Trondheims kommunevåpen

Hva er galt i Trondheim?

Trondheim er nok en god by for de fleste innbyggerne. For mennesker med utviklingshemning, kan det være motsatt. Det er på høy tid at politisk- og administrativ ledelse kjenner sitt ansvar, tar kritikk på alvor og bygger opp det bo- og tjenestetilbudet som de har bygget ned de siste 10-15 årene.

Om å snakke forbi hverandre

Det er 12 år siden jeg første gang var i Trondheim i møte mellom tjenstemottakere og de ansvarlige rundt rådmannen. Rådmannen ønsket å gjøre bo- og tjenestetilbudet til innbyggere billigere. Pårørende var opptatt av svake tjenester. Kalkulatorfolket fra rådmannsstaben, la frem utregninger på hvor mye kommunen kunne spare på å samordne tjenestene, la flere bo i samme bofellesskap og unngå at personer med tjenestebehov kjøpte leiligheter selv.

Pårørende var opptatt av de som ikke fikk seg et sted å bo og bosatte som ikke fikk tilstrekkelig med tjenester. Møtet endte som det begynte, med to vesens forskjellige syn, en situasjon som har vedvart og hvor det er for få spor til bedring.

Siden den gang, synes posisjonene å ha vært låste. Mens kommuneledelsen snakker om overforbruk, snakke pårørende om mangelfulle tjenester. Mens kommuneledelsen prater om organisering og ledelesemodeller, prater pårørende om et bo- og tjenestetilbud som forvitrer. Politikerne har for lite innsikt i feltet og blir stående handlingslammet i et krysspress mellom den kommunale forvaltningen og pårørende.

Rådmannens syn ble grunnlaget for saken Ressursbruk og organisering av tjenester til psykisk utviklingshemmede, hvor rådmannen beregnet besparelsene til å bli 22 millioner innen 2014. Saksfremlegget inneholdt mange tall og hypoteser om tall, men lite sosialfaglig.

De etterfølgenge årene har har forløpt omtrent på samme måte. Rådmannen har lett etter kutt, effektivisering og økt handlingsrom. Politikerne har vedtatt rådmannens innstilling uten nevneverdig debatt. Innbyggere med utviklingshemning og deres pårørende har klaget på et stadig svakere bo- og tjenesetetilbud, uten at dette har inngått i rådmannens regnestykker.

Tilsynet i 2016

Trondheim kommune kom ikke så godt ut av det nasjonale tilsynet med tjenestene til mennesker med utviklingshemning i 2016. Det ble blant annet påpekt:

 • Lav grunnbemanningen i flere av boligene er lav, særlig i helgene.
 • Liten hensikt i å fremme behov for ytterligere tjenester på grunn av lav bemanning og stram økonomi.
 • Lite spor av individuelle vurderinger av den enkeltes behov ved tildeling av tjenesten personlig assistanse.
 • Ikke systematisk veiledning i alle boligene.
 • Ulik praksis for om det meldes avvik for tjenesten personlig assistanse dersom bruker ikke får gjennomført planlagte aktiviteter.
 • Ikke rom for ekstra aktiviteter i enkelte av bofelleskapene da dette ikke fremgår av vedtakene.
 • Lite spor av at tjenestene har som mål å fremme mestring og økt selvstendighet eller å beholde eller videreutvikle ferdigheter.
 • Individuell plan benyttes i liten grad.

Men statsforvalteren har begrenset myndighet og enda mer begrensede ressurser. Hovedeffekten av tilsynet, var nok en økt korrespondanse mellom kommunen og Statsforvalteren.

Tilsyn i 2019

Tidligere Fylkesmannen i Trøndelag førte tilsyn med Byåsen bo- og aktivitetstilbud 2019. Resultatet var omtrent som ved tilsynet i 2016:

"Trondheim kommune har ikke et system som sikrer forsvarlig gjennomføring av personlig assistanse for alle personer med utviklingshemming over 18 år."

Kommunerevisjonens rapport

I vår kom revisjonsrapporten med Trondheim kommunes bo- og aktivitetstilbud. Kritikken var i stor grad den samme som ved det nasjonale tilsynet i 2016:

"Enkelte brukere opplever ikke trygghet i hjemmene sine, og ikke alle får dekket sine sosiale behov. Det er mangler på individuell tilpasning av både fritidsaktiviteter og aktivitetstilbud, og ikke alle vedtak om tjenester blir fulgt opp."

