Arnhild Voll Eek

Tvangsflytting i Randaberg

– Norge er et fritt land som skal etterleve grunnleggende menneskerettigheter. Innbyggerne kan selv kjøpe eller leie bolig, uten at kommunen kan legge seg opp i slikt, sier juridisk rådgiver i NFU, Arnhild Voll Eek.

Randaberg kommune planlegger å tvangsflytte elleve beboere fra bofellesskapene hvor de nå bor, til en ny del som skal etableres på Vistnes sykehjem. Men det er nødvendigvis ikke slik at kommunen bestemmer hvor man skal bo eller hvor det er best at den enkelte bor. Arnhild Voll Eek er juridisk rådgiver i NFU og har bistått mange medlemmer i saker knyttet til bofellesskap og kommunale utleieboliger.

– Norge er et fritt land som skal etterleve grunnleggende menneskerettigheter. Innbyggerne kan selv kjøpe eller leie bolig, uten at kommunen kan legge seg opp i slikt. Når Randaberg vil tvangsflytte beboere, så kan beboerne selv kjøpe eller leie leiligheter hvor de selv ønsker å bo. Alle som har behov for tjenester, har rett på tjenester, uavhengig av bosted. Kommunen må yte tjenester der hvor tjenestemottaker bor. Ved å eie sin egen bolig, så unngår en usikkerheten med kommunen eller private utleiere, sier Arnhild Voll Eek.

Når beboerene trives der hvor de nå bor og ikke vil flytte, hva kan de da gjøre?

– Husleieloven gir leietaker sterke rettigheter. Kommunen kan si opp leietakere. En slik oppsigelse må være skriftlig og velbegrunnet. Men leietakerne trenger ikke godta oppsigelsen og kan protestere mot oppsigelsen innen en måned etter at oppsigelsen er mottatt. Hvis kommunen ikke godtar oppsigelsen, så må kommunen bringe oppsigelsen inn for tingretten og få kjent den gyldig. Tingretten skal vurdere om lover og regler er fulgt og at ulempen for utleier ved å underkjenne oppsigelsen er større enn ulempen for leietakeren ved å bli oppsagt.

– FNs funksjonshemmedekonvensjon (CRPD) er også sentral i tvangsflyttingssaker. Artikkel 19 sier at mennesker med funksjonsnedsettelse, på samme måte som andre, har rett til å bestemme hvor, hvordan og med hvem de vil bo. Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ikke måtte bo i en bestemt boform. Det er ytterst spesielt å flytte friske folk til utleieboliger i et sykehjem.

– Det ville også vært interessant å sett hva kommunen ville gjort hvis mennesker som klart har gjort uttrykk for at de ikke ønsker å flytte, fysisk motsetter seg dersom tvangsflytting blir en realitet, avslutter Arnhild Voll Eek.

Jens Petter Gitlesen

17 januar 2022

 • 2022-04-13 การประชุมซึ่งรายงานครั้งแรกโดย Reuters จะรวบรวมผู้รับเหมาด้านการป้องกันชั้นนำ 8 อันดับแรก ซึ่งรวมถึง General Dynamics, Lockheed Martin และอื่นๆ pg slot pgslotcz
 • 2022-04-13 การอภิปรายที่เป็นความลับจะรวมถึงข้อเสนอเพื่อเร่งการผลิตระบบที่มีอยู่ และพัฒนาระบบใหม่ที่สำคัญต่อความช่วยเหลือของกระทรวงกลาโหมที่มีต่อยูเครนและพันธมิตร เจ้าหน้าที่กลาโหมกล่าว AMBBET pgslotcz
 • 2022-04-13 กระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมรายหนึ่งเปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมระบุว่า กระทรวงกลาโหมและเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจะจัดการประชุมผู้ผลิตอาวุธชั้นนำของกระทรวงในวันพุธนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับความสามารถของอุตสาหกรรมในการสนับสนุนยูเครนในสงครามยืดเยื้อกับรัสเซีย PGSLOT pgslotcz
 • 2022-04-04 Truly, this article is really one of the very best in the history of articles. I am a antique ’Article’ collector and I sometimes read some new articles if I find them interesting. And I found this one pretty fascinating and it should go into my collection. Very good work! https://www.pppaintings.com/ KS
 • 2022-04-04 The writer is enthusiastic about purchasing wooden furniture on the web and his exploration about best wooden furniture has brought about the arrangement of this article. https://www.rachanaoverseasinc.com/ shzz
 • 2022-04-04 Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your food additionally, Thanks. https://cornwallbiopark.org/ KS
 • 2022-04-04 I feel very grateful that I read this. It is very helpful and very informative and I really learned a lot from it. https://www.napdwa.com shz
 • 2022-04-04 Wonderful blog post. This is absolute magic from you! I have never seen a more wonderful post than this one. You've really made my day today with this. I hope you keep this up! https://www.jdadvancedremodeling.com shzzz
 • 2022-04-04 I curious more interest in some of them hope you will give more information on this topics in your next articles. https://fenixsafetysolutions.com/ shzzz
 • 2022-04-04 Excellent effort to make this blog more wonderful and attractive. https://thomasrayfiel.com/ shzz
 • 2022-04-04 I must admit that your post is really interesting. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot! https://www.brushnscrub.com/ KS
 • 2022-04-04 Great survey. I'm sure you're getting a great response. https://www.omnicarbon.co/ KS
 • 2022-04-04 Your work is very good and I appreciate you and hopping for some more informative posts https://www.everythingaboutmoney.info/ shz
 • 2022-04-04 Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. https://www.homecityresources.com/ shz
 • 2022-04-04 I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. https://birdnestroofingcalgary.com shzz
 • 2022-04-04 Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks, I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks. https://www.oxnardplumbinginc.com shz
 • 2022-04-04 Very informative post ! There is a lot of information here that can help any business get started with a successful social networking campaign ! https://www.youthagainstviolence.com/ KS
 • 2022-04-04 I must admit that your post is really interesting. I have spent a lot of my spare time reading your content. Thank you a lot! https://www.success-digital.com/ KS
 • 2022-04-04 Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us,I too always learn something new from your post. https://www.filchamber.org/ shz
 • 2022-04-04 If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries https://prakashelectricalskundapura.com/ shzz
 • 2022-04-04 If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries https://prakashelectricalskundapura.com/ shz
 • 2022-04-04 If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries https://prakashelectricalskundapura.com/ shz
 • 2022-04-04 If you don"t mind proceed with this extraordinary work and I anticipate a greater amount of your magnificent blog entries https://prakashelectricalskundapura.com/ shz
 • 2022-04-03 thanks shzzz
 • 2022-01-18 Både med hennhold til smittevern og evakuering ved naturkatastrofer er det særdeles uklokt å plassere mange utviklingshemmede sammen. Steinar Wangen
 • 2022-01-17 Dem skulle jo bygget noe helt nytt og samlet alle boligene på en plass under samme tak men det kan dem ikke få det i stede for å bruke det vistestølen sykehjem Jan jaatun

Tips noen om siden