Arnhild Voll Eek

Tvangsflytting i Randaberg

– Norge er et fritt land som skal etterleve grunnleggende menneskerettigheter. Innbyggerne kan selv kjøpe eller leie bolig, uten at kommunen kan legge seg opp i slikt, sier juridisk rådgiver i NFU, Arnhild Voll Eek.

Randaberg kommune planlegger å tvangsflytte elleve beboere fra bofellesskapene hvor de nå bor, til en ny del som skal etableres på Vistnes sykehjem. Men det er nødvendigvis ikke slik at kommunen bestemmer hvor man skal bo eller hvor det er best at den enkelte bor. Arnhild Voll Eek er juridisk rådgiver i NFU og har bistått mange medlemmer i saker knyttet til bofellesskap og kommunale utleieboliger.

– Norge er et fritt land som skal etterleve grunnleggende menneskerettigheter. Innbyggerne kan selv kjøpe eller leie bolig, uten at kommunen kan legge seg opp i slikt. Når Randaberg vil tvangsflytte beboere, så kan beboerne selv kjøpe eller leie leiligheter hvor de selv ønsker å bo. Alle som har behov for tjenester, har rett på tjenester, uavhengig av bosted. Kommunen må yte tjenester der hvor tjenestemottaker bor. Ved å eie sin egen bolig, så unngår en usikkerheten med kommunen eller private utleiere, sier Arnhild Voll Eek.

Når beboerene trives der hvor de nå bor og ikke vil flytte, hva kan de da gjøre?

– Husleieloven gir leietaker sterke rettigheter. Kommunen kan si opp leietakere. En slik oppsigelse må være skriftlig og velbegrunnet. Men leietakerne trenger ikke godta oppsigelsen og kan protestere mot oppsigelsen innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt. Hvis kommunen ikke godtar oppsigelsen, så må kommunen bringe oppsigelsen inn for tingretten og få kjent den gyldig. Tingretten skal vurdere om lover og regler er fulgt og at ulempen for utleier ved å underkjenne oppsigelsen er større enn ulempen for leietakeren ved å bli oppsagt.

– FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) er også sentral i tvangsflyttingssaker. Artikkel 19 sier at mennesker med funksjonsnedsettelse, på samme måte som andre, har rett til å bestemme hvor, hvordan og med hvem de vil bo. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ikke måtte bo i en bestemt boform. Det er ytterst spesielt å flytte friske folk til utleieboliger i et sykehjem.

– Det ville også vært interessant å sett hva kommunen ville gjort hvis mennesker som klart har gjort uttrykk for at de ikke ønsker å flytte, fysisk motsetter seg dersom tvangsflytting blir en realitet, avslutter Arnhild Voll Eek.

Jens Petter Gitlesen

17 januar 2022

Tips noen om siden