Sivilombudets logo

Ulovlig innelåsning av personer med utviklingshemning i Kristiansand kommune

Sivilombudet avdekket ulovlig innelåsing av mennesker med utviklingshemming i Kristiansand kommune.

Sivilomudets forebyggingsenhet har som oppgave å etterse og forebygge at torturkonvensjonens forbudet mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff etterleves. Sivilombudets besøksrapport fra Kristiansand, avdekker at innbyggere med utviklingshemming utsettes for ulovlig innelåsning i deres leiligheter. Noen hadde til og med tvangsvedtak overprøvd av Statsforvalteren som i strid med lovverket åpnet for slik ulovlig innelåsning. 

"Rapporten vil være grunnlag for viktig forbedringsarbeid framover", sier helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud til NRK.

Innelåsning er ikke noe nytt i Kristiansand

Nå er det ikke første gang vi hører om ulovlig innelåsning i Kristiansand. For noen år tilbake, var brakte Fædrelandsvennen flere saker om ulovlig innelåsning både i Kristiansand og andre Agderkommuner.

Faksimile fra Fædrelandsvennen

Faksimile fra Fædrelandsvennens nettside hvor innelåsning omtales i 2016.

 

Det er alltid en historie bak innelåsningen

Ester Skreros og Wenche Lill Naglestad Moi forteller om sin erfaring med omsorgstjenesten, personalpolitikk og innelåsning av beboere med utviklingshemning

 

Da Fylkesmannen gikk gjennom sakene om ulovlig innelåsning i 2016, så kom de til den forbausende konklusjonen at den ulovlige innelåsningen var forsvarlig.

Kristiansand er nok ikke alene om ulovlig innelåsning

I 2016, da Fædrelandsvennen satte fokus på ulovlig innelåsning, så fikk vi henvendelser både fra andre pårørende Kristiansand og fra andre kommuner i Fædrelandsvennens nedslagsfelt. Det syntes som at både pårørende og tjenesteyter i liten grad var kjent med lovverket og grunnleggende menneskerettigheter.

Ulovlighetene florerer og kontrollen er stort sett fraværende

Det er svært positivt at Sivilombudet holder fokus på tvang og alvorlige krenkelser av mennesker med utviklingshemning. Til nå har Sivilombudet kommet med tre besøksrapporter:

I alle tre repportene dokumenteres ulovligheter knyttet til tvansbruk både i kommunen og hos Statsforvalteren.

I 2019 kom rapporten Tvang og makt mot personer med utviklingshemming etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 Likestillings- og diskrimineringsombudets gjennomgang av 32 saker fra Fylkesmannen i Hedmark. Rapporten fant feil og mangler med samtlige vedtak. En kan f.eks. lese i rapporten at

"Ombudet har ikke i noen av de 32 sakene funnet opplysninger som tilsier at Fylkesmannen selv har snakket med personen vedtaket gjelder, eller at Fylkesmannen på annen måte innhentet personens syn på tvangstiltakene før Fylkesmannen godkjenner vedtakene. Gjennomgangen gir grunn til å anta at Fylkesmannen ikke selv innhenter personens syn på tiltakene, men isteden bygger på det som kommer frem av kommunens vedtak."

Helsetilsynet har nasjonale tilsyn på feltet. Resultatene fra de nasjonale tilsynene forteller om en like svak rettsikkerhet som rapportene fra Sivilombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Årstall Tilsynstema Prosent av tilsynene som påpekte lovbrudd
2005 Tvang og makt 77
2006 Tvang og makt 90
2009 Barneboliger og avlastningsboliger for barn 79
2016 Tjenester til personer med utviklingshemning 81

 

I oppsummeringsrapporten fra Helsetilsynet etter tilsynet i 2016, stilles et velbegrunnet og essensielt spørsmål på side 27:

"De alvorlige forholdene som dette tilsynet har avdekket gir grunn til å stille spørsmål om dagens rammer og ressurser for kommunenes tjenestetilbud er tilstrekkelige til å sikre gode og trygge tjenester til alle brukerne. Har kommunene nødvendige forut- setninger for å etablere og drifte forsvarlige tilbud – også til brukere med store og komplekse tjenestebehov? Gir staten tydelige nok krav, føringer og faglig støtte til kommunenes oppgaveløsning? Prioriterer spesialisthelsetjenesten bistanden til kommunene høyt nok?"