Det ble også trukket frem utfordringer med bemanningssituasjonen, sykefravær, rekruttering, turnover og mangel på vernepleiere.Boligkøen var for lang.

Kommunedirektøren sa seg i hovedsak enig med kommunerevisjonens funn og hevdet at kommunen jobbet med de påviste forholdene. Men kommunedirektørens svar er selvsagt temmelig generelle og foreløpig langt i fra det som kan kalles tiltak.

En kan selvsagt ikke forvente at kommunedirektøren skal komme opp med tilstrekkelige og konkrete tiltak umiddelbart i sitt tilsvar til revisjonsrapporten.

Et virvar av saker, hensyn og målsetninger

Kommunepolitikk dreier seg om saker, strategier og planer. Av og til kan det bli såpass mange av dem at det blir vanskelig å håndtere dem samlet. Den ene planleggingen glemmer den andre og tiltak overser målsetninger i relaterte saker. Slik oppfatter jeg situasjonen i Trondheim kommune, så vel som i andre kommuner.

Strategidokumentet: En bedre hverdag for alle – Strategiplan for tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser 2019-2023, er et imponerede bra dokument som i stor grad synes å bygge på NOU 2016: 17 På lik linje. Her kan en blant annet lese om målsetninger blant annet knyttet til selvbestemmelse, likestilling, kommunikasjon, rettsikkerhet, opplæring, arbeid- og dagtilbud, kosthold, gode omsorgstjenester og betydningen av å ha sitt eget hjem.

Når en kommer til Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025 - Budsjett 2022, så er det ikke like lett å finne det finansielle rommet til de målsetningene i Strategiplanen for tjenester til mennesker med utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser. Kommunedirektøren skal ha ros for å relatere budsjettet til FNs bærekraftsmål. Det er positivt at en rekke målsetninger fra Strategiplanen gjentas, men med en 2 til 4 prosent økning i planlagte driftsutgifter, så er det vanskelig å se at mulighetene ligger tilrette for å sikre at også innbyggere med utviklingshemming i størst mulig grad skal kunne ta del i dagliglivets gjøremål.

I Arbeids- og sosialkomiteen nylig behandlede sak 14/22 Økonomi i bo- og aktivitetstilbudene, var kommunedirektørens forslag til innstilling, foruten kronebeløp:

 • "Bystyret vedtar at kvaliteten og ressursbruken i bo- og aktivitetstilbud i Trondheim over tid skal være på samme nivå som i øvrige større byer i Norge."
 • "Bystyret vedtar at det etableres turnuser på området som sikrer kontinuitet i bemanningen mellom botilbud og aktivitetstilbud, og som sikrer forsvarlig og faglig kompetent bemanning hverdag, helg og ferier."

Det er vanskelig å se sammenhengen mellom det første kultepunktet, dokumenterte avvik og svakheter i kommunens tjenestetilbud. Det er også en høyst uklar sammenheng mellom kulepunktet og kommunens målsetninger. Hvordan kvaliteten i tjenestetilbudet er i landets andre store byer, fremkommer ikke av KOSTRA-tallene som kommunedirektøren legger frem.

Kulepunkt to, er på sett og vis bedre, men det bringer neppe noe nytt. Det er liten grunn til å tro at verken kommunepolitikerne eller forvaltningen noen gang har hatt uforsvarlig og inkompetent bemanning som målsetning.

Vedtaket i kommunens Arbeids- og sosialkomite, ble imidlertid litt mer lovende:

"Arbeids og sosialkomiteen mener det er uheldig at politisk nivå har fått uriktige opplysninger på ASSS tall. ASSS tall sier imidlertid ikke nødvendigvis noe om kvaliteten på tjenestene. Forvaltningsrevisjonen som er under politisk behandling hos kontrollutvalget viser at kvaliteten på bo - og aktivitetstilbudet i Trondheim må heves. Det betyr at man må jobbe både med bedre organisering av tjenestene, øke nivået på ledelse og at bemanningen må styrkes. Hele - og faste stillinger må være hovedregelen. Arbeid og sosialkomiteen anbefaler at bystyret øker den økonomiske driftsrammen med 20 millioner slik innstillingen fra Kommunedirektøren foreslår og at tilsvarende beløp til drift innarbeides i HØP i årene framover."

