonen synes å forstå artikkel 12 som et forbud mot å frata personer den rettslige handleevnen og å gi den nødvendige støtte i utøvelsen av rettslig handleevne. Støtten må være basert på viljen og preferanse for den personen og ikke på hva som oppfattes som å være i hans eller hennes saklige interesser.

Ut i fra FN-komitéens forståelse av artikkel 12, kan det være vanskelig å se at konvensjonen gir rom for å frata personer deres rettslige handleevne, slik som i vergemålsloven.

Jens Petter Gitlesen


17 april 2014

Tips noen om siden