Vi venter fortsatt på svar og gode løsninger fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Tom Tvedt

29 april 2022

 • 2023-03-22 It's really great. Thank you for providing a quality article. There is something you might be interested in. Do you know totosite ? If you have more questions, please come to my site and check it out! totosite
 • 2023-03-18 I think your knowledge is being developed. This has nice points of the subject. Everything makes sence, and thank you for sharing this article. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-03-17 The machines typically consist of a rotating spindle or drum that holds the bristles, and a series of spinning or moving parts that shape the bristles into the desired shape. brush filling machine Linker SEO
 • 2023-03-14 Your blog provided us with valuable information. I am looking forward to read more blog posts from here keep it up!Supreme Scarface Jacket Mike Rooney
 • 2023-03-10 First of all, thank you for your post. totosite Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^ totosite
 • 2023-03-08 Looking at this article, I miss the time when I didn't wear a mask. totosite Hopefully this corona will end soon. My blog is a blog that mainly posts pictures of daily life before Corona and landscapes at that time. If you want to remember that time again, please visit us. totosite
 • 2023-03-06 I want to always read your blogs. I love them Are you also searching for help with writing nursing papers ? we are the best solution for you. We are best solution for you. help with writing nursing papers
 • 2023-03-06 I want to always read your blogs. I love them Are you also searching for Nursing admission essay help? we are the best solution for you. We are best solution for you. Nursing admission essay help
 • 2023-03-06 Your blogs are great.Are you also searching for Nursing papers online? we are the best solution for you. We are best known for delivering nursing writing services to students without having to break the bank.whatsapp us:+1-(951)-468-9855 cheap nursing writing company
 • 2023-03-03 It's how it will work when it's in the same class as SonoFit. This is an unusual twist. https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/sonofit-drops-reviews-hearing-support-active-ingredients-and-hidden-truth-you-must-know-it-news-263013 SonoFit Reviews SonoFit Reviews
 • 2023-03-03 First of all, thank you for your post. safetoto Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^^ safetoto
 • 2023-02-28 Nice to see a nice article. We want to share your wonderful article with many people.https://totoghost.com/ https://totoghost.com/
 • 2023-02-27 I think your knowledge is being developed. This has nice points of the subject. Everything makes sence, and thank you for sharing this article. 메이저사이트 메이저사이트
 • 2023-02-19 It's the same topic , but I was quite surprised to see the opinions I didn't think of. My blog also has articles on these topics, so I look forward to your visit. baccarat online baccarat online
 • 2023-02-19 Your article was very impressive to me. It was unexpected information,but after reading it like this 바카라사이트추천, I found it very interesting. 바카라사이트추천
 • 2023-02-18 Well, this post was really informative for me I would definitely share this with everyone. In return, I want to share a secret amazing deal too. Recently Lock Your Trip has launched a stunning package of Manali. They named it Manali Tour Packages , in this package they provide a tour of local Manali places so that tourists can get along with the unique culture of Manali. You get amazing top-level facilities in this package at an affordable price. So what are you waiting for? booked Manali Tour Package From Delhi and headed to this amazing place. https://www.bookmarktalk.info/preview-bookmark/ https://www.businesswebmarks.com/preview-webmark/ https://www.corpsubmit.com/preview-business/ https://www.infradirectory.com/preview-directory/ https://www.directoryfeeds.com/preview-post/ https://www.a1bookmarks.com/preview-story/ https://www.dailywebmarks.com/preview-webmark/ https://www.submitportal.com/preview-listing/ https://www.techbookmarks.com/preview-bookmark/ https://www.sudobusiness.com/preview-listing/ https://www.submitindustry.com/preview-business/ https://www.usbookmarks.com/preview-story/ https://www.serviceplaces.com/preview-service/ https://www.targetbookmarks.com/preview-post/ https://www.corpdocker.com/preview-business/ https://www.socbookmarking.com/preview-website/ https://www.publicbuysell.com/preview-post/ https://www.socialwebmarks.com/preview-webmark/ https://www.bookmarkinbox.com/preview-bookmark/ https://www.crossbookmarks.com/preview-bookmark/ https://www.bookmarkcart.com/preview-listing/ https://www.a2zsocialnews.com/preview-news/ https://www.craigsdirectory.com/preview-directory/ https://www.directoryposts.com/preview-directory/ https://www.corpjunction.com/preview-corp/ https://www.livewebmarks.com/preview-webmark/ https://www.ultrabookmarks.com/preview-bookmark/ https://www.a2zbookmarks.com/preview-bookmark/ https://www.bookmarkbid.com/preview-bookmark/ https://www.directorystock.com/preview-listing/ https://www.bookmarkset.com/preview-news/ https://www.directoryfolks.com/preview-directory/ https://www.bookmarkbuzz.com/preview-bookmark/ https://www.businessveyor.com/preview-business/ https://www.peoplebookmarks.com/preview-bookmark/ https://www.bookmarkdiary.com/preview-bookmark/ https://www.prbookmarks.com/preview-story/ https://www.ewebmarks.com/preview-webmark/ https://www.bookmarkgroups.com/preview-story/ https://www.bizzsubmit.com/preview-business/ https://www.bookmarkmaps.com/preview-listing/ https://www.bookmarkmaps.com/preview-listing/ https://www.socialbookmarkzone.info/preview-website/ https://www.socialbookmarkiseasy.info/preview-story/ https://seo.wtguru.com/2023/02/16/travel-to-this-wonderful-location-with-the-kerala-tour-package/ https://bookmark.wtguru.com/2023/02/16/travel-to-this-wonderful-location-with-the-kerala-tour-package/ https://www.evernote.com/shard/s718/sh/ea5b0588-c5bb-b0ee-739c-1980aee666a7/432ThuHJRxC9BQwZJH-iwOL7d7oAQcUd64rrOFB4ZIhen6JjTpy3ef_lxg https://www.instapaper.com/read/1578792198 https://diigo.com/0ro0vj https://www.instagram.com/p/CotvtOBPSTD/?utm_source=ig_web_copy_link https://www.linkedin.com/posts/lock-yourtrip-447aa025b_tours-travel-agents-in-india-holiday-activity-7031886467995955200-6N7q?utm_source=share&utm_medium=member_desktop https://pin.it/2zCgUBo https://twitter.com/ishasin50760709/status/1626121474007498752?s=20 https://thepirateempire.blogspot.com/2017/11/an-apology-to-my-readers.html?sc=1676533426650#c6908221969676891553 https://mojomade.blogspot.com/2012/03/rockin-blues-around-sydney.html?sc=1676533503077#c6314811212970281697 https://angelaandersonart.blogspot.com/2017/07/commentkindness-campaign.html?sc=1676533571846#c8993769683198275429 https://shadytreediary.blogspot.com/2011/12/santa-gift-card-holders.html?sc=1676533647055#c6348703842512210938 http://bpo.gov.mn/content/596 https://www.nfunorge.org/Om-NFU/NFU-bloggen/sterke-meninger-og-politisk-aktiv/ https://www.alliancetek.com/blog/post/2014/07/08/do-you-need-a-mobile-website-or-a-mobile-app.aspx https://southamerican-futbol.blogspot.com/2011/03/fecha-8-clausura-2011-preview-and.html?sc=1676534148793#c366290367156248729 https://www.blogger.com/comment.g?blogID=11317726&postID=8735496362859693034&page=3&token=1676533895237 https://blocs.xtec.cat/elcotodesucre/2022/06/22/foto-de-grup/#comment-11 https://renaissance.mn.co/posts/32588813 https://profilebook.mn.co/posts/32588830 https://loveactionartpodcast.mn.co/posts/32588842 https://marketingops.mn.co/posts/32588862 https://goodnow.mn.co/posts/32588876 https://facial546.mn.co/posts/32588880 https://logcworld.mn.co/posts/32588900 https://spurstartup.mn.co/posts/32588914 https://app.screencast.com/xGpgBCIHv2oqB https://www.link-your-site.com/listing/news/media/26509-travel-to-this-wonderful-location-with-the-kerala-tour-package.html https://blavida.com/ideanext/general/travel-to-this-wonderful-location-with-the-kerala-tour-package-2/ https://massagevua.net/threads/48654/ https://www.padelforum.org/threads/travel-to-this-wonderful-location-with-the-kerala-tour-package.222548/ https://chodilinh.com/threads/travel-to-this-wonderful-location-with-the-kerala-tour-package.126620/ https://coldnetwork.net/threads/travel-to-this-wonderful-location-with-the-kerala-tour-package.88666/ http://www.shadowville.com/board/general-discussions/travel-to-this-wonderful-location-with-the-kerala-tour-package#p582939 https://www.4shared.com/s/fnjvza-ICku https://www.mediafire.com/view/8q4pur9vbcpl67m/Travel_to_this_wonderful_location_with_the_Kerala_Tour_Package%2528.jpeg/file https://www.imagevenue.com/ME161BBZ https://myalbum.com/album/AMYbprkYY2aYyB/?invite=bec3bfab-834c-4b99-b931-83e08f3b445d https://youpic.com/image/24306381/travel-to-this-wonderful-location-with-the-kerala-tour-package-by-lock-yourtrip https://myphoto.eu/ISU/photo/656014/Travel%20to%20this%20wonderful%20location%20with%20the%20Kerala%20Tour%20Package.jpeg https://500px.com/photo/1061907355/travel-to-this-wonderful-location-with-the-kerala-tour-package-by-lock-yourtrip https://www.behance.net/gallery/163923097/wonderful-location-with-the-Kerala-Tour-Package https://www.bloglovin.com/@ishasingh3/t