Men vedtaket favner ikke den mest sentrale målsetningen, nemlig det at også de som har behov for bistand, i størst mulig grad skal kunne ta del i hverdagslivets gjøremål.

Målforskyvning

Vi fikk omsorgstjenestene i 1991 for å

 • å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer,
 • bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Etter 10-15 år med planer og tiltak, så er det oppsiktsvekkende at Trondheim kommune ikke har utarbeidet et eneste tiltaksrettet dokument for å sikre tjenestenes hovedformål.

Det er veldokumentert at kommunen i mange tilfeller gir for lite tjenester og for lite tjenester tilpasset den enkelte tjenestemottaker. Når dette er tilfellet, så er det ikke så veldig relevant hvordan kommunens pengebruk er i forhold til kommunens budsjett. Det er heller ikke spesielt relevant om Trondheim bruker mer eller mindre penger på sektoren enn andre storbyer.

Fra bistand til tortur og umenneskelig behandling

Sammenligninger av budsjetter er en farlig gesjeft når en ikke har kontroll med tjenestens kvalitet. Trondheims kommunaldirektør sammenligner stadig vekk til Trondheims kostnadstall med tall fra Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Tromsø og Kristiansand. 

Kommunaldirektørens sammenligninger er farlige. De har gitt feil ideal. Det er en viss sammenheng mellom kostnader og kvalitet. Kristiansand kommune er den av de ti kommunene som bruker minst på sektoren. Lav bemanning var f.eks. årsaken til at det ble avslørt ulovlig innelåsing av mennesker med utviklingshemming i Kristiansand kommune 2016. Praksisen startet før 2016 og vedvarer fortsatt. (se Sivilombudets ferske besøksrapport fra Kristiansand om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse i Kristiansand).

Drammen kommune er den av de ti kommunene som bruker nest minst på tjenester til mennesker med utviklingshemning. Også her avdekte Sivilombudet ulovlig og umenneskelig behandling av innbyggere med utviklingshemning.

Ta utgangspunkt i bo- og tjenestetilbudet og start dialogen

Etter 10-15 år med kommunale tiltak forbedringer forbedringer, som alle ser ut til å ha ført til forverringer, bør kommunens behandling av revisjonsrapporten være en passende anledning til å starte nye og mer konstruktive prosesser.

Når kommunedirektøren fokuserer på overforbruk, så er det en stor risiko for at underbudsjettering er et bedre navn. Det er all grunn til å fokusere på organisering og ledelse av sektoren. Men når kommuneadministrasjonen i  over ti år har hatt et slikt fokus og situasjonen ikke har bedret seg, så kan det være at rammene for god organisering og ledelse ikke foreligger.

Det er helt sikkert mye som kan gjøres både med budsjetter, organisasjon og ledelse, men så langt har kommunens forslag vist seg å ikke fungere. En vet lite om hva som bør gjøres i den retningen. Det vi imidlertid vet, er at

 • boligkøen er lang og flere er misfornøyd med botilbudet
 • grunnbemanningen i tjenesten er lav slik at mange ikke får dekket sitt behov for tjenester
 • enkeltvedtakene er generelle og følges ofte ikke opp
 • flere deler av tjenesten sliter med høyt sykefravær, høy turnover og rekrutteringsproblemer

Det naturlige startpunktet burde vært å rette opp botilbudet, bemanning, etablere gode og brukbare enkeltvedtak samt å etablere gode arbeidsmiljø.

En vesentlig kompetanse på dette feltet, besitter NFU. FO besitter trolig også en vesentlig kompetanse. Det naturlige ville da være at kommunedirektøren kaller inn NFU og FO slik at en sammen med kommuneadministrasjonen kan utarbeide tiltak for å bedre botilbudet, bemanningen, enkeltvedtakene, arbeidsmiljø og rekruteringsproblemene.

