Foto av Sørvald bo- og behandlingssenter

Regjeringens eldresatsing

Regjeringens eldresatsning er ikke kommet så langt i følge VG. Få er klar over at eldresatsingen rammer mennesker i alle aldre.

Regjeringens eldresatsing skulle blant annet sikre sykehjemsplasser til alle. Målsetningen var 12.000 nye sykehjemsplasser innen 2015. VG har funnet ut at relativt få av disse sykehjemsplassene er bygget. VG viderebringer tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at det til nå er kommet 2187 nye sykehjemsplasser. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre hevder at utbyggingen er i rute og at det er bygget ca. 4000 nye sykehjemsplasser.

- Da dette løftet ble gitt, tror jeg ikke at det var noen som ikke trodde at det handlet om 12.000 flere plasser. I etterkant viser det seg at det var et valgløfte med liten skrift, sier Høyres nestleder Bent Høie til VG.

Noe av grunnen til uenigheten om tall, er trolig at regjeringens eldresatsing ble til en satsning på mennesker med bistandsbehov. Regjeringens målsetninger og tiltak ble spesifisert i Demensplan 2015. Grunnlaget for Demensplan 2015 var eldre og demente. Av en eller annen uforståelig grunn, ble også alle andre grupper med bistandsbehov inkludert i planen.

Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem har vært regjeringens virkemiddel for å sikre utbyggingen av sykehjem og omsorgsboliger. Her er det ikke noe krav om at boligene skal være til eldre, demente eller syke. Kravet er at bygget skal være beregnet på å ha ansatte hele døgnet. Investeringstilskuddet er gunstig. I tillegg får kommunene tilbakebetalt merverdiavgiften når de etablerer institusjoner og institusjonslignende boliger. Med investeringstilskudd og momskompensasjon blir kommunene totalt sett subsidiert med ca. 55% ved å etablere spesielle boliger. Med en slik rabatt, er det forståelig at kommunene velger å benytte regjeringens eldresatsing til mennesker i alle aldersgrupper.

Regjeringen har holdt fokus på «eldresatsingen». Sørum bo- og behandlingssenter ble åpnet av statsminister Jens Stoltenberg og daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Betydningen av regjeringens tilskuddsordning i eldresatsingen ble fremholdt som en suksess. Men på regjeringens nettsider, kan en lese at tilskuddet ikke bare gikk til eldre, men også barn og yngre med funksjonsnedsettelser:

«Det 7200 kvadratmeter store nybygget i Sørum har til sammen 54 sykehjems- og heldøgns omsorgsplasser, fordelt på ulike brukergrupper: 30 sykehjemsplasser, 10 boenheter for psykisk syke, åtte plasser for funksjonshemmede og seks avlastningsplasser for barn.»

Tall fra Husbanken viser at per september 2011 (se Kommunal Rapport den 24.11.2011), var det gitt investeringstilskudd til 739 bofellesskap for mennesker med utviklingshemning.

Tall fra Husbanken viser at per 29.02.2012, var det gitt investeringstilskudd til 836 boenheter for mennesker med utviklingshemning og 602 boenheter for mennesker med andre funksjonsnedsettelser.

Det hører med til historien at Husbanken høsten 2012 endret regelverket for tildeling av investeringstilskudd. I retningslinjene for investeringstilskuddet finner en nå kravene: «Det understrekes at boenhetene ikke skal ha institusjonsliknende preg, og at antall boenheter som lokaliseres sammen derfor ikke skal være for stort. Boenhetene bør også plasseres i ordinære bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte.»

Regjeringens eldresatsing har rammet mennesker i alle aldre og er en vesentlig årsak til at institusjonene er gjenreist i norske kommuner, til tross for nasjonale politiske målsetninger om nedleggelse av institusjonene som permanente boformer.

Når en strides om veksten i antall sykehjemsplasser, kommer dette av at eldresatsingen ikke var noen eldresatsing, men en stortstilt institusjonsoppbygging i norske kommuner.

Jens Petter Gitlesen

11 juli 2013

Tips noen om siden