Skjermdump fra TV 2

Utviklingshemmede som foreldre

TV 2 brakte nyheten om 200 foreldre med utviklingshemming, lærevansker og kognitiv svikt som årlig blir fratatt sine barn av barnevernet. Det er god grunn til stille spørsmål med norsk praksis på feltet. 

TV 2 tar utgangspunkt i NTNU-rapporten Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet, hvor forskerne Jan Tøssebro, Turid Midjo, Veronika Paulsen og Berit Berg kartlegger antall barn som har foreldre med utviklingshemming, lærevansker og kognitiv svikt. Rapporten viser at 21,7 prosent av kvinnene og 10,4 prosent av mennene hadde barn. Et annet sentralt funn, er at foreldregruppen er overrepresentert i omsorgsovertakelser, noe som lett å tolkes som et tegn på at foreldre med kognitive vansker ikke makter oppgaven. En alternativ fortolkning er dårlig tilpassete hjelpetiltak og at barnevernet er raske med å ty til omsorgsovertakelser. Studier og erfaringer fra andre land, tyder på at vi har en del å hente på bedre tilpasning av hjelpetiltak. Totalt for gruppen, er det snakk om ca. 200 omsorgsovertakelser per år.

Når en leser rapporten, må en imidlertid være klar over at det er snakk om en gruppe som går ut over de som en vanligvis regnes som personer med utviklingshemming, dvs. personer som har en utviklingshemmingsdiagnose og som mottar omsorgstjenester. I denne gruppen er andelen foreldre trolig svært lav. Registerstudien er basert på informasjon hos NAV og omfatter diagnosene

  • Psykisk utviklingshemming (F70-F79)
  • Personlighetsforstyrrelser som skyldes sykdom, skade eller dysfunksjon i hjernen (F07)
  • Blandet utviklingsforstyrrelse i spesifikke ferdigheter (F83)
  • Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse (F84.0-F84.4)
  • Kromosomavvik (Q90-Q95,Q97-Q99)

I all hovedsak var det bare en av foreldrene som hadde utviklingshemming eller lærevansker.

Rapprten gjennomgår 25 saker som er blitt behandlet i Fylkesnemnda for barnevern og sosial sakerog viser at særlig tre tema går igjen i sakene:

  • Foreldrenes barndom, hvor argumentasjonen ofte knyttes til at en dårlig barndom gir begrenset innsikt i omsorgsoppgavene
  • Begrensninger i omsorgsevnen, et forhold som i stor grad knyttes til generelle omtaler
  • Endrings- og utviklingspotensial hos foreldrene, noe som ofte kobles til foreldrenes manglende evne til å forstå og deres manglende evne til å ta veiledning

Dersom det ikke er snakk om omsorgsovertakelse ved fødselen, er de typiske iverksatte tiltakene råd og veiledning, barnehage og ansvarsgruppe.

Rapporten stiller begrunnede spørsmål med kvaliiteten i bistanden som foreldre med utviklingshemming og lærevansker mottar. Det stilles spørsmål med barnevernets evner til å tilrettelegge for målgruppen. Rapporten sier ikke noen om for mange eller for få mister foreldreansvaret, men implisitt i rapporten ligger det en misstanke om at en del av omsorgsovertakelsene hadde vært unødvendige dersom bistanden hadde vært tilpasset.  

 

Jens Petter Gitlesen

13 februar 2017
  • 2017-02-13 I Norge har vi barnevern ikke voksenvern. Steinar Wangen
  • 2017-02-13 Håper rettferdigheten seirer å den lille gutten får komme hjem til sin familie. Ellen Hauge

Tips noen om siden