Jens Petter Gitlesen

17 mai 2022

 • 2022-07-01 mtpolice.kr provides sports betting information, sports analysis, and sports tips as a sports community. 검증사이트 Adilkhatri
 • 2022-06-30 Piccadilly Grand by CDL & MCL Land. Hotline 61004343. Get Discounts, Direct Developer Price, Floor Plan, Price List, Brochure & More. piccadilly grand Adilkhatri
 • 2022-06-27 Read on to explore phone case wholesale spots and some best phone case manufacturers out in the market. Reading why there is a need for a case for your phone is also crucial to assisting you in buying one! phone case factory Adilkhatri
 • 2022-06-26 ทางเข้าสมัคร PGSLOT เว็บตรง แตกง่ายบ่อย ไม่ผ่านเอเย่นต์ PG AUTO GAME ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ วอเลท ใหม่ล่าสุด ทดลองเล่น PGSLOT เครดิตฟรี PGSLOT Adilkhatri
 • 2022-06-24 pg slot ฝาก 50 รับ 100 ต้นแบบให้เลือกรับ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่องๆจะเปิดตามโอกาศ หรือกิจกรรมต่างๆกับเว็บไซต์ของพวกเรา พีจีสล็อต ที่จะให้แก่คุณบันเทิงใจกับเกมสล็อต PG บันเทิง
 • 2022-06-23 Thanks for sharing this article. Nerdle glad to see this amazing post. anna
 • 2022-06-21 Well we extremely get a kick out of the chance to visit this site, numerous valuable data we can arrive. https://cherishsisters.com/why-seo-is-important-for-your-business/ Adilkhatri
 • 2022-06-21 Your blog post is very interesting. Your level of thinking is good and the clarity of writing is excellent. I enjoyed so much to read this post Top Gun Maverick Penny Benjamin Navy Blue Bomber Jacket Andrew Mark
 • 2022-06-20 I genuinely like you're making style, inconceivable information, thankyou for posting. 사이트모음 merckseo
 • 2022-06-20 It is the plan to give significant data and best works on, including a comprehension of the administrative procedure. 超 乳 ラブドール Adilkhatri
 • 2022-06-17 You can try to play dordle, but the information provided is timely and beneficial. Very appealing! Anonymt
 • 2022-06-14 Glad to chat your blog, I seem to be forward to more reliable articles and I think we all wish to thank so many good articles, blog to share with us. https://www.reclaimedhardwoodflooring.info/ shzz
 • 2022-06-14 A good blog always comes-up with new and exciting information and while reading I have feel that this blog is really have all those quality that qualify a blog to be a one https://www.topthispizzaco.com/ shzz
 • 2022-06-14 New site is solid. A debt of gratitude is in order for the colossal exertion. https://www.advancedanimalhealthcenter.com/ shz
 • 2022-06-14 I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job ! https://www.color-cork-flooring.com/ shzz
 • 2022-06-14 Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. https://www.internetrealtyfloridakeys.com/ KS
 • 2022-06-14 Really impressed! Everything is very open and very clear clarification of issues. It contains truly facts. Your website is very valuable. Thanks for sharing. https://www.nurseonholidays.com/ shzzz
 • 2022-06-14 I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it.. https://www.ohhousecleaner.com/ shzz
 • 2022-06-14 Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. https://seo4pestcontrol.net/ KS
 • 2022-06-14 Thanks for the informative and helpful post, obviously in your blog everything is good.. https://pghconstellation.com/ shzz
 • 2022-06-14 I read a article under the same title some time ago, but this articles quality is much, much better. How you do this.. https://thelandingsharonpa.com/ KS
 • 2022-06-14 You completely match our expectation and the variety of our information. https://www.miamislalomseries.com/ shzz
 • 2022-06-14 I must say, I thought this was a pretty interesting read when it comes to this topic. Liked the material. . . . . https://www.dnacheckup.org/ shzz
 • 2022-06-14 The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought you have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention. https://www.gabrielivanica.com/ KS
 • 2022-06-14 I adore your websites way of raising the awareness on your readers. https://woodrightproducts.com/ shzz
 • 2022-06-14 Your site is truly cool and this is an extraordinary moving article. https://www.asdadistrict1.com/ shzz
 • 2022-06-14 I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post. https://www.oregonparkmanagers.net/ KS
 • 2022-06-14 Well, this got me thinking what other workouts are good for those of us who find ourselves on the road or have limited equipment options. https://pqc-emblem.org/ shzz
 • 2022-06-14 If your looking for Online Illinois license plate sticker renewals then you have need to come to the right place.We offer the fastest Illinois license plate sticker renewals in the state. https://www.grindstonemedia.net/ KS
 • 2022-06-14 They're produced by the very best degree developers who will be distinguished for your polo dress creating. You'll find polo Ron Lauren inside exclusive array which include particular classes for men, women. https://www.sadbiscuit.com/ shzz
 • 2022-06-14 Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do https://enviroeconomynorthwest.com/ KS
 • 2022-06-11 Dette var en veldig bra historisk gjennomgang, og en korrekt "oppdatering" av status slik den oppleves i dag. Denne artikkelen (deler av den - måtte antagelig forkortes noe - skulle jeg gjerne sett som kronikk i Adressa. Dersom det er ønskelig med en lokal medarbeider på en slik kronikk, er jo vår leder her opp, Håvard Ravn Ottesen et naturlig navn - ellers er det sikkert flere andre (meg inkludert) som abonnerer på Adressa, og som kan tenke seg å bidra...! Dessverre er din beskrivelse av status helg i tråd med hva vi har opplevd - stort sett engasjert personalet, som dessverre må følge ei stoppeklokke, og dermed har lite tid til å gi litt ekstra - antagelig oppleves dette som lite tilfredsstillende også for personalet noe som fører til en betydelig gjennomtrekk (allerede etter en "observasjonstid" på bare 2 år. Det er skammelig! Vet du/dere for øvrig hvordan det går med gjennomføringen av den ambisiøse planen man vedtok i Bergen for et par år siden?? Torstein Vik
 • 2022-06-09 This is a great rousing article. I'm essentially happy with your extraordinary work. You put genuinely incredibly steady information. || Model Bangalore Escorts || Bangalore Escorts || Escorts in Bangalore || Escorts in Bangalore Bangalore Escorts
 • 2022-06-09 Great to become visiting your weblog once more, it has been a very long time for me. || Model Bangalore Escorts || Bangalore Escorts || Escorts in Bangalore || Escorts in Bangalore || Independent Escorts in Bangalore || Escorts in Bangalore Bangalore Escorts
 • 2022-06-09 Much obliged to you! You're the man in this gathering || Model Bangalore Escorts || Bangalore Escorts || Escorts in Bangalore || Escorts in Bangalore || Call Girls in Bangalore || Escorts in Bangalore Bangalore Escorts
 • 2022-06-08 แหล่งรวมเกมสล็อตออนไลน์ เว็บสล็อตออนไลน์ เล่นสล็อตฟรี slot pg บริการสล็อตฟรี รวมโปรสล็อต สมาชิกใหม่ pg ทดลองเล่น ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายเกม พีจีสล็อต แจกเครดิตฟรี เล่นสล็อตบน meena
 • 2022-06-08 If you are looking for a solution to relaxing time for you and your kids, then basketball stars will be a sports game that will satisfy you. With hundreds of attractive and interesting games waiting for you to discover AlanHelen
 • 2022-06-07 Online classes are more convenient than traditional classes. Online programmes, on the other hand, have considerable limitations, prompting some students to consider hiring someone to complete an online course for them. As a result, online class help was established in order to give a secure website where you may engage an online class specialist to complete my online course for you. Daniel Wilson
 • 2022-06-07 The information given is timely, can try and play fleeing the complex. It is very exciting Sweny
 • 2022-06-06 It is convenient to find sell my house fast palm bay. Absolutely the correct assessment for your home. Sarah
 • 2022-06-02 อีกคนสวมชุดดำทั้งหน้าด้วยหน้ากากนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันในสมัย ​​Sengoku ในญี่ปุ่น เมื่อซามูไรและนินจาต่อสู้และต่อสู้กันเองทุกวันเพื่อดึงดูดครอบครัวที่ร่ำรวยรายต่อไปให้จ้างสมาชิกจากกลุ่มของพวกเขาเป็นทหารรับจ้างส่วนตัวซามูไรภาคภูมิใจในทักษะการต่อสู้ด้วยดาบและความแข็งแกร่งที่ดุร้ายเกม สล็อตเว็บตรง pg slot
 • 2022-05-26 Polemikk bidrar ikke til bedre tjenester til utviklingshemmede. Snarere tvert i mot. Steinar Wangen

Tips noen om siden